nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2014. (II. 14.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról
2014-02-15
2014-02-16
1

2/2014. (II. 14.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„8a. fióki ATM: a hitelintézet, posta által működtetett, a hitelintézeti, postai fiók területéről a biztonsági kockázatok minimalizálásával utántölthető, a hitelintézeti, postai fiók területén vagy annak előterében elhelyezett bankjegykiadó automata.”

(2) Az R. 2. § 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

10. forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi)

b) eurobankjegy, amely az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki határozat (a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően elvégzett forgalomképességi vizsgálat,”

(alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;)

(3) Az R. 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„11. forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy,

b) az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,

bb) külföldi bankjegy – ide nem értve az eurobankjegyet –, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint

c) az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti eurobankjegy;”

(4) Az R. 2. § 17–19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„17. pénzfeldolgozás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott tevékenység;

18. pénzfeldolgozó: a Hpt. szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet;

19. pénzforgalmazó:

a) a hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),

b) a pénzforgalmi intézmény,

c) a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő,

d) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta),

e) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó postai szolgáltató;”

2. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát az EKB határozat 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell elvégezni.”

3. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A 18. § (1) bekezdése szerinti hitelintézetnek és a postának azonosítania kell a készpénzforgalmazását és az ahhoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető valamennyi működési kockázatot, és rendelkeznie kell az azonosított működési kockázatokból és a kapcsolódó erőforrás-kiesésekből eredő, a készpénzforgalmazásában bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére, így különösen a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok, valamint a fióki ATM-ek működtetésére vonatkozó intézkedési tervvel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelező tartalmi elemei:

a) az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység alapelvei és az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,

b) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben történő nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a hitelintézetnél és a postánál fizetési számlával rendelkező saját, illetve fizetési számlával nem rendelkező egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának feltételeit is,

c) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben a készpénzkiszolgálással kapcsolatos belső eljárásrendje, a döntési hatáskörök szabályozása,

d) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók által az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend,

e) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók vonatkozásában az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben alkalmazandó készpénzszállítási rend,

f) a fióki ATM-ek működtetésével kapcsolatban azonosított működési kockázatok,

g) a fióki ATM-eknek az egyes működési kockázatok bekövetkezéséből eredő rendkívüli helyzetben történő továbbműködtetési rendje, különös tekintettel a fióki ATM-ek készpénzzel való utántöltésére.

(3) A 18. § (1) bekezdése szerinti, a fiókjában bankjegy-visszaforgató gépet működtető hitelintézet, illetve posta az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervet a bankjegy-visszaforgató gép működési sajátosságait figyelembe véve köteles kidolgozni.

(4) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által – a készpénzforgalomban betöltött szerep, továbbá a fiókhálózat nagysága és országos lefedettsége alapján – kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1)–(3) bekezdés szerinti, kétévente felülvizsgált intézkedési tervét köteles a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok listájára az 5. mellékletben előírt módon, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

(5) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet az (1)–(3) bekezdés szerinti intézkedési tervét háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.”

4. § Az R. a következő 25. §-sal egészül ki:

„25. § (1) A 19. § (4) bekezdése alapján az intézkedési tervét kétévente felülvizsgálni köteles hitelintézet és a posta a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II. 14.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított 19. § (1)–(3) bekezdése alapján felülvizsgált és kiegészített intézkedési tervét első alkalommal 2014. június 30-ig köteles megküldeni az MNB részére.

(2) A 19. § (5) bekezdése alapján az intézkedési tervét háromévente felülvizsgálni köteles hitelintézet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II. 14.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított 19. § (1)–(3) bekezdése alapján intézkedési tervét első alkalommal 2015. június 30-ig köteles felülvizsgálni és kiegészíteni.”

5. § (1) Az R. 1. § b) pontjában a „14–17. §” szövegrész helyébe a „14–16. §” szöveg lép.

(2) Az R. 2. §

a) 4. pontjában az „az MNB tv. 31. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új MNB tv.) 23. § (3) bekezdésében” szöveg,

b) 23. pontjában az „MNB tv.” szövegrész helyébe az „új MNB tv.” szöveg

lép.

(3) Az R. 13. § (4) bekezdés d) pontjában az „MNB tv. 29. §-a szerinti jegybanki ellenőrzés” szövegrész helyébe az „új MNB tv. 62. §-a szerinti ellenőrzési eljárása” szöveg lép.

(4) Az R. 15. § (5) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és az MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az új MNB tv. 24. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

(5) Az R. 23. §-ában az „a Hpt. 19/B. § f) pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § f) pontjában” szöveg lép.

(6) Az R. 30. § (2) bekezdésben az „MNB tv. 29–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével” szövegrész helyébe az „új MNB tv. 24. § (1) bekezdés b)–d) pontjával és (2)–(6) bekezdésével” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R.

a) 7. § (4) bekezdése,

b) 17. §-a és az azt megelőző cím,

c) 30. § (1) bekezdése,

d) 30. § (2) bekezdésében a „, valamint 17. § b) és c) pontja” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!