nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
2018-10-01
2019-01-01
5
Jogszabály

27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § (1) bekezdése és az 5. § 1. pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében és 18. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 130. és 131. sora, valamint az ott meghatározott, az „A BÉT hivatalos részvényindexének napi adatai, továbbá a BÉT-en forgalmazott részvények napi kereskedési adatai” (MNB azonosító kód: T02) megnevezésű és az „Állampapír árfolyamok” (MNB azonosító kód: T10) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 2. mellékletben foglalt táblák és kitöltési előírások 2018. március 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 47. sora szerinti „Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 2. mellékletben foglalt táblák és kitöltési előírások 2018. október 1-jén lépnek hatályba.

3. § (1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1–10. sora szerinti, 2018. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató

a) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet szerinti, 2018. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás, valamint

b) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 47. sora szerinti „Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű, 2018. I–III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás

teljesítése során a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet szabályait alkalmazza azzal, hogy az L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 2018. I–III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó teljesítési határideje 2018. május 12., 2018. augusztus 11. és 2018. november 11.

(3) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 37. sora szerinti „Napi jelentés a kamatderivatíva ügyletekre vonatkozóan” (MNB azonosító kód: K14) megnevezésű, 2018. január 2-ára mint tárgynapra vonatkozó adatszolgáltatásban a 2017. december 31-én élő kamatderivatíva ügyletek adatait is jelenti.

(4)2 Az adatszolgáltató a P61 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2018. (III. 23.) MNB rendelet 7. melléklet 2. pontjával megállapított táblaszerkezetben és tartalommal első alkalommal 2018. április – 2018. június hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti, a teljesítési határidő 2018. július 13.

4–5. §3

1. melléklet a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelethez4

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB alapvető feladatai ellátásához teljesítendő adatszolgáltatások

I.

 

MNB
azonosító
kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

D01

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

bank, ideértve a részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetet is (a továbbiakban együtt: bank), szakosított hitelintézet, az ezen típusú, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: EGT-fióktelep)

napi

elektronikus úton

[„Elektronikus Adatbefogadási Rendszer” megnevezésű jelentésfogadó rendszer (a továbbiakban: EBEAD rendszer)]

tárgynapot követő munkanap 11:30 óra

2

E04

Napi jelentés az értékpapír állományokról

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

3

E06

Az értékpapírszámlákhoz kapcsolódó ügyletek adatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

4

E14

Határidős részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

5

E20

A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

befektetési vállalkozás és letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

6

E21

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

7

E22

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának adatai

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

8

E23

A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévő értékpapír-állományok

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 3. munkanap

9

E27

Értékpapírok központi értéktár által kiadott ISIN kódjai és egyéb alapadatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

10

E43

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

11

E45

A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

12

E48

A BÉT-es részvények kapitalizációja és forgalma, részvények tőzsdei be- és kivezetése

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

13

E50

Az állampapírok, az államadósság és az állami követelések felhalmozott és eredményszemléletű kamata

Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)

havi, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 20. nap

14

E53

A magyar állam értékpapír-kibocsátásai

ÁKK Zrt.

heti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap 9 óra

15

E58

A magyar állam által kibocsátott kamatozó értékpapírok cash-flow és kamatadatai

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

16

E60

Adatszolgáltatás repó-típusú és egyéb értékpapír ügyletekről

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

17

E61

A Magyarországon és külföldön kibocsátott jelzáloglevelek adatai

jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

18

E62

Az állampapírnak nem minősülő, Magyarországon és külföldön kibocsátott kötvények adatai

kötvényt kibocsátó önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet magyarországi fióktelepe

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

19

E64

Hitelintézetek és befektetési szolgáltatást végző szervezetek által kibocsátott értékpapírok adatai, illetve a letétkezelési tevékenységet végző szervezetek által letétkezelt egyes értékpapírokra vonatkozó ár-információk

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

20

F02

Biztosítók statisztikai mérlege

biztosító, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 13. munkanap

21

F07

Befektetési alapok statisztikai mérlege

befektetési-alapkezelő, az ezen típusú EGT-fióktelep, a kockázati tőkealap-kezelő és magántőkealap-kezelő kivételével

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 6. munkanap

22

F20

Költségvetési szervek mérleg-jelentése alrendszerenként (vagyonmérleg)

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

23

F21

Társadalombiztosítási alapok költségvetési jelentése

MÁK

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 28. nap

24

F28

A helyi önkormányzatok összesített költségvetési jelentése

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

25

F32

A központi költségvetés bruttó adóssága

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

26

F39

Nem monetáris pénzügyi közvetítők statisztikai mérlege

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

27

F57

A Magyar Államkincstár napi gyorsjelentése

MÁK

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 11 óra

28

F58

A Magyar Államkincstár havi jelentése az állami költségvetés alrendszereinek adatairól

MÁK

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5., illetve 15. nap

29

F94

Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló pénzügyi szervezetek adatai

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

30

F95

Állami, önkormányzati nagy vállalatok éves pénzügyi adatai

kijelölt – többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján, éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év június 30.

31

F97

Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok főbb pénzügyi adatai

kijelölt – többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetve közszolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

32

F98

Részletes éves beszámolót készítő vállalatok mérlege és eredménykimutatása

Igazságügyi Minisztérium

éves

elektronikus úton

(elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő év július 31. az ezen időpontig beérkezett beszámolók tekintetében:

tárgyidőszakot követő év december 31. a tárgyévi összes beszámoló tekintetében

33

F99

Vagyonkezelő és csoportfinanszírozó tevékenységet végző vállalatok pénzügyi adatai

kijelölt – vagyonkezelő, illetve csoportfinanszírozó tevékenységet végző, pénzügyi intézménynek nem minősülő – gazdálkodó szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

34

K02

Napi jelentés a bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8:30 óra

35

K04

Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról és a mérlegen belüli belföldi bankközi devizaügyletek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

a 01. és 02. tábla tekintetében havi, a 03. és 04. tábla tekintetében éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 2. munkanap

36

K12

Napi jelentés a bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8 óra

37

K14

Napi jelentés a kamatderivatíva ügyletekre vonatkozóan

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 11:30 óra

38

K21

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

39

K23

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

40

AL7

Külföldről származó, adósság típusú források változásának összetevői

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő 3. munkanap 12 óra

41

AL8

Az NHP és az NHP+ keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

a Növekedési Hitelprogramban (a továbbiakban: NHP), illetve a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+) részt vevő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP első és második szakasza, valamint harmadik szakaszának I. pillére és az NHP+ keretében az MNB-től refinanszírozni kért, kis- és középvállalkozások javára nyújtott hitelek adatai tekintetében:

- a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra);

- a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;

az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV hitelek adatai tekintetében:

a KKV hitelszerződés megkötését, illetve a jelentett adatokban beállt változást követő, az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási nap 15 óra;

42

L01

Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás

MÁK, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 15. nap

43

L10

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás

havi

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

44

L11

Nyújtott vállalati és háztartási hitelek hitelkockázati adatai

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint összevont alapú felügyelet alá nem tartozó, kijelölt pénzügyi vállalkozás és ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton [„Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszer (a továbbiakban: KAP rendszer)], fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő 25. munkanap

45

L70

Projektfinanszírozási hitelek, konszolidációs körön kívüli társasággal szembeni, ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó kitettségek és értékesítési célú ingatlanok

kijelölt bank

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

46

L71

Negyedéves jelentés a kockázattal súlyozott kitettségek megoszlásáról

hitelintézet, a nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet (a továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) kivételével

negyedéves

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

47

L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

bank, jelzálog-hitelintézet, a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével

negyedéves

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

48

L73

Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap;
a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

48a

L74

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második-negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

49

M01

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

50

M02

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

51

M03

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

52

M04

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

53

M05

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

54

M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

55

M12

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

56

M13

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

57

M14

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

58

M15

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

59

SL2

Fogyasztási hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

60

SL3

Vállalati hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

61

SL4

Üzleti célú ingatlanhitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

62

SL5

Lakáscélú hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

63

SL6

Gépjármű finanszírozás

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi vállalkozások

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

64

P02

Fogadott és küldött euroátutalások és eurobeszedések

bank, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház kivételével a pénzforgalmi szolgáltatatást végző szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

65

P03

Eseti felvigyázói értesítések

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

az eseményt követő 2. munkanap

66

P04

A fizetési számlák száma

fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

67

P05

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

68

P06

Stressz tesztek

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a havi adatszolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás tekintetében az MNB felhívásának kézhezvételét követő 3. munkanap

69

P07

Bankkártya elfogadói üzletág

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó, vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető jogi személy

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

70

P08

Fizetési kártya elfogadói szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

71

P09

Állami támogatással telepített POS-berendezések

állami támogatással telepített POS-berendezésekhez fizetési kártya elfogadási szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

72

P26

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről

pénzfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

73

P27

Bankkártya kibocsátói üzletág

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

74

P34

Visszaélések a bankkártya üzletágban

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó, vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető jogi személy

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő negyedik hónap utolsó munkanap

75

P37

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről

hitelintézetek számára számlát vezető bank, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 1. munkanap 10 óra

76

P38

Csoportos beszedéshez kapcsolódó felhatalmazások

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

77

P39

Fizetési rendszer statisztikák

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

78

P41

Felvigyázói statisztikák

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

79

P42

Elektronikus pénz

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

80

P44

Értékpapír-elszámolási rendszer statisztikák

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

81

P45

Visszaélések a pénzforgalomban

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

82

P46

Adatszolgáltatás a mobiltelefonos vásárlásokról

mobiltelefon szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

83

P47

Postai fizetési forgalom

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

84

P48

Készpénzátutalási forgalom

a készpénzátutalási rendszerhez közvetlenül csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató, a készpénzátutalást határon átnyúló szolgáltatásként végző külföldi intézmény magyarországi közvetítője

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

85

P49

Központi szerződő fél statisztikák

központi szerződő fél, központi szerződő fél által garantált ügyletek elszámolását végző, a Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

86

P50

A pénzfeldolgozási tevékenységgel összefüggő egyéb információk

bankjegyfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év január 31.

87

P51

Napi valutaforgalmi jelentés

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

havi adatszolgáltatás esetén a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás esetén a tárgynapot követő munkanap 12 óra

88

P53

Jelentés a forint bankjegy-kereskedelemről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, Magyar Posta Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

89

P54

Jelentés a kibocsátott forgatható utalványokról

kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként forgatható utalványt kibocsátó szervezet

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapja

90

P55

Pénzforgalmi bevételek

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

91

P56

Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységek és ATM-ek elhelyezkedésére, valamint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó jogi személy

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

változás esetén, a változás időpontját megelőző munkanap

92

P57

BKR forgalom tranzakció szintű adatai

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

heti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

a tárgyhét utolsó munkanapját követő 5. munkanap

93

P58

Eseti nyilatkozat pénzforgalmi szolgáltatást érintő üzemzavarról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

az esemény kivizsgálását követő 5. munkanap, de legkésőbb az eseményt követő 20. munkanap

94

P59

Negyedéves nyilatkozat a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban jelentett üzemzavarokról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

95

P60

Központi szerződő fél forgalmi statisztikák

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12 óra

96

P61

Bankváltás statisztika

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

97

P62

Harmadik fél fizetési szolgáltatókra vonatkozó adatok

fizetés-kezdeményezési szolgáltatást, valamint számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

98

P63

Hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatások

pénzforgalmi szolgáltató – a MÁK kivételével –, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

98a

P64

Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (ERA rendszer)

„A – kezdeti jelentés” tábla tekintetében az észleléstől számított 4 órán belül;

„B – időközi jelentés” tábla tekintetében
– a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az „A” tábla beküldését követő
3 munkanapon belül;

„C – záró jelentés” tábla tekintetében
– a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az esemény lezárása után
2 héten belül;

„D – érintett PSZ” tábla tekintetében
az „A – kezdeti jelentés” táblával egyidőben

98b

P65

Meg nem térített fizetési műveletek

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap

98c

P66

Fizetési számlához való hozzáférés megtagadása

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap

99

R01

Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók végső befektetőjének és nem-rezidens partnereinek törzsadatai

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett gazdasági szervezet

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésekor, ezt követően változás esetén

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

az R02, R03, R12 vagy R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan azok tárgyidőszakát követő hónap 9. munkanap;
az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan annak tárgyidőszakát követő év június 20.

100

R02

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

101

R03

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

102

R04

Értékpapír befektetések

kijelölt gazdasági szervezet, a befektetési vállalkozás, bank, szakosított hitelintézet, ezen típusú EGT-fióktelep és a MÁK kivételével

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

103

R05

Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

104

R06

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

105

R08

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

106

R09

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok és I) Társadalombiztosítási alapok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

107

R10

Konzorciális hitelek

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

108

R11

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

109

R12

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

az R02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 1 milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoportba tartozó külföldi vállalatokkal, a külföldi fióktelepekkel szemben fennálló, tulajdonosi viszonyon kívüli követelés vagy tartozás állománya eléri a 250 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap

110

R13

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 1 milliárd forint, vagy kisebb mint mínusz 1 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

111

R14

Pénzügyi derivatívák negyedéves adatszolgáltatása

a hitelintézet és ezen típusú EGT-fióktelep kivételével az R05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon gazdasági szervezet, amelynek a nem-rezidens partnerekkel kötött pénzügyi derivatív megállapodásaihoz kapcsolódóan
- a tárgynegyedév folyamán lebonyolított, illetve elszámolt tranzakcióik (bevételek és kiadások) összege eléri a 250 millió Ft-ot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a pénzügyi derivatíva pozícióik (követelések és tartozások) piaci értékének összege eléri az 50 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

112

R15

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények

az R06 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíj-pénztárak, valamint K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

113

R17

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

114

R18

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők, valamint E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely adatszolgáltatásban szereplő tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes kiadási forgalma eléri a 100 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

115

R19

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

116

R20

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R06, R08, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

117

R21

Éven túli lejáratú követelések és tartozások esedékességi bontása – egyéb monetáris intézmények

éven túli lejáratú követeléssel vagy tartozással rendelkező hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap

118

R22

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

az R09 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kijelölt, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

119

R24

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak negyedéves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

120

R25

Állam által vállalt kezességek

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő 51. nap

121

R26

Az euróban vezetett ÁFA számlák miatt nem-rezidensekkel szemben fennálló követelések és tartozások állománya és forgalma

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

122

R27

Belföldi magánszemélyek külföldi és külföldi magánszemélyek belföldi ingatlanbefektetései

kijelölt gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 10. munkanap

123

R28

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak éves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

124

R29

Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása

azon gazdasági szervezet, amely
- vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel/befektetőkkel rendelkezik, és a külföldi befektető(k)re jutó összes (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri az 500 millió forintot, vagy kisebb, mint mínusz 500 millió forint, vagy a tárgyévi eredmény-kimutatásban a külföldi befektetőre jutó összes osztalék összege eléri az 500 millió forintot, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal vagy külföldi fiókteleppel rendelkezik, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 10 millió forintot

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év június 30.

125

R38

Rezidens, nem-bank ügyfelek külföldi (forint és deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

126

R39

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztései

az R06, R08, R09, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett, éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

127

R43

Külföldi tőkebefektetővel rendelkező, átalakulás során megszűnő gazdasági társaságok eseti adatszolgáltatása (végleges vagyonmérleg)

azon gazdasági társaság jogutódja, amely vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel rendelkezik, és a külföldi befektetőre jutó összes saját tőke összege az átalakulás napján eléri az 1 milliárd forintot vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint

eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

átalakulás napját követő 150. nap

128

R44

Nem pénzügyi vállalat által pénzügyi lízingbe vett eszközök forgalma

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

129

R45

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztése - egyéb monetáris intézmények

az éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

130

T02

A BÉT hivatalos részvényindexének napi adatai, továbbá a BÉT-en forgalmazott részvények napi kereskedési adatai

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton (KAP rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgynapot követő munkanap 9 óra

131

T10

Állampapír árfolyamok

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

tárgyidőszakot követő 5. munkanap

132

W06

A hitelintézetek szöveges jelentése aktuális témákban

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, eseti

papíron

az egyedi elrendelésben foglaltak szerint

133

W08

Jelentés rendkívüli eseményekről

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, pénzforgalmi elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, Tpt. szerinti központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves és eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a negyedéves adatszolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő 10. munkanap;

az eseti adatszolgáltatás tekintetében az esemény, (ismétlődő üzemzavar esetén az ismételt előfordulás) kivizsgálását követő 5. munkanap, de legkésőbb az eseményt követő 20. munkanap

134

W12

Jelentés nagyértékű pénzforgalmi visszaélésről

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves és eseti

elektronikus úton

(EBEAD rendszer)

a negyedéves adatszolgáltatás tekintetében a negyedévet követő 10. munkanap;

az eseti adatszolgáltatás tekintetében az esemény kivizsgálásának befejezését követő 10. munkanap

II.

 

MNB
azonosító
kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

Z01

Munkaerő-felmérés anonimizált adatai

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)

negyedéves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2

Z02

A háztartások jövedelmére és fogyasztására vonatkozó anonimizált adatok

KSH

éves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

3

Z03

A fogyasztói árindex számításához felhasznált bolti szintű, anonimizált áradatok

KSH

megállapodás szerint

elektronikus úton

megállapodás szerint

4

Z04

Természetes személyek anonimizált jövedelmi adatai

NAV

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

5

Z05

Központi hitelinformációs rendszer anonimizált adatai

KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

6

Z06

Természetes személyek anonimizált egészségügyi adatai

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

7

Z07

Természetes személyek anonimizált jövedelmi és munkatörténet adatai

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF)

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2. melléklet a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelethez5

MHKT_5.PDF

3. melléklet a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelethez

Az információk szolgáltatásához szükséges technikai segédletek

1.    A 2. melléklet I. A. 4. pontjában és 5.2. alpontjában hivatkozott, az ügyfelek szektormeghatározását segítő listák

2.    Árfolyamok elérhetősége

3.    Az MNB által az adatszolgáltatások elektronikus úton való beküldésére működtett rendszerek felhasználói kézikönyvei

3.1.    Az EBEAD rendszer Felhasználói kézikönyve

3.2.    Az ERA rendszer Felhasználói kézikönyve

3.3.    A KAP rendszer Felhasználói kézikönyve

4.    Kódlisták:

4.1.    Devizakódok

4.2.    Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai

4.3.    Pénzügyi vállalatok fő tevékenység szerinti besorolása (NACE/TEAOR) az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltéséhez

4.4.    Kódlista az operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásairól (MNB azonosító kód: D01) adatszolgáltatáshoz

4.5.    Kódlisták az értékpapír-adatszolgáltatásokhoz (E jelű adatszolgáltatások)

4.6.    Kódlisták a monetáris adatszolgáltatásokhoz (F és K jelű adatszolgáltatások)

4.7.    Kódlisták a kártyastatisztikai adatszolgáltatásokhoz (kártyatársaságok, bankkártyák)

4.8.    Kódlisták az egyéb pénzforgalmi adatszolgáltatásokhoz

4.9.    Kódlisták a fizetési mérleg statisztikai (R jelű) adatszolgáltatásokhoz

4.10.    Kódlista az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.11.    Kódlista az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.12.    Kódlista az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.13.    Kódlisták az M jelű adatszolgáltatásokhoz

5.    Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellenőrzési szempontjai

6.    MNB-ben felvilágosítást adók listája

7.    Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények listája

8.    A jelentő letétkezelők (értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek) listája

9.    Módszertani segédletek az egyes adatszolgáltatásokhoz; Példatárak

10.    Excel fájl txt fájllá történő átalakításának leírása

11.    Minta file-ok txt formátumban történő beküldéshez

12.    Az egyes nemzetközi intézmények besorolását meghatározó lista (M jelű adatszolgáltatások)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!