nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról
2018-01-01
infinity
1
Jogszabály

33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról1

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (6) bekezdésében és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(Az intézmény a kitettségek minősítésével összefüggésben belső szabályzatban rögzíti:)

j) az 5. § d) pont da) alpontja alkalmazása tekintetében az óvatosság elve alapján történő értékvesztés elszámolás intézményen belüli gyakorlatát és annak a kitettségek minősítésével való összefüggéseit.”

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézmény nem teljesítő kitettségként kezeli)

d) azon kitettséget, amellyel kapcsolatban az alkalmazott számviteli szabályozás szerint értékvesztés került elszámolásra, kivéve

da) a magyar számviteli szabályozást alkalmazó intézmény által képzett azon értékvesztést, amelynek elszámolására az óvatosság elve alapján, és nem a megnövekedett kockázatra tekintettel került sor, valamint

db) a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat alkalmazó intézmény által az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard A. függeléke szerinti értékvesztett pénzügyi eszköznek nem minősülő kitettség tekintetében elszámolt értékvesztést.”

(3) A Rendelet 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy az ügyfél (a garantált fél) a pénzügyi garanciát lehívja, az intézmény a mérlegen kívüli kitettségként kimutatott garanciavállalást is nem teljesítő kitettségként kezeli, ideértve különösen azt az esetet, amikor az a kitettség, amellyel összefüggésben a garanciát nyújtották, megfelel az (1) bekezdésben foglalt valamely feltételnek.

(5) Az intézmény nem teljesítő kitettségként kezeli a 2. § c) pontja szerinti, a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó mérlegen kívüli kötelezettséget, ha annak lehívása vagy egyéb felhasználása olyan kitettséghez vezetne, amely esetében fennáll annak kockázata, hogy a biztosíték érvényesítése nélkül az nem kerül teljes egészében visszafizetésre.”

2. § A Rendelet

a) 10. § a) pontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződés a módosítást megelőzően” szöveg,

b) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „időpontjától” szövegrész helyébe az „és a kitettség nem teljesítőként történő besorolásának időpontja közül a későbbitől számítva” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!