nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2009. (II. 27.) MNB rendelet
a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről
2009-09-03
2019-02-22
4
Jogszabály

9/2009. (II. 27.) MNB rendelet

a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 334. § szerinti tevékenységek teljes körének vagy azok egy részének végzésére jogosító engedéllyel rendelkező szervezetre (a rendelet alkalmazásában a továbbiakban: elszámolóház) terjed ki.

(2) Amennyiben az elszámolóház a Tpt. 335. § (3) bekezdésének a), illetve c) pontja szerinti tevékenységet végez, akkor az elszámolóházra a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 10/2009. (II. 27.) MNB rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(3) Amennyiben az elszámolóház a Tpt. 335. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti tevékenységet végez, akkor az elszámolóházra a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 11/2009. (II. 27.) MNB rendelet (a továbbiakban: Kszf. rendelet) rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) elszámolási nap: az a nap, amelyen az elszámolóház az elszámolóházi tevékenység folytatására üzletvitel céljából nyitva tart,

b) elszámolási rendszer: a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 36. pontja szerinti együttműködési forma (a továbbiakban: rendszer),

c) gördülő elven alapuló elszámolás: az ügyletek ügyletkötés napját követő, előre meghatározott, későbbi időpontban történő, folyamatos elszámolását és kiegyenlítését lehetővé tevő elszámolási mód,

d) klíringjog: a Tpt.-ben meghatározott klíring tevékenység igénybevételére szóló jogosultság,

e) likvid eszköz: szabad felhasználású számla- vagy készpénz, a bármikor értékesíthető értékpapír és a visszavonhatatlan, feltétel nélkül azonnali fizetést ígérő bankgarancia,

f) rendkívüli helyzet: olyan különleges eljárást igénylő helyzet, amelynek során az elszámolóházi tevékenység lebonyolításának folyamata a szabályzatban foglalt normál üzleti rendtől eltérő,

g) szabályzat: az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges azon üzletszabályzat és szabályzatok, vagy az üzletszabályzat és a szabályzatok azon része, amely az e rendeletben előírt szabályokat tartalmazza és az ügyfelek számára hozzáférhető,

h) szállítás fizetés ellenében szolgáltatás: az értékpapír-adásvételi ügyletek kiegyenlítését szolgáló pénz- és értékpapír transzfer megbízások olyan összekapcsolása, amely biztosítja, hogy az értékpapír-oldali kiegyenlítésre kizárólag akkor kerüljön sor, ha a pénzoldali kiegyenlítés megtörtént,

i) valós idejű bruttó elszámolás: az értékpapírügyletek bruttó alapon, tételről tételre történő folyamatos elszámolása és kiegyenlítése,

j) végleges kiegyenlítés: az értékpapír-adásvételi ügyletek esetében keletkező kötelezettségek teljesítése az értékpapír és a pénzbeli ellenérték visszavonhatatlan és feltétel nélküli átutalásával (átadásával).

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. § (1) A szabályzat oly módon határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit, az eljárási rendet, hogy abból a rendszerben való részvétellel járó jogi, pénzügyi és működési kockázatok egyértelműen és világosan megállapíthatóak legyenek.

(2) Az elszámolóház szabályzatában meghatározza:

a) a rendszer működésének célját, alapelveit, a működését szabályozó nyilvános dokumentumokat,

b) az ügyfelek által viselt jogi, pénzügyi és működési kockázatokat, valamint az ezen kockázatok kezelésére rendelkezésre álló eszközrendszert,

c) az elszámolóház jogi és szabályozási környezetére vonatkozó szabályokat, illetve megállapodásokat, különösen azokat, amelyek az elszámolásba bekapcsolódó, külföldi székhelyű résztvevők miatt a rendszerben való részvétellel járó jogi kockázatokat vagy azok kezelésének a rendjét érintik,

d) a Tpt. 345. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás rendjén kívül a kiegyenlítés maradéktalan és zavartalan végrehajtását elősegítő, abban közreműködő egyéb szervezetekkel, ideértve különösen a Tpt. alapján kiszervezett szolgáltatást végzőkkel, a központi értéktárral való együttműködés rendjét, beleértve a szállítás fizetés ellenében elv alapján történő kiegyenlítés rendjét, szabályait és feltételeit,

e) az elszámolóház működési idejének, az elszámolási napok, valamint a munkaszüneti napok meghatározásának a rendjét,

f) a rendkívüli helyzetre vonatkozó feltételeket, szabályokat,

g) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint kijelölt rendszer működtetése esetében meghatározza a külföldi székhelyű résztvevők vonatkozásában azon rendszerben való részvételre vonatkozó feltételeket, amelyek maradéktalanul biztosítják a Tv.-ben a rendszer külföldi székhelyű résztvevőjével szemben támasztott követelmények igazolt teljesülését,

h) a reklamációs ügyintézés módját és határidejét, ami alkalmanként nem lehet hosszabb, mint 15 munkanap,

i) a szabályzatok közzétételének módját, a szabályzatokhoz, illetve azok módosításához az észrevételek megtételének módját, határidejét.

(3) Az elszámolóház a rendszer működési idejét, az elszámolási napokat, valamint a munkaszüneti napokat legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.

III. Fejezet

ELSZÁMOLÁSI RENDSZER

Általános szabályok

4. § (1) A rendszerhez való csatlakozás és a rendszerben való részvétel megszüntetésének, illetve megszűnésének feltételeit az elszámolóház szabályzatában határozza meg.

(2) A rendszerhez való csatlakozás feltételeit az elszámolóház oly módon határozza meg, hogy azok biztosítsák a rendszerhez való nyílt, megkülönböztetés nélküli csatlakozást.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a rendszerhez való csatlakozást az elszámolóház abban az esetben tagadhatja meg, ha a rendszerbe történő felvétel olyan többletkockázatot jelent, amely veszélyezteti az elszámolóház megbízható és hatékony működését.

(4) Amennyiben a csatlakozási kérelem a (3) bekezdésben foglaltak betartása mellett elutasításra kerül, arról és az elutasítás okáról az elszámolóház írásbeli értesítést küld a csatlakozni szándékozónak.

(5) A szabályzat meghatározza a (4) bekezdés szerinti írásbeli értesítés elküldésének határidejét és az elutasítással szembeni jogorvoslati eljárás részletes szabályait.

(6) A szabályzat meghatározza a rendszerben való részvétel szintjeit.

(7) A részvétel (6) bekezdés szerinti szintjein belül az azonos típushoz tartozó ügyfelekkel szemben azonos minimálisan szükséges követelményeket kell támasztani.

A rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszony keletkezése, megszűnése

5. § (1) A rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszony az elszámolóház és az ügyfél között az elszámolóházi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés aláírásával jön létre, és ezen szerződés megszűnésével szűnik meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés aláírása előtt az elszámolóház a szabályzatában rögzített módon és dokumentumok alapján ellenőrzi a rendszerben való részvételre vonatkozó feltételek teljesülését. Az elszámolóház szerződést a 7. §-ban meghatározott csatlakozási feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyféllel köt.

(3) A (2) bekezdés szerint megkötött szerződés piaconként, illetve ügylettípusonként, valamint a 4. § (6) bekezdés szerinti részvételi szintek szerint meghatározza az elszámolóház által az ügyfél részére nyújtandó szolgáltatásokat.

(4) A szabályzat meghatározza

a) a rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszony felfüggesztésének, megszüntetésének, valamint megszűnésének eseteit,

b) a rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszony felfüggesztésének, valamint megszüntetésének rendjét és feltételeit.

(5) A szabályzat biztosítja, hogy a rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszony ügyfél által kezdeményezett felfüggesztésére, illetve megszüntetésére csak abban az esetben kerülhessen sor, ha az ügyfél

a) a rendszerben való részvételre vonatkozó jogviszonyából eredő valamennyi kötelezettségét teljesítette, valamint

b) biztosította az ügyfeleit megillető, a rendszerben nyilvántartott pozíciók átruházását.

(6) A szabályzat meghatározza a rendszer működési rendjét és folyamatait arra az esetre, ha a résztvevő fizetést korlátozó eljárás alá kerül, valamint ha a résztvevő tevékenységi engedélyét az arra hatáskörrel rendelkező hatóság visszavonja.

6. § (1) Az elszámolóház központi szerződő fél által garantált ügyletek tekintetében elszámolóházi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogviszonyt azzal létesít és tart fenn, aki a rendszerben való részvételre vonatkozó egyéb feltételeken túl

a) az elszámolóházzal együttműködő, az adott ügyletet garantáló központi szerződő féllel a Kszf. rendelet 5. §-ában szabályozott garanciavállalásra vonatkozó szerződést köt, és ennek megkötését hitelt érdemlően igazolja,

b) folyamatosan eleget tesz az a) pontban meghatározott központi szerződő fél szabályzatában, a Kszf. rendelet 6. §-ában foglalt, garanciavállalás igénybevételére vonatkozó feltételeknek.

(2) Az ügyfél központi szerződő féllel fennálló garanciavállalásra vonatkozó szerződéses jogviszonyának megszűnése esetén követendő eljárást az elszámolóház szabályzatában határozza meg.

A rendszerben való részvétel pénzügyi és technikai feltételei

7. § (1) A szabályzat meghatározza a rendszerben való részvételre vonatkozó pénzügyi és technikai feltételeket, amelyek a rendszer biztonságos és hatékony működését biztosítják.

(2) A szabályzat a rendszerben való részvétel pénzügyi feltételeként legalább a következő követelményeket tartalmazza:

a) a saját tőke követelmény legkisebb mértékét és az annak való folyamatos megfelelést,

b) a 14. § szerinti garancia- és biztosítékrendszer keretében előírt garanciaalap hozzájárulásoknak és egyéb biztosítékoknak az elszámolóház által meghatározott mértékben, formában és határidőre történő rendelkezésre bocsátását,

c) a kiegyenlítéshez szükséges fedezetek határidőre történő rendelkezésre bocsátását.

(3) A szabályzat a rendszerben való részvétel technikai feltételeként legalább a következő követelményeket tartalmazza:

a) az ügyletek elszámolását és kiegyenlítését biztosító szerződések megkötését és a szerződéses jogviszony folyamatos fenntartását,

b) az ügyletek kiegyenlítésére, a 14. § szerinti garancia- és biztosítékrendszer keretében előírt garanciaalap hozzájárulások és egyéb biztosítékok elhelyezésére szolgáló értékpapírszámlák és bankszámlák megnyitását, ennek az elszámolóház részére történő bejelentését és folyamatos fenntartását.

(4) A szabályzat meghatározza az elszámolóház által a rendszerben való részvételre vonatkozó pénzügyi és technikai feltételek teljesülésének ellenőrzési szabályait.

IV. Fejezet

GÖRDÜLŐ ELVEN ALAPULÓ
ELSZÁMOLÁSI CIKLUS

8. § (1) Az elszámolóház az ügyletek gördülő elven alapuló elszámolását szabályzatában oly módon köteles biztosítani, hogy tőzsdei ügylet esetén a végleges kiegyenlítés – az ügyfélnek felróható eseteket kivéve – legkésőbb az ügyletek megkötését követő harmadik (T+3) elszámolási napon megtörténjen.

(2) Az elszámolóház által elszámolt ügyletek ügyfelekkel történő egyeztetésének és megerősítésének szabályzatban rögzített végső határideje nem lehet későbbi, mint az üzletkötés napja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt a rendszerben való részvétel szintje indokolja.

(4) Amennyiben a pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásának eredményeképpen adódó, a kiegyenlítésre vonatkozó megbízások egyeztetésére szükség van, az ügyletek elszámolásának eredményeképpen adódó, a kiegyenlítésre vonatkozó megbízások egyeztetésének szabályzatban rögzített határideje legkésőbb a kiegyenlítés napját megelőző elszámolási nap.

V. Fejezet

KOCKÁZATKEZELÉS

Az értékpapírügyletek nemteljesítési kockázatának kezelése

9. § (1) Az elszámolóház szabályzata a tőzsdei, valamint a tőzsdén kívüli értékpapírügyletek kiegyenlítésének rendjét oly módon határozza meg, hogy az biztosítsa a szállítás fizetés ellenében szolgáltatás lehetőségét az ügyfelei számára.

(2) Az elszámolóház az (1) bekezdés szerinti elszámolású ügyletek végleges kiegyenlítését a következők szerint határozza meg a szabályzatában:

a) ha az elszámolás nettósítással történik, a végleges kiegyenlítésnek – az ügyfélnek felróható eseteket kivéve – a szabályzatban meghatározott időpontig kell megtörténnie,

b) az a) pont alá nem tartozó ügyleteknél biztosítja a valós idejű bruttó elszámolás lehetőségét oly módon, hogy – az ügyfél ellenkező rendelkezése hiányában – az elszámolással egyidejűleg azonnal sor kerüljön a végleges kiegyenlítésre is.

(3) A szabályzat egyértelműen meghatározza, mikor következik be nemteljesítési esemény, az hogyan kerül megállapításra, továbbá mi a nemteljesítés esetén követendő eljárásrend.

(4) Az elszámolóház a nemteljesítés eljárásrendjét úgy alakítja ki, hogy az biztosítsa az elszámolás és kiegyenlítés biztonságos és hatékony működését.

(5) A szabályzat meghatározza az ügyletek nemteljesítése esetére az elszámolóházat megillető jogokat, és e jogok gyakorlásának rendjét.

(6) A szabályzat biztosítja a 14. §-ban foglaltak szerint megképzett, ügyfél saját garanciaalap hozzájárulások és más egyéni biztosítékok teljes körű felhasználhatóságát az ügyfél megbízóinak nemteljesítése esetére is.

Értékpapír kölcsönzési rendszer működtetése, értékpapír-kölcsönzés kockázatainak kezelése

10. § (1) Amennyiben az elszámolóház értékpapír-kölcsönzési rendszert működtet, szabályzata meghatározza:

a) az értékpapír-kölcsönzési rendszerben való részvétel feltételeit,

b) az értékpapír-kölcsönzési rendszer működési rendjét, különös tekintettel az értékpapír-visszaadási kötelezettség elmulasztása során alkalmazandó eljárási rendre,

c) a kölcsönzés során fedezetként elfogadható biztosítékérték kiszámításának és napi átértékelésének módját, valamint

d) a kölcsönzés során fedezetként elfogadható biztosítékokat és a biztosítékadás rendjét.

(2) A szabályzat meghatározza az értékpapír-kölcsönzési rendszerben való részvételre vonatkozó pénzügyi és technikai feltételeket, amelyek az értékpapír-kölcsönzési rendszer biztonságos és hatékony működését biztosítják.

(3) Az értékpapír-kölcsönzési rendszerben való részvétel pénzügyi és technikai feltételeit a szabályzat oly módon határozza meg, hogy azok biztosítsák az értékpapír-kölcsönzési rendszerhez való nyílt, megkülönböztetés nélküli csatlakozást.

(4) A szabályzat a kölcsönzés során fedezetként elfogadható biztosítékot, az azonnali igénybevehetőség érdekében, kizárólag likvid eszközökben határozza meg.

(5) A kölcsönzés során fedezetként elfogadható biztosítékok körét és a befogadási kondíciókat az elszámolóház legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.

Hitel és pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos kockázatkezelés

11. § (1) Az elszámolóház szabályzata meghatározza a Tpt. 335. § (3) bekezdésének e) pontja, illetve a Tpt. 335/A. § (2) bekezdése alapján, ügyfeleinek kizárólag az általa elszámolt ügyletek kiegyenlítése érdekében nyújtható, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön igénybevételének feltételeit, beleértve a kizárólag likvid eszközökben történő, legalább teljes mértékű fedezettséget biztosító biztosítéknyújtás eljárási rendjét.

(2) A szabályzat az elszámolóházi tevékenységhez kapcsolódó, a Hpt. szerinti hitel és pénzkölcsön során fedezetként elfogadható biztosítékot az azonnali igénybevehetőség érdekében, kizárólag likvid eszközökben határozza meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti biztosítékok körét és a befogadási kondíciókat az elszámolóház legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.

(4) Amennyiben az elszámolóház az elszámolóházi tevékenységhez kapcsolódó, a Hpt. szerinti hitelt, illetve pénzkölcsönt nyújt, a hitel és pénzkölcsön során fedezetként elfogadható biztosítékok köre és a befogadási kondíciók mellett meghatározza azokat az egyéb eszközöket, melyeket a kockázat kezelésére alkalmaz.

(5) A (4) bekezdés szerinti kockázat kezelése érdekében a szabályzat meghatározza az elszámolóházi tevékenységhez kapcsolódó, a Hpt. szerinti hitel és pénzkölcsön visszafizetési kötelezettségének nemteljesítése esetére az elszámolóházat megillető jogokat és az általa alkalmazható intézkedéseket, valamint e jogok és intézkedések gyakorlásának rendjét.

Ügyfélkockázatok kezelése

12. § (1) A szabályzat nevesíti azokat az eseteket, melyekben az elszámolóház az ügyfél klíringjogát köteles, illetve jogosult felfüggeszteni, valamint meghatározza e kötelezettség, illetve jog gyakorlásának rendjét.

(2) Amennyiben az elszámolóház az ügyfél részére adatszolgáltatást ír elő, a szabályzat meghatározza az elszámolóház adatszolgáltatás bekérésére vonatkozó jogosultságát, az adatszolgáltatás konkrét tartalmát, módját és határidejét.

(3) A szabályzatban a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa az elszámolóház számára az ügyfél megbízható működésének figyelemmel kísérését, különös tekintettel a 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti saját tőkemegfelelési követelmény folyamatos teljesülésére.

(4) A szabályzat biztosítja az elszámolóház részére az ügyfélnél történő ellenőrzési jogosultságot, beleértve a helyszíni ellenőrzést is,

a) a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében,

b) a szabályzatban foglaltak ügyfél általi megszegése esetében,

c) a rendszerben való részvételből fakadó kockázat növekedésének megállapításakor.

(5) A szabályzat biztosítja az elszámolóháznak, a rendszerben való részvételre vonatkozó szerződés felmondásán, illetve a klíringjog felfüggesztésén kívüli egyéb, az ügyféllel szemben alkalmazható intézkedési jogosultságát.

(6) A szabályzatban nevesíteni kell az (5) bekezdés szerinti intézkedési jog gyakorlásának eseteit és az egyes esetekben alkalmazható intézkedést.

(7) A szabályzat meghatározza az ügyfél jogorvoslathoz való jogának részletes szabályait az elszámolóház mérlegelési jogkörében hozott, (1) és (5) bekezdés szerinti intézkedése esetére.

Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályok

13. § (1) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó működési rend ügyfeleket érintő folyamatait szabályzatban kell rögzíteni (a továbbiakban: rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló szabályzat).

(2) A rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló szabályzatot az ügyfelek tudomására kell hozni.

(3) A rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló szabályzat meghatározza:

a) a rendkívüli helyzetek típusait és kritériumait,

b) a rendkívüli helyzetek megállapításának és kihirdetésének szabályait,

c) az egyes rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló eljárások végrehajtásának körülményeit és következményeit, valamint a végrehajtás során a felekre háruló feladatokat,

d) az előzetesen meghatározott eljárási rendtől való eltérés lehetőségét,

e) az egyes rendkívüli helyzetekben a kapcsolattartás módját, a lehetséges kommunikációs csatornákat, valamint az ilyen helyzetekre kijelölt kapcsolattartó személyek listájának és elérhetőségének összeállítására és karbantartására vonatkozó eljárási rendet.

(4) A rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló szabályzat meghatározza az elszámolási és kiegyenlítési folyamatban közreműködő egyéb szervezetekkel való együttműködés módját, különös tekintettel az esetlegesen meghosszabbodó üzemidők összhangjára.

VI. Fejezet

GARANCIAALAPOK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK

14. § (1) A szabályzat egyértelműen meghatározza az egyéni biztosítékok, valamint a garanciaalapok fajtáját, megképzésük és felhasználásuk szabályait.

(2) Az elszámolóház az egyes biztosítékelemek mértékét, meghatározásuk módját, továbbá – ha értelmezhető – kiszámításuk egyedi paramétereit a szabályzatban vagy más módon, legalább a honlapján határozza meg.

(3) Az elszámolóház a Tpt. szerinti garancia- és biztosítékrendszer keretében előírt garanciaalapok, kötelező biztosítékok megképzését és óvadékok elhelyezését, azok azonnali igénybevehetősége érdekében, szabályzatában kizárólag likvid eszközökben határozhatja meg.

(4) Az elfogadható fedezetek körét és a befogadási kondíciókat az elszámolóház legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) A szabályzat meghatározza a garancia- és biztosítékrendszer felhasználásának sorrendiségét.

(6) Az (5) bekezdés szerinti sorrendiség meghatározásánál figyelembe kell venni az ügyfél elszámolóháznál, illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú, szabad pénzügyi eszközeit is, amelyek a Tpt. alapján nemteljesítés esetében ugyancsak óvadékul szolgálnak.

(7) Az (5) bekezdés szerinti sorrendiség meghatározásánál a szabályzat biztosítja, hogy

a) a nemteljesítő fél tulajdonában álló, illetve a nemteljesítő fél által rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök felhasználása történik meg elsőként, valamint

b) a (6) bekezdés szerinti saját tulajdonú, szabad pénzügyi eszközök, valamint az egyéni biztosítékok felhasználása minden esetben megelőzi a garanciaalapok felhasználását.

VII. Fejezet

A MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKPAPÍR-SZOLGÁLTATÁSOK

15. § Amennyiben az elszámolóház a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatainak ellátásához kapcsolódó szolgáltatást nyújt, a szabályzatában oly módon határozza meg a szolgáltatás munkaszüneti naptárát és üzemidejét, hogy az MNB megfelelő működési rendjéhez illeszkedjen.

VIII. Fejezet

DÍJMEGÁLLAPÍTÁS ALAPELVEI

16. § (1) Az elszámolóház szabályzata egyértelműen meghatározza

a) a fizetendő díjakhoz, jutalékokhoz és költségekhez kapcsolódó szolgáltatásokat,

b) a díjfizetés alapját, módját és idejét,

c) a fizetendő díjakhoz, jutalékokhoz, költségekhez kapcsolódó esetleges kedvezményeket, azok igénybevételének feltételeit,

d) a fizetendő díjak, jutalékok, költségek kiszámításának módját.

(2) A díjakat a szabályzat az (1) bekezdés a) pontja szerint úgy határozza meg, hogy az egyes szolgáltatásokra külön állapítja meg a díjat annak érdekében, hogy az ügyfél az egyes szolgáltatások igénybevételéről szabadon dönthessen.

(3) Az elszámolóház által felszámolt díjakban, jutalékokban, költségekben csak a forgalom nagysága, a termékre, vagy termék csoportra nyújtott szolgáltatás tartalma, a választott kommunikációs mód alapján lehet különbséget tenni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet kisegítő tevékenységekre.

IX. Fejezet

A SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

17. § (1) A szabályzatokat és azok módosításait, ide nem értve a 13. § szerinti rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló szabályzatot és annak módosításait, az elszámolóház köteles nyilvánosan közzétenni és folyamatos elérhetőségüket a honlapján biztosítani.

(2) A szabályzatokat és azok módosításait az elszámolóháznak az ügyfelekkel meg kell ismertetnie, és ésszerű időt kell biztosítania az észrevételeik megtételére.

(3) A (2) bekezdés szerinti észrevételek megtételére az elszámolóház az ügyfeleknek legalább 5, átfogó vagy nagy terjedelmű módosítás esetén legalább 10 munkanapot biztosít.

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárástól az elszámolóház kizárólag a következő esetekben tekinthet el:

a) a díjakról, jutalékokról és költségekről rendelkező szabályzat, illetve annak módosítása esetén,

b) a kockázatkezelési eszközök szabályzatban meghatározott típusának, illetve mértékének változása esetén,

c) ha a szabályok (2) bekezdés szerinti módosítása a rendszer biztonságos és hatékony működését akadályozza.

(5) A szabályzatoknak legalább magyar nyelven, amennyiben pedig az ügyfelek összetétele indokolja, legalább egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven elérhetővé kell tenni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) E rendelet 2009. február 28-án lép hatályba.

(2)2

(3)3

19. §4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!