nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
2017-02-15
infinity
3

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában és 173. § d) pontjában, a 3. § (5) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § e) pontjában,

a 3. § (6) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: hitelintézeti fióktelep),

b) a pénzügyi vállalkozásra és a Hpt.-ben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás fióktelepe), valamint a Hpt. hatálya alá tartozó alkuszra (a továbbiakban: pénzpiaci alkusz),

c) a befektetési vállalkozásra, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: befektetési vállalkozás fióktelepe), valamint az árutőzsdei szolgáltatóra,

d)1 a biztosítóra és a viszontbiztosítóra,

e)2 a független biztosításközvetítőre (a továbbiakban: biztosítási alkusz) és a biztosítási többes ügynökre (a továbbiakban együtt: biztosításközvetítő),

f) a befektetési alapkezelőre és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: befektetési alapkezelő fióktelepe),

g) a központi szerződő félre, a központi értéktárra,

h) a tőzsdére,

i) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre,

j)3 az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárra,

k)–l)4

m) a magánnyugdíjpénztárra,

n) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre, a pénzforgalmi intézményre, és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló, 2013. évi CCXXXV. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe), az utalványkibocsátóra, valamint

o) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI)

(a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. biztosító nagyegyesület: egyesületi formában működő, kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő biztosító;

2. kisbiztosító: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. (a továbbiakban: Bit.) Hatodik része hatálya alá tartozó biztosító;

3. kisbiztosító-egyesület: kölcsönös biztosító egyesületi formában működő, a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti biztosító;

4. törzsszám: az adószám első nyolc számjegye.

3. § (1) A bejelentésre kötelezett – a (3)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendeletben foglalt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) az 1. és 2. melléklet szerinti törzsadatok elektronikus űrlapokon, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül történő bejelentésével teljesíti az MNB részére. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet tartalmazza.

(2)5 Ha a bejelentésre kötelezett a június 30-i, valamint december 10-i állapotot tükröző bejelentési kötelezettségének teljesítése során azt állapítja meg, hogy az MNB által nyilvántartott, bejelentési kötelezettség alá tartozó törzsadatok naprakészek, akkor a bejelentést az ERA rendszerben elérhető „Adategyezőségi nyilatkozat” elektronikusan hitelesített módon történő megküldésével teljesíti.

(3)6 Az MNB által nyilvántartott adatokat a bejelentésre kötelezett az „Adategyezőségi nyilatkozat” beküldését megelőzően, az ERA rendszerben elérhető „Törzsadat bejelentés” szolgáltatáson keresztül ellenőrzi. Amennyiben az MNB által nyilvántartott adatok módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett a módosítást az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezi, és az „Adategyezőségi nyilatkozatot” ezt követően – az annak teljesítésre meghatározott határidőben – küldi meg az MNB részére.

(4)7 A hitelintézet, a hitelintézeti fióktelep, a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás fióktelepe a 2. melléklet 3.1. pontja szerinti, a Hpt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott közvetítőre (a továbbiakban: pénzpiaci közvetítő) vonatkozó, „Pénzpiaci közvetítők bejelentése” megnevezésű adatkört (adatkör kód: HPTPK) tartalmazó elektronikus űrlapot az MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén keresztül küldi meg.

(5) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályai hatálya alá tartozó bejelentésre kötelezett

a) a vezető állású személyeiben bekövetkezett változásra és az újonnan megválasztott vezetőnek az adatszolgáltató bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiségére,

b) az általa kibocsátott értékpapírokból az adatszolgáltató vezető állású személyei értékpapír-tulajdonának változására,

c) saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változásra,

d) a Tpt. szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a bejelentésre kötelezetthez érkező tájékoztatásra,

e) az értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésére, kivezetésére, átvezetésére

vonatkozó adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatoknak az ott meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokon történő bejelentésével teljesíti az MNB részére.

(6)8 A biztosító, valamint a biztosításközvetítő a biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti nyilvántartásához a Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét az MNB internetes honlapján keresztül elérhető „Biztosításközvetítői nyilvántartás” megnevezésű internetes alkalmazás útján teljesíti az MNB részére.

4. § (1) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától az MNB engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

(2) A rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségét

a) a PEKMI e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszűnéséig,

b) az utalványkibocsátó és a fióktelepként működő bejelentésre kötelezett a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig

teljesíti.

(3) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – első alkalommal az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül teljesíti.

(4) Az utalványkibocsátó és a fióktelepként működő bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét első alkalommal a működésének megkezdésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

5. § (1) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1., illetve 2. mellékletben az egyes adatkörökre meghatározott gyakorisággal és határidőben teljesíti.

(2) A bejelentésre kötelezett a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatokat a Tpt.-ben megjelölt határidőben küldi meg az MNB részére.

(3)9 A biztosító, valamint a biztosításközvetítő a biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti nyilvántartásához a Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a Bit.-ben megjelölt határidőben teljesíti az MNB részére.

(4) A bejelentésre kötelezett, amennyiben a rá irányadó szakágazati törvény alapján az érintett adatkör megváltoztatásához az MNB előzetes engedélye, majd az engedélyező határozatot követő változás-bejelentés szükséges, illetve amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi bejelentési kötelezettséget ír elő, kizárólag az 1. mellékletben jelzett egyes adatkörök változását jelentheti be e rendelet szerint.

6. § (1) Az MNB – a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a bejelentési kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel az 1–3. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek.

(2) Ha az MNB megállapítja, hogy a bejelentés módosítást vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, ennek teljesítésére a bejelentésre kötelezettet felszólítja. A bejelentésre kötelezett a módosított bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését egy megismételt bejelentés formájában, az 1–3. melléklet szerinti elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával, 2 munkanapon belül teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni a bejelentés megismételt jellegét.

(3) Ha a bejelentésre kötelezett önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a korábban megtett bejelentés módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezettnek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a megismételt bejelentést megtennie.

(4) A bejelentésre kötelezett az MNB felhívására a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a bejelentési kötelezettség esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles az MNB rendelkezésére bocsátani.

7. § (1) A bejelentésre kötelezett – a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a bejelentési kötelezettség teljesítésének technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(2) Az akadályoztatás oka lehet különösen

a) a bejelentésre kötelezettnek a bejelentési kötelezettség teljesítésére használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a bejelentésre kötelezett az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

(6) Ha a bejelentésre kötelezett az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadályoztatás megszűnéséig a bejelentést az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be az MNB részére.

(7) A jelen § alkalmazásában

1. akadályoztatás: a bejelentésre kötelezett érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében a bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

2. felhasználó: a bejelentésre kötelezett nevében eljáró természetes személy;

3. üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

8. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

9. §10 A hitelintézet, a hitelintézeti fióktelep, a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás fióktelepe a 2. melléklet 1. pontjában foglalt „Összefoglaló tábla” megnevezésű táblázat 1. sora szerinti „Pénzpiaci közvetítők bejelentése” megnevezésű adatkörnek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról szóló 1/2017. (II. 10.) MNB rendelet 2. melléklet 3.1. pontjával megállapított „Közvetített szolgáltatások típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]” megnevezésű adatait (HTPK1xxxx263–HPTPK1xxxx26392 és HTPK1xxxx363–HPTPK1xxxx36392 kódú sorok) a 2017. február 15-ét megelőzően létesített pénzügyi közvetítői jogviszonyai tekintetében a 2017. február 15-ei állapotra vonatkozóan 2017. március 15-ig bejelenti az MNB-nek.

1. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez11

Általános törzsadatok

1.     Az általános törzsadatok adatköreinek összefoglaló táblája

 

Adatkör kódja

Adatkör megnevezése

1

KTA1

Intézményi alapadatok

2

KTA2

Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak

3

KTA3

Befolyással rendelkezők

4

KTA4

Könyvvizsgáló

5

KTA5

Kiszervezés/megbízás

6

KTA6

Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr

2.     Az általános törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök

2.1.     KTA1 Intézményi alapadatok (PA esetén nem töltendő ki)

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

Bejelentésre kötelezett

KTA101

Az intézmény teljes neve

ENV

HIT

 

F

KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

 

V

E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA102

Az intézmény rövid neve

ENV

HIT

 

F

KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

 

V

E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA103

Névváltozás időpontja

ENV

HIT

 

V

E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA104

Cégforma/Ágazat (pénztárak esetében)

ENV

HIT

 

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA105

Törzsszám

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA106

Intézmény jogi státusza

ENV

HIT, PV, BIZ, FNYSZI, MP, EP, ESP, SP, OP

 

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA107

Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn)

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA108

Székhely

ENV

HIT

 

F

PV, KSZF, KÉ, T, BV, Á

 

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA109

Levelezési cím

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA110

Telefon

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA111

Telefax

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA112

E-mail

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA113

Weblap

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA114

Cégjegyzékszám/Bírósági végzés száma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA115

Bírósági bejegyzés kelte

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA116

Alapítás időpontja
(éééé.hh.nn)

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA117

Jegyzett/Dotációs tőke összesen

ENV

HIT

 

F

PV

 

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, FNYSZI

KTA118

A jegyzett tőke pénzbeli értéke

V, FÉ

E, EF, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, FNYSZI

KTA119

Szolgáltatás/tevékenység kezdete
(éééé.hh.nn)

ENV

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

F

U

 

V

U, BAK, BAKF, Á, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA120

Szolgáltatás/tevékenység vége
(éééé.hh.nn)

ENV

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

V

U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA121

Az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatásért felelős személy neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA122

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA123

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA124

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA125

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA126

Az MNB-vel való kapcsolattartásért felelős személy neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA127

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA128

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA129

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA130

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA131

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA132

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA133

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA134

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA135

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA136

Hivatalos levél címzettjének neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA137

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA138

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA139

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA140

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA150

Jogalany-azonosító
(a továbbiakban: LEI-kód)

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

Az intézmény LEI-kód kibocsátója

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

LEI-kód beszerzésének dátuma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

 

LEI-kód lejáratának dátuma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

2.2.     KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak (BK és PA esetén nem töltendő ki)

2.2.1.     Gyakoriság

ENV

Pénzpiac

E, HIT, HITF, PI, PV, PVF

Tőkepiac

BV, BVF

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

FNYSZI

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, T

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP

V

Pénzpiac

EF, PIF, U

Tőkepiac

BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

2.2.2.     KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA201

Bejelentés oka

FÉ, V

KTA202

Engedélyköteles tisztség esetén az engedély száma

FÉ, V

KTA203

Engedély-, bejelentésköteles tisztség esetén az engedély, nyilvántartásba vétel iktatószáma

FÉ, V

KTA203

Név

FÉ, V

KTA204

Születési név

FÉ, V

KTA205

Anyja neve (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA206

Születési helye (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA207

Születési ideje (éééé.hh.nn) (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA208

Személyi igazolvány száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA209

Útlevélszám (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA210

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA211

Egyéb azonosító dokumentum száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA212

Állampolgársága (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA213

Legmagasabb iskolai végzettsége (csak BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BK esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA214

Lakcíme

FÉ, V

KTA215

Tisztség megnevezése/Alkalmazotti pozíció megnevezése

FÉ, V

KTA216

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA217

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA218

Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA219

Első számú vezető (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA220

Vezető tisztségviselő/Vezető beosztásúnak minősülő tisztség

FÉ, V

KTA221

Képviseleti joggal rendelkezik (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI töltendő ki)

FÉ, V

KTA222

Cégjegyzési joggal rendelkezik (BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA223

Tisztség betöltésének alapja (PK, BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA224

Az intézmény alkalmazottja

FÉ, V

KTA225

Tisztségviselő-mentesítés jogcíme (csak MP, OP, SP, EP, ESP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA226

Mentesítés kezdő időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA227

Mentesítés végének időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA228

Tisztségviselő email címe (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA229

Tisztségviselő telefonos elérhetősége (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem
töltendő ki)

FÉ, V

2.3.     KTA3 Befolyással rendelkezők

2.3.1.     Gyakoriság

ENV

Pénzpiac

HIT, PV

Tőkepiac

BAK, BV, T, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, KB

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac

BIZ, KB

Pénztári piac

FNYSZI

V

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV, PEKMI, U

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac

BIZ, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV, PEKMI,

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

FNYSZI

2.3.2.     KTA3 Befolyással rendelkezők adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA3A

Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló természetes személy)

KTA3A01

Befolyásoló természetes személy neve

FÉ, V

KTA3A02

Születési név

FÉ, V

KTA3A03

Születési helye

FÉ, V

KTA3A04

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3A05

Anyja neve

FÉ, V

KTA3A06

Lakcím

FÉ, V

KTA3B01

Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3B02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3B03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3B04

Tulajdoni rész (%)

FÉ, V

KTA3B05

Tulajdoni rész (Ft)

FÉ, V

KTA3B06

Értékpapír neve

FÉ, V

KTA3B07

Értékpapír ISIN azonosítója

FÉ, V

KTA3B08

Értékpapír mennyisége (db)

FÉ, V

KTA3B09

Szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3C01

Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3C02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3C03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3C04

Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai

FÉ, V

KTA3C05

Név

FÉ, V

KTA3C06

Törzsszám

FÉ, V

KTA3C07

Székhely

FÉ, V

KTA3C08

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdoni része (%)

FÉ, V

KTA3C09

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%)

FÉ, V

KTA3D01

Befolyás típusa: Közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyás

KTA3D02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3D03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3D04

A közeli hozzátartozó adatai

FÉ, V

KTA3D05

Név

FÉ, V

KTA3D06

Születési helye

FÉ, V

KTA3D07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3D08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3D09

Lakcím

FÉ, V

KTA3D10

Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft)

FÉ, V

KTA3D11

Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%)

FÉ, V

KTA3D12

Közeli hozzátartozó szavazati joga (%)

FÉ, V

KTA3E01

Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3E02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3E03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3E04

A megállapodásban részes másik fél adatai

FÉ, V

KTA3E05

Átadó vagy átvevő

FÉ, V

KTA3E06

Név

FÉ, V

KTA3E07

Születési helye

FÉ, V

KTA3E08

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3E09

Anyja neve

FÉ, V

KTA3E10

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3E11

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3E12

Átadott/átvett szavazat mértéke (%)

FÉ, V

KTA3F01

Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3F02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3F03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3F04

Megállapodó fél adatai

FÉ, V

KTA3F05

Név

FÉ, V

KTA3F06

Születési helye

FÉ, V

KTA3F07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3F08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3F09

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3F10

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3F11

A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3G01

Egyéb befolyás

FÉ, V

KTA3G02

Befolyás jogalapja

FÉ, V

KTA3H01

Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló nem természetes személy)

 

KTA3H02

Befolyásoló neve

FÉ, V

KTA3H03

Törzsszám

FÉ, V

KTA3H04

Székhely

FÉ, V

KTA3I01

Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3I02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3I03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3I04

Tulajdoni rész (%)

FÉ, V

KTA3I05

Tulajdoni rész (Ft)

FÉ, V

KTA3I06

Értékpapír neve

FÉ, V

KTA3I07

Értékpapír ISIN azonosítója

FÉ, V

KTA3I08

Értékpapír mennyisége

FÉ, V

KTA3I09

Szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3J01

Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3J02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3J03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3J04

Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai

FÉ, V

KTA3J05

Név

FÉ, V

KTA3J06

Törzsszám

FÉ, V

KTA3J07

Székhely

FÉ, V

KTA3J08

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdona (%)

FÉ, V

KTA3J09

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%)

FÉ, V

KTA3K01

Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3K02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3K03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3K04

A megállapodásban részes másik fél adatai

FÉ, V

KTA3K05

Átadó vagy átvevő

FÉ, V

KTA3K06

Név

FÉ, V

KTA3K07

Születési helye

FÉ, V

KTA3K08

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3K09

Anyja neve

FÉ, V

KTA3K10

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3K11

Székhely/ Lakcím

FÉ, V

KTA3K12

Átadott/átvett szavazat mértéke (%)

FÉ, V

KTA3L01

Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3L02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3L03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3L04

Megállapodó fél adatai

FÉ, V

KTA3L05

Név

FÉ, V

KTA3L06

Születési helye

FÉ, V

KTA3L07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3L08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3L09

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3L10

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3L11

A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3M01

Befolyás típusa: Egyéb befolyás

FÉ, V

KTA3M02

Befolyás jogalapja

FÉ, V

2.4.     KTA4 Könyvvizsgáló (PA, BK esetén nem töltendő ki)

2.4.1.     Gyakoriság

F

Pénzpiac

E, PI, PV

Tőkepiac

Á, BV

Pénztári piac

MP

V

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI

2.4.2.    KTA4 Könyvvizsgáló adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA4A01

Könyvvizsgáló társaság neve

FÉ, V

KTA4A02

Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A04

Törzsszám

FÉ, V

KTA4A05

Székhely

FÉ, V

KTA4A06

Telefon

FÉ, V

KTA4A07

Telefax

FÉ, V

KTA4A08

E-mail

FÉ, V

KTA4A09

Weblap

FÉ, V

KTA4A10

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4A11

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4A12

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4A13

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4A14

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4A15

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4A16

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4A17

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A18

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak OP, MP, SP,ESP, EP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B01

Könyvvizsgáló személy neve

KTA4B02

Megbízás kezdete (ééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B04

Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B05

Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B06

Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B07

Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B08

Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B09

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4B10

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4B11

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4B12

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4B13

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4B14

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4B15

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4B16

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B17

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak MP, OP, SP, EP, ESP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B18

Könyvvizsgáló elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail címe)

FÉ, V

KTA4C01

Helyettes könyvvizsgáló személy neve (MP, OP, SP, EP, ESP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C02

Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C04

Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C05

Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C06

Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C07

Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C08

Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C09

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4C10

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4C11

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4C12

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4C13

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4C14

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4C15

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4C16

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C17

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak BV esetén töltendő ki)

FÉ, V

2.5.     KTA5 Kiszervezés/Megbízás

2.5.1.     Gyakoriság

F

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV

Tőkepiac

Á, BAK, BV

V

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF, T

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI

2.5.2.     KTA5 Kiszervezés/Megbízás adatok

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA5A01

Kiszervezés/Megbízás (OP, MP, EP, SP, ESP, FNYSZI esetében töltendő ki)

FÉ, V

KTA5A02

Kiszervezett tevékenységet végző intézmény/Megbízott intézmény (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) neve

FÉ, V

KTA5A03

Törzsszám

FÉ, V

KTA5A04

Székhely

FÉ, V

KTA5A05

Telefon

FÉ, V

KTA5A06

Telefax

FÉ, V

KTA5A07

E-mail

FÉ, V

KTA5A08

Weblap

FÉ, V

KTA5A09

Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5A10

Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5A11

Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5B01

Kiszervezett tevékenységet végző egyéni vállalkozó/Kiszervezett tevékenységet végző személy neve (BAK, BV, OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) / Megbízott személy neve (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B02

Születési neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B03

Adószám (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B04

Anyja neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B05

Születési helye (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B06

Születési ideje (éééé.hh.nn) (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B07

Lakcím (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B08

Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B09

Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5B10

Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

2.6.     KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr (OP, SP, MP, EP, ESP esetén nem kötelezően töltendő ki)

2.6.1.     Gyakoriság

FÉ/V

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

ENV

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Pénztári piac

OP, SP, MP, EP, ESP,

Biztosítási piac    

BIZ

2.6.2.     KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA6A01

Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr neve

FÉ, V

KTA6A02

Foglalkoztatási jogviszony jellege (megbízás/munkaviszony)

KTA6A03

Foglalkoztatási jogviszony tartamának jellege (határozott, határozatlan idejű)

KTA6A04

Foglalkoztatási jogviszony kezdete

FÉ, V

KTA6A05

Foglalkoztatási jogviszony vége

FÉ, V

3.     A 2. pontban előforduló rövidítések magyarázata

Gyakoriság

Féléves

a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig

Változás esetén

V

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

Engedélyezési eljárás és azt követő változásbejelentés

ENV

amennyiben a bejelentésre kötelezettre irányadó szakágazati jogszabály alapján az érintett adatkör megváltoztatásához az MNB előzetes engedélye, majd az engedélyező határozatot követő változás-bejelentés szükséges (ez utóbbi a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül)

Formanyomtatványon való bejelentés

F

amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi bejelentési kötelezettséget ír elő

Bejelentésre kötelezett

Pénzpiac

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

E

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe

EF

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás)

HIT

Hitelintézeti fióktelep

HITF

Pénzforgalmi intézmény

PI

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe

PIF

Pénzpiaci alkusz

PA

Pénzügyi vállalkozás

PV

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe

PVF

Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény

PEKMI

Utalványkibocsátó

U

Tőkepiac

Árutőzsdei szolgáltató

Á

Befektetési alapkezelő

BAK

Befektetési alapkezelő fióktelepe

BAKF

Befektetési vállalkozás

BV

Befektetési vállalkozás fióktelepe

BVF

Központi értéktár

Központi szerződő fél

KSZF

Tőzsde

T

Biztosítási piac

Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, szövetkezet, európai részvénytársaság)

BIZ

Biztosító nagyegyesület

NAGYEGY

Kisbiztosító-egyesület

KISEGY

Biztosító fióktelep

BIZF

Kisbiztosító

KB

Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz)

BK

Pénztári piac

Magánnyugdíjpénztár

MP

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

 

Egészség- és önsegélyező pénztár

ESP

Önkéntes nyugdíjpénztár

OP

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

FNYSZI

2. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez12

Speciális törzsadatok

1.     Összefoglaló tábla

 

Adatkör kódja

Adatkör megnevezése

Bejelentésre kötelezett

Bejelentési gyakoriság

Bejelentési határidő

1

HPTPK

Pénzpiaci közvetítők bejelentése

HIT, HITF, PV, PVF

V

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

2

KTAPK

Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése

PA

V

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

3

KTBIZ

Biztosítók speciális adatai

BIZ, KISEGY, NAGYEGY, KB

V

 

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

4

KTBI

Biztosító egyesületek speciális törzsadatai

KISEGY, NAGYEGY

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

5

KTBK

Biztosítási többes ügynök és biztosítási alkusz (biztosításközvetítők) speciális törzsadatai

BK

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

6

KTPT

Pénztárak speciális törzsadatai

EP, ESP, SP, OP, MP

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

7

KTFNY

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai

FNYSZI

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

az éves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig

8

KTBV

Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozások fióktelepe speciális törzsadatai

BV, BVF, befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező HIT és HITF

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

9

KTHPV

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi vállalkozások fióktelepei speciális törzsadatai

HIT, HITF, PV, PVF

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

10

KTPI

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai

E, PI, PEKMI, EF, PIF

V

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;

a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

2.     Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések tartalma

2.1.     Bejelentésre kötelezett

Bejelentésre kötelezett

Pénzpiac

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

E

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe

EF

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás)

HIT

Hitelintézeti fióktelep

HITF

Pénzforgalmi intézmény

PI

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe

PIF

Pénzpiaci alkusz

PA

Pénzügyi vállalkozás

PV

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe

PVF

Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény

PEKMI

Tőkepiac

Befektetési vállalkozás

BV

Befektetési vállalkozás fióktelepe

BVF

Biztosítási piac

Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet)

BIZ

Biztosító nagyegyesület

NAGYEGY

Kisbiztosító-egyesület

KISEGY

Kisbiztosító

KB

Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz)

BK

Pénztári piac

Magánnyugdíjpénztár

MP

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

Egészség- és önsegélyező pénztár

ESP

Önkéntes nyugdíjpénztár

OP

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

FNYSZI

2.2.     Gyakoriság

ENV

(Engedélyezési eljárás és azt követő változásbejelentés)

Pénzpiac

E, HIT, HITF, PI, PV, PVF

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, T

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

V

(Változás esetén)

Pénzpiac

EF, PIF, U

Tőkepiac

BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP, FNYSZI

(Féléves)

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP, FNYSZI

3.     A speciális törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök

3.1.     HPTPK Pénzpiaci közvetítők bejelentése (HIT, HITF, PV, PVF)

HPTPK Pénzpiaci közvetítők adatai

HPTPK1xxxx1 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz

HPTPK1xxxx11 Megbízó pénzügyi intézmény neve

HPTPK1xxxx12 Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma

HPTPK1xxxx2 Pénzpiaci közvetítő adatai [Megbízó alatt első szinten álló szereplő, két- és háromelemű lánc esetén közvetítő, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén pénzügyi intézményi közvetítő (pénzügyi intézmény/biztosító)]

HPTPK1xxxx21 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő neve

HPTPK1xxxx22 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő törzsszáma

HPTPK1xxxx23 Székhelye

HPTPK1xxxx231 Irányítószám

HPTPK1xxxx232 Város

HPTPK1xxxx233 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx234 Ország

HPTPK1xxxx24 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx251 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx252 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx261 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx262 Közvetítő státusza

HPTPK1xxxx263 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]

HPTPK1xxxx2631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx26311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26312 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx26321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26322 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx26331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26332 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx26341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26342 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is

HPTPK1xxxx26351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26352 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2636 Áruhitel

HPTPK1xxxx26361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26362 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2637 Betét és fizetési számla (bankszámla)

HPTPK1xxxx26371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26372 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2638 Behajtás, követeléskezelés

HPTPK1xxxx26381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26382 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2639 Egyéb tevékenység

HPTPK1xxxx26391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26392 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx264 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők és jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)

HPTPK1xxxx271 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes kiemelt közvetítő, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai

HPTPK1xxxx2711 Határozat száma

HPTPK1xxxx2712 Engedély kelte (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő – háromelemű lánc esetén közvetítői alvállalkozó, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén közvetítő)

HPTPK1xxxx31 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó neve

HPTPK1xxxx32 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó törzsszáma

HPTPK1xxxx33 Székhelye

HPTPK1xxxx331 Irányítószám

HPTPK1xxxx332 Város

HPTPK1xxxx333 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx334 Ország

HPTPK1xxxx34 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx351 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx352 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx361 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx362 Közvetítő státusza

HPTPK1xxxx363 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]

HPTPK1xxxx3631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx36311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36312 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx36321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36322 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx36331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36332 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx36341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36342 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is

HPTPK1xxxx36351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36352 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3636 Áruhitel

HPTPK1xxxx36361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36362 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3637 Betét és fizetési számla (bankszámla)

HPTPK1xxxx36371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36372 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3638 Behajtás, követeléskezelés

HPTPK1xxxx36381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36382 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3639 Egyéb tevékenység

HPTPK1xxxx36391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36392 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK364 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők és jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)

HPTPK371 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes kiemelt közvetítő, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai

HPTPK3711 Határozat száma

HPTPK3712 Engedély kelte (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx4 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó négyelemű lánc esetén a pénzpiaci közvetítői alvállalkozó)

HPTPK1xxxx41 Közvetítői alvállalkozó neve

HPTPK1xxxx42 Közvetítői alvállalkozó törzsszáma

HPTPK1xxxx43 Székhelye

HPTPK1xxxx431 Irányítószám

HPTPK1xxxx432 Város

HPTPK1xxxx433 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx434 Ország

HPTPK1xxxx44 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx451 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx452 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx461 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx462 Közvetítő státusza

PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

PKTEV1xxxx1 Közvetítő neve

PKTEV1xxxx2 Törzsszáma

PKTEV1xxxx31 Irányítószám

PKTEV1xxxx32 Város/Község

PKTEV1xxxx33 Közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó

PKTEV1xxxx34 Ország

PKTEV1xxxx41 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)

PKTEV1xxxx42 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)

PKVEZ Független közvetítők, jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők vezető állású személyei

PKVEZ1xxxx1 Közvetítő neve

PKVEZ1xxxx2 Törzsszáma

PKVEZ1xxxx301 Vezető állású személy neve

PKVEZ1xxxx302 Anyja neve

PKVEZ1xxxx303 Születési helye

PKVEZ1xxxx304 Születési ideje (ééééhhnn)

PKVEZ1xxxx305 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség megnevezése

PKVEZ1xxxx3051 Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)

PKVEZ1xxxx3052 Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)

3.2.     KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése

KTAPK1 Pénzpiaci közvetítők adatai

KTAPK101 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz

KTAPK102 Alkusz neve

KTAPK103 Alkusz törzsszáma

KTAPK104 Pénzpiaci közvetítő adatai (Alkusz alatt álló szereplő)

KTAPK105 Közvetítő neve

KTAPK106 Törzsszáma

KTAPK107 Székhelye

KTAPK108 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)

KTAPK109 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTAPK110 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

KTAPK111 Közvetítő típusa

KTAPK112 Közvetítő státusza

KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KTAPK201 Közvetítő neve

KTAPK202 Törzsszáma

KTAPK203 Tevékenység helye

KTAPK204 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)

KTAPK205 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)

3.3.     KTBIZ Biztosítók speciális adatai

KTBIZ101 Számlavezető intézmény neve

KTBIZ102 Pénzforgalmi számla száma

KTBIZ103 Számlanyitás dátuma

KTBIZ104 Számla megszüntetésének dátuma

KTBIZ105 Letétkezelő intézmény neve

KTBIZ106 Befektetési számla száma

KTBIZ107 Számlanyitás dátuma

KTBIZ108 Számla megszüntetésének dátuma

3.4.     KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai

KTBI101 Éves átlagos taglétszám

3.5.     KTBK Biztosításközvetítők speciális törzsadatai

KTBK1 Intézményi alapadatok

KTBK101 Külföldi fiók neve

KTBK102 Külföldi fiók címe

KTBK103 Külföldi képviselet neve

KTBK104 Külföldi képviselet címe

KTBK105 Egyéb tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely címe

KTBK2 Tulajdoni részesedés más biztosításközvetítőben

KTBK201 Tulajdonolt intézmény adatai

KTBK202 Tulajdonolt intézmény neve

KTBK203 Törzsszám

KTBK204 Székhely

KTBK205 Tulajdonszerzés időpontja

KTBK206 Tulajdon megszűnésének időpontja

KTBK207 Tulajdoni rész (%)

KTBK208 Tulajdoni rész (Ft)

3.6.     KTPT Pénztárak speciális törzsadatai

KTPT1 Intézményi alapadatok

KTPT101 Pénztárt alapító intézmény neve

KTPT102 Törzsszám

KTPT103 Székhely

KTPT104 Tevékenység típusa

KTPT105 Kiegészítő vállalkozási tevékenység

KTPT106 Számlavezető intézmény neve

KTPT107 Törzsszám

KTPT108 Pénzforgalmi számla száma

KTPT109 Számlanyitás dátuma

KTPT110 Számla megszüntetésének dátuma

KTPT2 Jogutódlás adatok

KTPT201 Bejelentő intézmény neve

KTPT202 Törzsszám

KTPT203 Érintett intézmény szerepe

KTPT204 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

KTPT205 Átalakulás napja

KTPT206 Jogutódlás típusa

KTPT207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve

KTPT208 Törzsszám

KTPT209 Székhelye

KTPT210 Másik érintett intézmény szerepe

KTPT211 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

KTPT3 Telephely, fiók, kirendeltség adatok

KTPT301 Telephely neve

KTPT302 Címe

KTPT303 Telefon

KTPT304 Telefax

KTPT305 E-mail

KTPT306 Weblap

KTPT307 Tevékenység megkezdésének időpontja

KTPT308 Tevékenység befejezésének időpontja

KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása

KTPT41 Fedezeti tartalék/alap

KTPT411 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT412 Megosztás elve

KTPT413 Értéksáv alsó határa

KTPT414 Értéksáv felső határa

KTPT415 Érvényesség kezdete

KTPT416 Érvényesség vége

KTPT42 Működési tartalék/alap

KTPT421 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT422 Megosztás elve

KTPT423 Értéksáv alsó határa

KTPT424 Értéksáv felső határa

KTPT425 Érvényesség kezdete

KTPT426 Érvényesség vége

KTPT43 Likviditási tartalék/alap

KTPT431 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT432 Megosztás elve

KTPT433 Értéksáv alsó határa

KTPT434 Értéksáv felső határa

KTPT435 Érvényesség kezdete

KTPT436 Érvényesség vége

KTPT44 Egyéb tartalék/alap

KTPT441 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT442 Megosztás elve

KTPT443 Értéksáv alsó határa

KTPT444 Értéksáv felső határa

KTPT445 Érvényesség kezdete

KTPT446 Érvényesség vége

3.7.     KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai

KTFNY1 Intézményi alapadatok

KTFNY101 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója

KTFNY102 Törzsszám

KTFNY103 Székhely

KTFNY104 Számlavezető intézmény neve

KTFNY105 Törzsszám

KTFNY106 Pénzforgalmi számla száma

KTFNY107 Számlanyitás dátuma (ééééhhnn)

KTFNY108 Számla megszüntetésének dátuma (ééééhhnn)

KTFNY2 Jogutódlás adatok (átalakulás, egyesülés, szétválás esetén töltendő ki)

KTFNY201 Bejelentő intézmény neve

KTFNY202 Törzsszám

KTFNY203 Érintett intézmény szerepe (Jogelőd)

KTFNY204 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja

KTFNY205 Átalakulás, egyesülés, szétválás napja

KTFNY206 Jogutódlás típusa

KTFNY207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve

KTFNY208 Törzsszám

KTFNY209 Székhelye

KTFNY210 Másik érintett intézmény szerepe (Jogutód)

KTFNY211 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja

KTFNY3 Telephely adatok

KTFNY301 Telephely neve

KTFNY302 Címe

KTFNY303 Telefon

KTFNY304 Telefax

KTFNY305 E-mail

KTFNY306 Weblap

KTFNY307 Tevékenység megkezdésének időpontja

KTFNY308 Tevékenység befejezésének időpontja

3.8.     KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTBV101 KELER kód

KTBV102 KELER kód 2

KTBV103 BEVA tagság kezdete (ééééhhnn) (BV esetén töltendő ki)

KTBV104 Intézmény típus (csak BVF esetén töltendő ki)

3.9.     KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTHPV1 Telephelyek száma

KTHPV101 Belföld

KTHPV102 Budapest

KTHPV103 Vidéki város

KTHPV104 Egyéb település

KTHPV105 Külföld

KTHPV2 Szervezeti tagság kezdete (csak HIT esetén töltendő ki)

KTHPV201 OBA (ééééhhnn)

KTHPV202 Bankszövetség (ééééhhnn)

KTHPV203 Integrációs Szervezet (ééééhhnn)

3.10.    KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai

KTPI1 Telephelyek száma

KTPI101 Belföld

KTPI102 Budapest

KTPI103 Vidéki város

KTPI104 Egyéb település

KTPI105 Külföld

KTPI2 Intézményi alapadatok

KTPI201 Főtevékenységi kör

KTPI202 TEÁOR kód

KTPI203 Megnevezés

KTPI204 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI205 Tevékenység vége (ééééhhnn)

KTPI206 Egyéb tevékenységi kör

KTPI207 TEÁOR kód

KTPI208 Megnevezés

KTPI209 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI210 Tevékenység vége (ééééhhnn)

KTPI211 Pénzforgalmi szolgáltatás

KTPI212 Megnevezés [Hpt. 6. § 87. pont a)–g) alpontjai szerinti megnevezés]

KTPI213 Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (ééééhhnn)

KTPI214 Pénzforgalmi szolgáltatás vége (ééééhhnn)

KTPI215 Elektronikus pénz kibocsátás

KTPI216 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI217 Tevékenység vége (ééééhhnn)

3. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Kibocsátói törzsadatok

KTNYK Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó

KTNYK1 Kibocsátó vezető állású személyében bekövetkezett változás és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége

KTNYK101 Név

KTNYK102 Születési név

KTNYK103 Anyja neve

KTNYK104 Születési hely

KTNYK105 Születési idő (éééé.hh.nn.)

KTNYK106 Lakcím

KTNYK107 Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok

KTNYK108 Értékpapír megnevezése

KTNYK109 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK110 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány

KTNYK2 Kibocsátó vezető állású személyének értékpapír-tulajdon változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból

KTNYK201 Név

KTNYK202 Születési név

KTNYK203 Anyja neve

KTNYK204 Születési hely

KTNYK205 Születési idő (éééé.hh.nn.)

KTNYK206 Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok

KTNYK207 Értékpapír megnevezése

KTNYK208 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK209 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás

KTNYK210 Változás időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK211 Mennyiség

KTNYK212 Árfolyam

KTNYK213 Ügylet pénzneme

KTNYK214 Igénybe vett befektetési vállalkozás

KTNYK215 Teljes neve

KTNYK216 Törzsszám

KTNYK217 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően

KTNYK3 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás

KTNYK301 Értékpapír megnevezése és fajtája

KTNYK302 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK303 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás

KTNYK304 Ügyletkötés jellege

KTNYK305 Ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)

KTNYK306 Mennyiség

KTNYK307 Ár/Átlagár

KTNYK308 Ügylet pénzneme

KTNYK309 Ügyletkötés helye

KTNYK310 Ügyletet követően birtokolt összmennyiség

KTNYK5 A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről kibocsátóhoz érkező tájékoztatás Tpt. 55. § (2) bekezdése szerinti bejelentése

KTNYK501 Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik

KTNYK502 A bejelentés oka (1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény)

KTNYK503 A bejelentésre kötelezett személy teljes neve

KTNYK504 A részvényes teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)

KTNYK505 Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK506 Az átlépett vagy elért küszöbérték

KTNYK507 Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén

KTNYK508 Értékpapír adatok

KTNYK509 ISIN azonosító

KTNYK510 Részvények osztálya/típusa

KTNYK511 A kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában:

KTNYK512 részvények száma osztályonként/típusonként

KTNYK513 részvények száma összesen

KTNYK514 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK515 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen

KTNYK516 A kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában:

KTNYK517 közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként

KTNYK518 közvetlenül birtokolt részvények száma összesen

KTNYK519 közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK520 közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK521 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen

KTNYK522 közvetlen szavazati jogok%-a osztályonként/típusonként

KTNYK523 közvetett szavazati jogok%-a osztályonként/típusonként

KTNYK524 közvetlen és közvetett szavazati jogok%-a összesen

KTNYK525 Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan:

KTNYK526 a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa

KTNYK527 a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK528 felhasználási/átváltási időszak/határidő

KTNYK529 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma

KTNYK530 szavazati jogok%-a

KTNYK531 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma

összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában

KTNYK532 szavazati jogok%-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában összesen

KTNYK533 Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után

KTNYK534 Szavazati jogok%-a összesen a kiváltó ügylet után

KTNYK535 Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják

KTNYK536 az ellenőrzött vállalkozás teljes neve

KTNYK537 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma

KTNYK538 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok%-a

KTNYK539 Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

KTNYK540 meghatalmazott teljes neve

KTNYK541 részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik

KTNYK542 szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma

KTNYK543 További információ

KTNYK6 A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése

KTNYK601 Értékpapír megnevezése

KTNYK602 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK603 Döntéssel kapcsolatos információk

KTNYK604 Kivezetés/Átvezetés

KTNYK606 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve

KTNYK607 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve

KTNYK608 Kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK609 Döntést tartalmazó határozat (csatolmány)

KTNYK610 Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése

KTNYK611 Szabályozott piac megnevezése

KTNYK612 Szabályozott piacra történő bevezetés dátuma

KTNYK613 Szabályozott piacról történő kivezetés dátuma

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!