nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2013. (V. 27.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról
2013-06-03
2013-06-04
3

8/2013. (V. 27.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 2. pontja, a 2. melléklet 2. pontja, valamint a 3. melléklet 2013. június 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez3

1.

2. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 64b. sorral egészül ki.

 

(MNB azonosító

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

 

kód

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

címzettje)

„64b

AL8

Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

kijelölt – az NHP I. és II. pillérében részt vevő – hitelintézetek, az ezen típusú EGT fióktelepek

egyedi elrendelés alapján, eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP I. pillérének keretében az MNB által refinanszírozásra kerülő, kis- és középvállalkozások javára nyújtott hitelek adatai tekintetében: a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 12 óra;

az NHP II. pillérének keretében az MNB által refinanszírozásra kerülő, kis- és középvállalkozások javára nyújtott hitelek adatai tekintetében: a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző 3. munkanap 12 óra;

a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 12 óra

MNB Pénz- és devizapiac”

2. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez4

1.

2. Az R. 2. melléklet II. pontja az 1. ponttal beiktatott AL7 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"MNB azonosító: AL8

01. Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

Sorszám

 

KKV adósra vonatkozó információk

NHP keretében nyújtott hitelre vonatkozó információk

Adatszolgáltatás típusa

Pillér

Az adós KSH törzsszáma

Az adós szektora

Az adós neve

Az adós székhelye

A hitelszerződés azonosítója

A hitelszerződés kelte

A folyósítás dátuma

A hitel lejárata

Teljes kamatmarzs

A hitel célja

Részletekben történik-e a folyósítás?

Hitelszerződésben szereplő hitelösszeg

A hitel fennálló (aktuális) állománya

A hitel fedezetének jellege

Garantőr által fedezett garanciahányad

Legrégebben fennálló késedelem kezdete

Átstrukturálás dátuma

A tőketörlesztés gyakorisága

A hitellel kapcsolatos megjegyzés

 

aa

ab

ba

bb

bc

bd

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

ck

cl

cm

cn

co

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tábla folytatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Kiváltott hitelre vonatkozó információk

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiváltott hitel célja

A kiváltott hitelt folyósító bank azonos a kiváltó hitelt nyújtó bankkal?

A kiváltott hitelt folyósító bank GIRO kódja

Részkiváltás esetén a kiváltott hitel kiváltáskori összege (Ft)

A kiváltott hitel folyósítási dátuma

A kiváltott hitel azonosítója

Kiváltott hitel devizaneme (ISO)

Kiváltott hitel eredeti összege

Kiváltott hitel legrégebben fennálló késedelmének kezdete

Kiváltott hitel lejárati dátuma

Kiváltott hitel kamatozása

Kiváltott hitel tőketörlesztési gyakorisága

Kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálási dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

da

db

dc

dd

de

df

dg

dh

di

dj

dk

dl

dm

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNB azonosító: AL8

Kitöltési előírások

Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

I. Általános előírások

1. Az NHP I. és II. pillérében részt vevő, az MNB által kijelölt adatszolgáltató az NHP I. és II. pillérének keretében az MNB felé fennálló bármely tartozása megszűnéséig köteles adatot szolgáltatni az NHP I. és II. pillérének keretében az MNB által refinanszírozásra kerülő, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (a továbbiakban: KKV hitelek), valamint a KKV hitelek lejelentett adataiban beállt minden változásról. Az NHP I. és II. pillérében közvetett úton, ún. ernyőbankon keresztül részt vevő hitelintézetek által nyújtott KKV hitelek adatairól az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet teljesít adatszolgáltatást.

2. A táblában felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.10. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza.

3. Időpontra vonatkozó adat esetén az adatot ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban szükséges megadni.

4. Az adatokat CSV formátumban kell megküldeni, az adatokat pontosvessző („;”) karakterrel elválasztva.

5. A kiváltott hitelre vonatkozó adatot [da)-dm) oszlop] jelenteni abban az esetben kell, ha a KKV hitel célja hitelkiváltás. Amennyiben a kiváltott hitelre vonatkozóan jelentendő adatok egyéb forrásból – az adatszolgáltató saját nyilvántartása, az adatszolgáltató által hozzáférhető egyéb nyilvántartások, így különösen a központi hitelinformációs rendszer – nem állnak az adatszolgáltató rendelkezésére, ezen adatok vonatkozásában az adatszolgáltatásnak a KKV hitelt felvevő kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) nyilatkozatán kell alapulniuk.

6. A tábla helyes kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

01. tábla: Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:

aa)    Az adatszolgáltatás típusa attól függ, hogy az adatszolgáltató az MNB által refinanszírozni kért KKV hitel adatairól küld adatot, vagy a KKV hitel korábban már megadott adataiban beállt változást jelenti. A kódlista szerint kell kitölteni.

ab)    Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltató a KKV hitelt az NHP I. vagy II. pillérének keretében kéri refinanszírozni az MNB által. A kódlista szerint kell kitölteni.

ba)    A KKV KSH-törzsszáma (adószám első nyolc karaktere), numerikusan.

bb)    A KKV szektorának meghatározásánál az e melléklet I. A. 4. pontjában foglaltak az irányadók. A kódlista szerint kell kitölteni.

bc)    A KKV neve.

bd)    A KKV székhelye.

ca)    A KKV hitelre vonatkozó szerződésnek az adatszolgáltatónál alkalmazott egyedi szerződés azonosítója.

cb)    A KKV hitelre vonatkozó szerződés aláírásának időpontja. Amennyiben a KKV hitelre vonatkozó szerződést a felek a szerződésben foglaltak szerint nem azonos időpontban írják alá, akkor a KKV hitelre vonatkozó szerződés szerinti legkésőbbi aláírási időpontot kell jelenteni.

cc)    A KKV hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet folyósításának időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop nem módosítható, csak a ci) oszlopban szereplő összeget kell megnövelni az újabb folyósított részlet összegével, az újabb folyósítást megelőző munkanapon. Mivel az oszlop értéke nem módosítható, ezért az adott KKV hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás napjának ismeretében teljesítendő, az NHP I. pillérének keretében refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 12 óráig, illetve az NHP II. pillérének keretében refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző 3. munkanap 12 óráig.

cd)    A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott lejárati időpont. A futamidő nem haladhatja meg a 10 évet.

ce)    Az adatszolgáltató által az MNB-vel kötött NHP Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően felszámított díjak és költségek kölcsönösszegre vetített arányának és az MNB által az NHP I. és II. pillérének keretében nyújtott refinanszírozási hitel éves kamatának különbsége, bázispontban kifejezve. A maximális mérték 250 bázispont.

cf)    A hitel célja az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetében hitelkiváltás, beruházás, forgóeszköz vagy EU támogatás, az NHP II. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetében csak hitelkiváltás lehet. A kódlista szerint kell kitölteni.

cg)    Részletekben történő folyósítás csak az újonnan folyósított beruházási célú és forgóeszköz-finanszírozási hitelek esetén lehetséges. A kódlista szerint kell kitölteni.

ch)    A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő folyósításnál is a teljes hitelösszeget kell megadni.

ci)     A KKV hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett értéke. Az oszlop értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző munkanapon 12 óráig kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, ha a KKV számára való folyósítás feltételei fennállnak. Ha a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor sem állítható vissza az oszlop értéke. Ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor az oszlopban „0” értéket feltüntetve kell a változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a co) oszlopnál megadott határidőben.

cj)    A KKV hitel fedezetének jellegeként legfeljebb két típusú fedezetet lehet megadni, a fedezetek fontosságának sorrendjében. A KKV hitel fedezetének jellege lehet: pénzügyi biztosíték (különösen az óvadék), ingatlant terhelő dologi biztosíték (különösen az ingatlanon alapított zálogjog), ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték (különösen az ingó dolgot terhelő zálogjog), pénzügyi lízing, követelést terhelő dologi biztosíték (különösen a követelésen fennálló zálogjog), hitel- vagy bankgarancia, készfizető kezesség, hitelderivatíva, egyéb fedezet, vagy a KKV hitel lehet fedezetlen. A kódlista szerint kell kitölteni. Több típusú fedezet esetében az egyes fedezetek kódját egymást követően, szóköz alkalmazása nélkül kell megadni.

ck)    Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV hitel mögött állami viszontgarancia mellett nyújtott – az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján fedezeti értéket befolyásolóként elfogadott – készfizető kezességvállalás vagy garancia áll. Az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján a garantőr által nyújtott teljes készfizető kezességvállalás vagy garancia arányát a KKV hitel összegének százalékában kell megadni.

cl)    A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A KKV hitelre vonatkozó szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem folyik be az adatszolgáltató által megadott bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem beálltát követő 5. munkanapon kell teljesíteni.

cm)    Az átstrukturálás tervezett, naptári nap szerinti időpontját kell megadni. Átstrukturálás alatt a KKV hitelre vonatkozó szerződés olyan módosítása értendő, amely a KKV hitelre vonatkozóan a visszafizetések átmeneti időre történő elhalasztását, részletfizetést, a kamatok mértékének megváltoztatását, a kamat- és díjfizetési időpontok módosítását, a kamatok tőkésítését, a futamidő meghosszabbítását vagy a törlesztések átütemezését eredményezi. Az előtörlesztés nem minősül átstrukturálásnak.

cn)    A KKV hitelre vonatkozó szerződésben szereplő gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni.

co)    A hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. Itt kell jelenteni, ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül. Az adatszolgáltatást a KKV megszűnését, vagy a KKV hitelre vonatkozó szerződés megszűnését vagy megszüntetését eredményező tényről vagy jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 12 óráig, illetve, amennyiben az adatszolgáltató az adott munkanapon 12 óra után szerez tudomást az adott tényről, jognyilatkozatról, abban az esetben a tudomásszerzést követő munkanapon 12 óráig kell teljesítenie az adatszolgáltatónak.

da)    A kiváltott KKV hitel célja csak beruházás, forgóeszköz-finanszírozás vagy EU támogatás lehet. A kódlista szerint kell kitölteni.

db)    A kódlista szerint kell kitölteni.

dc)    Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem azonos a KKV hitelt folyósító hitelintézettel.

dd)    A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni. Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha ez az összeg nagyobb, mint a ch) oszlopban megadott hitelösszeg.

de)    A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az első folyósítás időpontját kell megadni. Amennyiben a folyósítás időpontja nem ismert, a kiváltott hitelre vonatkozó szerződés aláírásának napját kell megadni. A felek általi eltérő időpontban történő aláírás esetén a cb) oszlop kitöltésére vonatkozó előírás az irányadó.

df)    Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a KKV hitel az NHP I. pilléréhez kapcsolódik és a célja hitelkiváltás, valamint abban az esetben, ha a KKV hitel az NHP II. pilléréhez kapcsolódik. A kiváltott KKV hitelre vonatkozó szerződésnek a kiváltott hitelt folyósító hitelintézetnél alkalmazott egyedi szerződésazonosítóját kell ebben az oszlopban megadni.

dg)    A deviza ISO-kódokat a 3. melléklet 4.1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetén a kiváltott hitel devizaneme forint (HUF).

dh)    Az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel és részkiváltás esetén forintban, az NHP II. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetében eredeti devizában kell megadni az adatot.

di)    A kiváltott hitel esetében a legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A kiváltott hitel késedelme nem haladhatja meg az új hitel folyósításakor a 90 napot. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen kell hagyni.

dj)    A kiváltott hitel lejáratának napját kell megadni.

dk)    A kiváltott hitel kamatozása lehet fix vagy referenciahozamhoz (pl. 3 hónapos BUBOR) kötött. Fix kamatozás esetén az adatszolgáltató által felszámított díjak és költségek hitelösszegre számított éves díját (teljes hitelköltséget) kell megadni, százalékban kifejezve. Referenciahozamhoz kötött kamatozás esetén a referenciahozamot kell megnevezni (pl. 3M BUBOR) és az összes díj és költség figyelembevételével számított teljes éves felárat kell megadni, bázispontban megjelölve (Formátuma: „referenciahozam megnevezése + YYY, ahol YYY a felár bázispontban megadott értéke).

dl)    Ebben a mezőben a tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell kitölteni.

dm)    A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálása időpontját kell megadni.”

3. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 4. pontja a következő 4.10. alponttal egészül ki:

„4.10. Kódlista az AL8 azonosító kódú adatszolgáltatáshoz”

2. Az R. 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Módszertani segédlet az egyes adatszolgáltatásokhoz [Monetáris (F és K jelű), fizetési mérleg (R jelű), értékpapír (E jelű), pénzforgalmi (P jelű) statisztikai adatszolgáltatások, Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról (azonosító kód: D01), Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai (azonosító kód: AL8), Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás (azonosító kód: L01)]; Példatárak”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!