nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2012. (V. 16.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
2012-06-30
2013-01-01
3

11/2012. (V. 16.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelő devizakölcsön-szerződéssel rendelkező, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által adatszolgáltatásra kijelölt

a) hitelintézetre,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére

(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az 1. melléklet szerinti információkat az ott meghatározott táblaszerkezetben szolgáltatja az MNB részére.

(2) Az 1. melléklet szerinti táblák kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az adatszolgáltató a 2. § szerinti információszolgáltatási kötelezettséget az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén keresztül teljesíti.

(2) Az 1. melléklet szerinti információszolgáltatási kötelezettség havi gyakoriságú, teljesítésének határideje a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap 12 óra.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. május 31-én lép hatályba.

(2) Az AL6 azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó, az 1. mellékletben foglalt 01. és 02. tábla, valamint a 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások II. pontjának 1. és 2. alpontja 2012. június 30-án lép hatályba.

5–6. §2

1. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez

MNB azonosító: AL6

A devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódó adatok

01. tábla A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó állományi adatok

Nagyságrend: millió Ft

Sorszám

Megnevezés/ devizanem (adatok millió Ft-ban töltendőek)

EUR

CHF

JPY

Egyéb deviza

Teljes
deviza-
állomány

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

001

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,
ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

 

 

 

 

 

002

Ebből lakáscélú devizakölcsön

 

 

 

 

 

003

Ebből szabad felhasználású devizakölcsön

 

 

 

 

 

004

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,
ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

 

 

 

 

 

005

Bruttó érték 2011. december 31-ei állapot szerint

 

 

 

 

 

006

Nettó érték 2011. december 31-ei állapot szerint

 

 

 

 

 

007

Bruttó érték átváltáskori állapot szerint

 

 

 

 

 

008

Nettó érték átváltáskori állapot szerint

 

 

 

 

 

009

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,
ténylegesen forintra váltott devizakölcsönökkel kapcsolatban
elengedett követelés az elengedéskori állapot szerint

 

 

 

 

 

02. tábla A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó szerződések száma

Nagyságrend: darab

Sorszám

Megnevezés/ devizanem (adatok szerződés darabszámban
töltendőek)

EUR

CHF

JPY

Egyéb deviza

Teljes
deviza-
állomány

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

001

A 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti,
ténylegesen forintra váltott devizakölcsönök

 

 

 

 

 

002

Ebből lakáscélú devizakölcsön

 

 

 

 

 

003

Ebből szabad felhasználású devizakölcsön

 

 

 

 

 

03. tábla Külföldről származó források változásainak összetevői

Nagyságrend: millió Ft

Sorszám

Megnevezés

Forint

Deviza

Összesen

1

2

3

a

b

c

001

Külföldről származó források csökkenésének összetevői

 

 

 

002

Rövid eredeti futamidejű lejárt

 

 

 

003

Rövid eredeti futamidejű, lejárat előtt visszafizetett

 

 

 

004

Hosszú eredeti futamidejű lejárt

 

 

 

005

Hosszú eredeti futamidejű lejárat előtt visszafizetett

 

 

 

006

ebből: rövid hátralévő futamidejű

 

 

 

007

hosszú hátralévő futamidejű

 

 

 

008

Összesen

 

 

 

009

Külföldről származó források növekedésének összetevői

 

 

 

010

Rövid eredeti futamidejű

 

 

 

011

Hosszú eredeti futamidejű

 

 

 

012

Összesen

 

 

 

2. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez

MNB azonosító: AL6

Kitöltési előírások

A devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódó adatok

I.    Általános előírások

    1.    A tábláknak az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén történő beküldésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 2. melléklet I. B. pontja, valamint 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

    2.    A táblákban a kiszürkített mezőbe adatot írni nem lehet.

II.    A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

    1.    A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó állományi adatok (01. tábla)

A táblában a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelő, az átváltási lehetőség megnyílásától a tárgyidőszak utolsó napjáig ténylegesen forintra átváltott (a továbbiakban: átváltott) devizakölcsönök állományának adatait kell jelenteni, a táblában meghatározott bontásban. Az adatokat – a tábla 005–009 sorában jelentett adatok kivételével – a tárgyidőszak utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell jelenteni. A 005 és 006 sorban a 2011. december 31-én, a 009 sorban a követelés elengedésekor érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell jelenteni az adatokat. A 007 és 008 sorban az átváltás és a követelés elengedés megtörténte utáni állapot szerint kell jelenteni a vonatkozó, már forintban fennálló állományt.

A táblában használt fogalmak tartalmára az MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 52. sorában meghatározott „A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele” (azonosító kód: H34) azonosító kódú adatszolgáltatásnak az MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában foglalt kitöltési előírásaiban leírtak az irányadók.

    2.    A késedelmesen törlesztett devizakölcsönök konverziójához kapcsolódó szerződések száma (02. tábla)

A táblában az átváltott, a 01. táblában jelentett devizakölcsönökre vonatkozó szerződések darabszámát kell megadni, a táblában meghatározott bontásban, a 01. táblában jelentett adatokkal összhangban.

    3.    Külföldről származó források változásainak összetevői (03. tábla)

A táblában a tárgyidőszakban lejárt, illetve visszafizetett, valamint a felvett külföldi forrásokra vonatkozó adatokat kell megadni, forint- és devizabontásban.

A tábla nem állományváltozási adatokat tartalmaz, azaz a tárgyidőszakon belüli összes növekedést és összes csökkenést is jelenteni kell.

A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama a tárgyidőszak utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyam. Rövid eredeti futamidőn az egy éven belüli eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. Hosszú eredeti futamidőn az egy éven túli eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. Rövid hátralévő futamidő alatt az értendő, hogy a visszafizetésig kevesebb, mint egy év van hátra.

Külföldi forrásnak minősül a külfölditől származó betét és hitel, valamint a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

A külföldi forrásként jelentendő tételek köre megegyezik az adatszolgáltató által az MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat

–    20. sorában meghatározott „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)” (azonosító kód: F01) adatszolgáltatás 01. tábla 449–485, 495–506, 545–576, 598–609, illetve

–    59. sorában meghatározott „Napi jelentés az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról” (azonosító kód: AL1) adatszolgáltatás 054 „Külföldről származó források”

sorában jelentendő tételekkel.

A külföld szektor meghatározását az MNB rendelet 2. melléklet I. A. pontjában foglalt előírások szerint kell elvégezni.

3. melléklet a 11/2012. (V. 16.) MNB rendelethez3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!