nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
2017-01-01
2018-01-01
4
Jogszabály

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a hitelintézetre, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: EGT-fióktelep) és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) A jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatások (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatások) és az egyes adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat az 1. melléklet II. pontja tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

3. §2 (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatások teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be az MNB részére.

(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen

a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adatszolgáltató – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

(6) Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon (telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.

(7) A jelen § alkalmazásában:

a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;

d) üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet

a) I. pontjában foglalt táblázat 1. sora, valamint

b) II. pontjában foglalt, az M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódó táblák

2016. december 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az 1. melléklet

a) I. pontjában foglalt táblázat 2–5., 7–10. és 15–17. sora, valamint

b) II. pontjában foglalt, az M02, M03, M04, M05, M12, M13, M14, M15, SOLO_FINREP_H, SOLO_FINREP_NE és SOLO_FINREP_AE MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódó táblák

2017. január 1-jén lépnek hatályba.

5. § Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

a) 1. sora szerinti „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása” (MNB azonosító kód: M01) megnevezésű adatszolgáltatást 2016 decemberére mint tárgyidőszakra vonatkozóan az adatszolgáltatás 01. és 02. táblája előzetes adatok alapján történő kitöltésével teljesíti, a teljesítési határidő 2017. február 1.,

b) 6. sora szerinti „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)” (MNB azonosító kód: M11) megnevezésű adatszolgáltatást 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az adatszolgáltatás 01. és 02. táblája kitöltésével teljesíti.

1. melléklet a 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelethez3

I.    Az adatszolgáltatások és az adatszolgáltatók köre, az adatszolgáltatások gyakorisága, teljesítésének módja, határideje

 

MNB azonosító

kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

M01

A hitelintézetek statisztikai
mérlege és eredménykimutatása

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap; végleges:
tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

2

M02

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap; végleges:
tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

3

M03

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap; végleges:
tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

4

M04

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– betétek, betét jellegű
kötelezettségek és egyes egyéb források

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap; végleges:
tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

5

M05

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– derivatívák

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes:
tárgyidőszakot követő hónap
11. munkanap; végleges:
tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

6

M11

A hitelintézetek statisztikai
mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

7

M12

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

8

M13

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő
nonprofit intézmények (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

9

M14

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– betétek, betét jellegű
kötelezettségek és egyes egyéb
források (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

10

M15

A hitelintézetek statisztikai
mérlegének részletezése
– derivatívák (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (EBEAD rendszer)

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

11

SOLO_
FINREP_
NY

Egyedi FINREP – Pénzügyi
információk – összehasonlító adatok

az IFRS szerinti beszámolót készítő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális
szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

2017. április 28.

12

SOLO_
FINREP_
NY_AE

Egyedi FINREP – Pénzügyi
információk – összehasonlító
adatok (auditált)

az IFRS szerinti beszámolót készítő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális
szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
2017. május 31.

13

SOLO_
COREP_NY

Egyedi COREP – Tőkemegfelelésre vonatkozó információk –
összehasonlító adatok

az IFRS szerinti beszámolót
készítő hitelintézet,
a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak
megfelelő pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

2017. május 12.

14

SOLO_
COREP_
NY_AE

Egyedi COREP – Tőkemegfelelésre vonatkozó információk –
összehasonlító adatok (auditált)

az IFRS szerinti beszámolót
készítő hitelintézet,
a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak
megfelelő pénzügyi vállalkozás

egyszeri

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
2017. május 31.

15

SOLO_
FINREP_H

Egyedi FINREP – Pénzügyi
információk – havi adatok

az IFRS szerinti beszámolót készítő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel” szöveggel egyenértékű
prudenciális szabályozásnak
megfelelő pénzügyi vállalkozás

havi

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

a naptári negyedév első két
hónapja tekintetében:
a tárgyidőszakot követő hónap
15. munkanap

16

SOLO_
FINREP_NE

Egyedi FINREP – Pénzügyi
információk – negyedéves adatok

az IFRS szerinti beszámolót készítő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális
szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozás

negyedéves

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő hónap
20. munkanap

17

SOLO_
FINREP_AE

Egyedi FINREP – Pénzügyi
információk – éves auditált adatok

az IFRS szerinti beszámolót készítő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális
szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozás

éves

elektronikus úton (KAP rendszer),
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással ellátva

záró közgyűlést követő
15. munkanap, de legkésőbb
a tárgyévet követő év május 31.

II. AZ EGYES ADATSZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁI

MNB azonosító kód: M01, M11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása

 

 

 

 

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. tábla: Hitelintézetek statisztikai mérlege - az adatszolgáltató külföldi fióktelepek nélküli, rezidens részének adatai

 

 

 

 

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Forint

Euro

Egyéb deviza

Összesen

01

02

03

04

001

E

Eszközök

 

 

 

 

002

E1N

KÉSZPÉNZ (pénztár)

 

 

 

 

003

E2

LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLA BETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK

 

 

 

 

004

E2B

Betétek bruttó tőkeösszege

 

 

 

 

005

E21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

006

E21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

007

E21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

008

E21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

009

E22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

010

E22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

011

E22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

012

E22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

013

E22B

Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

014

E22B

Lekötött betétek, hosszú - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

015

E22B

Lekötött betétek, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

016

E22B

Lekötött betétek, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

017

E2F

Betétek felhalmozott kamata

 

 

 

 

018

E2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

019

E2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

020

E2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

021

E2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

022

E2K

Betétek értékelési különbözete

 

 

 

 

023

E2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

024

E2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

025

E2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

026

E2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

027

E2E

Betétek értékvesztése

 

 

 

 

028

E2E

Betétek értékvesztése - Belföld, Központi Bank

 

 

 

 

029

E2E

Betétek értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

030

E2E

Betétek értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

031

E2E

Betétek értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

032

E2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

033

E2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

034

E2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

035

E2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

036

E2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

037

E3

HITELEK

 

 

 

 

038

E3B

Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege

 

 

 

 

039

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

040

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

041

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

042

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

043

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

044

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

045

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

046

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

047

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

048

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

049

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

050

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

051

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

052

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

053

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

054

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

055

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

056

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

057

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

058

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

059

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

060

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

061

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

062

E31B

Repóügyletekből eredő követelés - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

063

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

064

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

065

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

066

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

067

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

068

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

069

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

070

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

071

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

072

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

073

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

074

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

075

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

076

E32B

Folyószámla hitel - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

077

E32B

Folyószámla hitel - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

078

E32B

Folyószámla hitel - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

079

E32B

Folyószámla hitel - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

080

E32B

Folyószámla hitel - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

081

E32B

Folyószámla hitel - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

082

E32B

Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

083

E32B

Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

084

E32B

Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

085

E32B

Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

086

E32B

Folyószámla hitel - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

087

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

088

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

089

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

090

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

091

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

092

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

093

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

094

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

095

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

096

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

097

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

098

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

099

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

100

E33B

Egyéb hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

101

E33B

Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

102

E33B

Egyéb hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

103

E33B

Egyéb hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

104

E33B

Egyéb hitel, rövid - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

105

E33B

Egyéb hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

106

E33B

Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

107

E33B

Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

108

E33B

Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

109

E33B

Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

110

E33B

Egyéb hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

111

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

112

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

113

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

114

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

115

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

116

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

117

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

118

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

119

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

120

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

121

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

122

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

123

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

124

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

125

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

126

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

127

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

128

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

129

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

130

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

131

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

132

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

133

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

134

E33B

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

135

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

136

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

137

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

138

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

139

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

140

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

141

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

142

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

143

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

144

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

145

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

146

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

147

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

148

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

149

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

150

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

151

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

152

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

153

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

154

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

155

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

156

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

157

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

158

E33B

Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

159

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata

 

 

 

 

160

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

161

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

162

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

163

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

164

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

165

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

166

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

167

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

168

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

169

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

170

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

171

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

172

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

173

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

174

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

175

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

176

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

177

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

178

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

179

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

180

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

181

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

182

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

183

E3F

Hitelkövetelések felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

184

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete

 

 

 

 

185

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

186

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

187

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

188

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

189

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

190

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

191

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

192

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

193

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

194

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

195

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

196

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

197

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

198

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

199

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

200

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

201

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

202

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

203

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

204

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

205

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

206

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

207

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

208

E3K

Hitelkövetelések értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

209

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése

 

 

 

 

210

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

211

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

212

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

213

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

214

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

215

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

216

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

217

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

218

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

219

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

220

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

221

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

222

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

223

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

224

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

225

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

226

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

227

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

228

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

229

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

230

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

231

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

232

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

233

E3E

Hitelkövetelések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

234

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

235

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

236

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

237

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

238

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

239

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

240

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

241

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

242

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

243

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

244

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

245

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

246

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

247

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

248

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

249

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

250

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

251

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

252

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

253

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

254

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

255

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

256

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

257

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

258

E3N

Hitelkövetelések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

259

E4

HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 

260

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése

 

 

 

 

261

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

262

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

263

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

264

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

265

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

266

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

267

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

268

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

269

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

270

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

271

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

272

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

273

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

274

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

275

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

276

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

277

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

278

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

279

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

280

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

281

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

282

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

283

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

284

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

285

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

286

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

287

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

288

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

289

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

290

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

291

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

292

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

293

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

294

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

295

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

296

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

297

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

298

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

299

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

300

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

301

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

302

E4E

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

303

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

304

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

305

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

306

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

307

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

308

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

309

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

310

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

311

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

312

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

313

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

314

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

315

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

316

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

317

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

318

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

319

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

320

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

321

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

322

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

323

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

324

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

325

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

326

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

327

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

328

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

329

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

330

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

331

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

332

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

333

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

334

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

335

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

336

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

337

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

338

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

339

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

340

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

341

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

342

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

343

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

344

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

345

E4N

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke, hosszú - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

346

E5

RÉSZVÉNYEK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSEK

 

 

 

 

347

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

348

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

349

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

350

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

351

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

352

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

353

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

354

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

355

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

356

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

357

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

358

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

359

E51N

Tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

360

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése

 

 

 

 

361

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

362

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

363

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

364

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

365

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

366

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

367

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

368

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

369

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

370

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

371

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

372

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

373

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

374

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

375

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

376

E52E

Nem tőzsdei részvények értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

377

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

378

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

379

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

380

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

381

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

382

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

383

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

384

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

385

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

386

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

387

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

388

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

389

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

390

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

391

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

392

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

393

E52N

Nem tőzsdei részvények nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

394

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése

 

 

 

 

395

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

396

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

397

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

398

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

399

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

400

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

401

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

402

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

403

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

404

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

405

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

406

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

407

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

408

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

409

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

410

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

411

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

412

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

413

E53E

Üzletrészek, egyéb részesedések értékvesztése - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

414

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

415

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

416

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

417

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

418

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

419

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

420

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

421

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

422

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

423

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

424

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

425

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

426

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

427

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

428

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

429

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

430

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

431

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

432

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

433

E53N

Üzletrészek, egyéb részesedések nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

434

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

435

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

436

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

437

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

438

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

439

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

440

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

441

E54N

Pénzpiaci és egyéb alapok befektetési jegyei nettó értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

442

E6N

PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE

 

 

 

 

443

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

444

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

445

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

446

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

447

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

448

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

449

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

450

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

451

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

452

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

453

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

454

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

455

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

456

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

457

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

458

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

459

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

460

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

461

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

462

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

463

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

464

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

465

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

466

E6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

467

E7N

EGYÉB ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE

 

 

 

 

468

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

469

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

470

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

471

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

472

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

473

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

474

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

475

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

476

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

477

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

478

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

479

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

480

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

481

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

482

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

483

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

484

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

485

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

486

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

487

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

488

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

489

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

490

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

491

E72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

492

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

493

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

494

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

495

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

496

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

497

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

498

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

499

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

500

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

501

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

502

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

503

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

504

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

505

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

506

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

507

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

508

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

509

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

510

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

511

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

512

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

513

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

514

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

515

E73N

Egyéb követelések és aktív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

516

E74N

Adójellegű követelések

 

 

 

 

517

E75N

Osztalékkövetelések

 

 

 

 

518

E76N

Úton lévő és függő tételek

 

 

 

 

519

E77N

Egyéb be nem sorolt tételek

 

 

 

 

520

E8N

NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE

 

 

 

 

521

E81N

Immateriális javak

 

 

 

 

522

E82N

Tárgyi eszközök

 

 

 

 

523

E83N

Készletek

 

 

 

 

524

F

Források

 

 

 

 

525

F2

LÁTRA SZÓLÓ ÉS FOLYÓSZÁMLABETÉTEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK

 

 

 

 

526

F2B

Betétek bruttó tőkeösszege

 

 

 

 

527

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

528

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

529

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

530

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

531

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

532

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

533

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

534

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

535

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

536

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

537

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

538

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

539

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

540

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

541

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

542

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

543

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

544

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

545

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

546

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

547

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

548

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

549

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

550

F21B

Látra szóló és folyószámla betétek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

551

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

552

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

553

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

554

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

555

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

556

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

557

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

558

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

559

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

560

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

561

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

562

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

563

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

564

F22B

Lekötött betétek, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

565

F22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

566

F22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

567

F22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

568

F22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

569

F22B

Lekötött betétek, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

570

F22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

571

F22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

572

F22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

573

F22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

574

F22B

Lekötött betétek, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

575

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

576

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

577

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

578

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

579

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

580

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

581

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

582

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

583

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

584

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

585

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

586

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

587

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

588

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

589

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

590

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

591

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

592

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

593

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

594

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

595

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

596

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

597

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

598

F22B

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

599

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

600

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

601

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

602

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

603

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

604

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

605

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

606

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

607

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

608

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

609

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

610

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

611

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

612

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

613

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

614

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

615

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

616

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

617

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

618

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

619

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

620

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

621

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

622

F22B

Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

623

F2F

Betétek felhalmozott kamata

 

 

 

 

624

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

625

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

626

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

627

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

628

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

629

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

630

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

631

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

632

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

633

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

634

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

635

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

636

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

637

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

638

F2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

639

F2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

640

F2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

641

F2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

642

F2F

Betétek felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

643

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

644

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

645

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

646

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

647

F2F

Betétek felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

648

F2K

Betétek értékelési különbözete

 

 

 

 

649

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

650

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

651

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

652

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

653

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

654

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

655

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

656

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

657

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

658

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

659

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

660

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

661

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

662

F2K

Betétek értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

663

F2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

664

F2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

665

F2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

666

F2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

667

F2K

Betétek értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

668

F2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

669

F2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

670

F2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

671

F2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

672

F2K

Betétek értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

673

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

674

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

675

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

676

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

677

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

678

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

679

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

680

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

681

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

682

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

683

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

684

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

685

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

686

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

687

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

688

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

689

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

690

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

691

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

692

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

693

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

694

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

695

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

696

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

697

F2N

Betétek nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

698

F3

FELVETT HITELEK

 

 

 

 

699

F3B

Hiteltartozások bruttó tőkeösszege

 

 

 

 

700

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

701

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

702

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

703

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

704

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

705

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

706

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

707

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

708

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

709

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

710

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

711

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

712

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

713

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

714

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

715

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

716

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

717

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

718

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

719

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

720

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

721

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

722

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

723

F31B

Repóügyletekből szerzett forrás - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

724

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

725

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

726

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

727

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

728

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

729

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

730

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

731

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

732

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

733

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

734

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

735

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

736

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

737

F32B

Felvett hitel, rövid - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

738

F32B

Felvett hitel, rövid - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

739

F32B

Felvett hitel, rövid - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

740

F32B

Felvett hitel, rövid - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

741

F32B

Felvett hitel, rövid - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

742

F32B

Felvett hitel, rövid - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

743

F32B

Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

744

F32B

Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

745

F32B

Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

746

F32B

Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

747

F32B

Felvett hitel, rövid - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

748

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

749

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

750

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

751

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

752

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

753

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

754

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

755

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

756

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

757

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

758

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

759

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

760

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

761

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

762

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

763

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

764

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

765

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

766

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

767

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

768

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

769

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

770

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

771

F32B

Felvett hitel, hosszú, legfeljebb 2 éves - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

772

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

773

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

774

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

775

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

776

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

777

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

778

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

779

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

780

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

781

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

782

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

783

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

784

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

785

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

786

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

787

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

788

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

789

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

790

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

791

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

792

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

793

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

794

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

795

F32B

Felvett hitel, hosszú, 2 éven túl - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

796

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata

 

 

 

 

797

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

798

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

799

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

800

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

801

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

802

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

803

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

804

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

805

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

806

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

807

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

808

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

809

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

810

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

811

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

812

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

813

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

814

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

815

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

816

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

817

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

818

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

819

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

820

F3F

Hiteltartozások felhalmozott kamata - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

821

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete

 

 

 

 

822

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

823

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

824

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

825

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

826

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

827

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

828

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

829

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

830

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

831

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

832

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

833

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

834

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

835

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

836

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

837

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

838

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

839

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

840

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

841

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

842

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

843

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

844

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

845

F3K

Hiteltartozások értékelési különbözete - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

846

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

847

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

848

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

849

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

850

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

851

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

852

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

853

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

854

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

855

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

856

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

857

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

858

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

859

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

860

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

861

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

862

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

863

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

864

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

865

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

866

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

867

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

868

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

869

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

870

F3N

Hiteltartozások nettó könyv szerinti értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

871

F4

KIBOCSÁTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 

872

F4B

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bruttó tőkeösszege

 

 

 

 

873

F4B

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid

 

 

 

 

874

F4B

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, legfeljebb 2 év

 

 

 

 

875

F4B

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú, 2 éven túl

 

 

 

 

876

F4F

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamata

 

 

 

 

877

F4K

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete

 

 

 

 

878

F4N

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó könyv szerinti értéke

 

 

 

 

879

F6N

PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK VALÓS ÉRTÉKE

 

 

 

 

880

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

881

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

882

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

883

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

884

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

885

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

886

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

887

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

888

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

889

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

890

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

891

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

892

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

893

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

894

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

895

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

896

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

897

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

898

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

899

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

900

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

901

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

902

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

903

F6N

Pénzügyi derivatívák valós értéke - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

904

F7N

EGYÉB FORRÁSOK NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE

 

 

 

 

905

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

906

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

907

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

908

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

909

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

910

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

911

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

912

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

913

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

914

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

915

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

916

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

917

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

918

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

919

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

920

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

921

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

922

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

923

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

924

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

925

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

926

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

927

F71N

Rövid pozíciók (tartozás értékpapír kibocsátó felé) - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

928

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

929

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

930

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

931

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

932

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

933

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

934

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

935

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

936

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

937

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

938

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

939

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

940

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

941

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

942

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

943

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

944

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

945

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

946

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

947

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

948

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

949

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

950

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

951

F72N

Kereskedelmi hitelek és előlegek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

952

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

953

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

954

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

955

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

956

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

957

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

958

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

959

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

960

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

961

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

962

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

963

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

964

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

965

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

966

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

967

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

968

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

969

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

970

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

971

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

972

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

973

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

974

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

975

F73N

Egyéb kötelezettségek és passzív elszámolások - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

976

F74N

Adójellegű tartozások

 

 

 

 

977

F75N

Osztaléktartozások

 

 

 

 

978

F76N

Úton lévő és függő tételek

 

 

 

 

979

F77N

Egyéb be nem sorolt tételek

 

 

 

 

980

F78N

Céltartalékok

 

 

 

 

981

F8N

SAJÁT TŐKE

 

 

 

 

982

F81N

Rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke

 

 

 

 

983

F82N

Rendelkezésre nem bocsátott jegyzett tőke

 

 

 

 

984

F83N

Visszavásárolt saját részvények névértéke (-)

 

 

 

 

985

F84N

Tartalékok

 

 

 

 

986

F85N

Tárgyévi eredmény

 

 

 

 

987

 

Mérlegfőösszeg (eszközök = források)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

988

T

MÉRLEGEN KÍVÜLI ÉS TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK

 

 

 

 

989

T001

Saját tőkéből: kérésre visszafizetendő jegyzett tőke

 

 

 

 

990

T002

Saját tőkéből (tartalékokból): kapott pótbefizetések összege

 

 

 

 

991

T003

Le nem hívott hitelkeretek

 

 

 

 

992

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

993

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi bank

 

 

 

 

994

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Hitelintézetek

 

 

 

 

995

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzpiaci alapok

 

 

 

 

996

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Befektetési alapok (pénzpiaci alapok kivételével)

 

 

 

 

997

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok kivételével)

 

 

 

 

998

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

 

 

 

 

999

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Biztosítók

 

 

 

 

1000

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

1001

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Központi kormányzat

 

 

 

 

1002

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Helyi önkormányzatok

 

 

 

 

1003

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, TB alapok

 

 

 

 

1004

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartások

 

 

 

 

1005

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Belföld, Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

1006

T003

Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

1007

T003

Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

1008

T003

Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

1009

T003

Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Államháztartás

 

 

 

 

1010

T003

Le nem hívott hitelkeretek - GMU, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

1011

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

 

1012

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

1013

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Nem monetáris pénzügyi intézmények

 

 

 

 

1014

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Államháztartás

 

 

 

 

1015

T003

Le nem hívott hitelkeretek - Egyéb külföld, Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

 

 

 

 

MNB azonosító kód: M01, M11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása

 

 

 

 

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)