nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
2016-12-23
infinity
1

55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – mindenkor el kell érnie

a) 2018. szeptember 30-ig a 0,15-ös,

b) 2018. október 1-jétől a 0,20-as

szintet.”

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerinti eltérő szöveggel lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) MNB rendelethez

1. A Rendelet 1. melléklet 3. pont c) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek]

c) a jelzáloglevél vagy a 2. pont b) alpontja szerinti értékpapír kibocsátásakor, a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor

ca) 2018. szeptember 30-ig legalább egy éves,

cb) 2018. október 1-jétől legalább két éves

futamidővel rendelkeztek, és”

2. A Rendelet 1. melléklet 4. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

b) a 3. pont d) alponttól eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 2. pontban meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:

ba) a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott, az MNB vagy az Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt kibocsátott jelzáloglevél állomány, az MNB vagy az Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott befogadási érték 20 százalékáig;

bb) 2018. október 1-jétől a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.”

3. A Rendelet 1. melléklete a következő 6a. ponttal kiegészülve lép hatályba:

6a.

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálója 2–6. pont szerint számított értékét 2018. október 1-jétől csökkenteni kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:

J – SF × A

ahol

J:     a hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6. pont szerinti értékének és a saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport valamely tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti csoporthoz tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;

SF:     a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelés mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;

A = J-nek a szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a szabályozott piacra be nem vezetett részaránya × 0,85

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!