nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2011. (X. 3.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
2011-10-04
2012-05-31
1

13/2011. (X. 3.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkező, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által adatszolgáltatásra kijelölt

a) hitelintézetre,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére

(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az 1. melléklet szerinti információkat az ott meghatározott táblaszerkezetben szolgáltatja az MNB részére.

(2) Az 1. melléklet szerinti táblák kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az adatszolgáltató a 2. § szerinti információszolgáltatási kötelezettséget az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén keresztül teljesíti.

(2) A 2. § szerinti információszolgáltatási kötelezettség heti gyakoriságú, teljesítésének határideje a tárgyidőszakot követő hét, második munkanap 12.00 óra.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Az adatszolgáltató a 2. § szerinti információszolgáltatási kötelezettséget első alkalommal 2011. október 11-én, az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény hatálybalépésének napjától 2011. október 7-éig terjedő időszakra vonatkozóan teljesíti.

1. melléklet a 13/2011. (X. 3.) MNB rendelethez

MNB azonosító: AL3

A deviza alapú kölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódó adatok

OV1

Deviza alapú kölcsönök végtörlesztési állomány adatai

Nagyságrend: millió Ft

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Igénylők

Végtörlesztők

Mód

1

2

3

a

b

z

001

OV111

EUR alapú devizakölcsön szerződések száma (db)

 

 

 

002

OV112

EUR alapú devizakölcsön tartozás összege (millió Ft)

 

 

 

003

OV1121

Aktuális árfolyamon

 

 

 

004

OV1122

Végtörlesztési árfolyamon

 

 

 

005

OV121

CHF alapú devizakölcsön szerződések száma (db)

 

 

 

006

OV122

CHF alapú devizakölcsön tartozás összege (millió Ft)

 

 

 

007

OV1221

Aktuális árfolyamon

 

 

 

008

OV1222

Végtörlesztési árfolyamon

 

 

 

009

OV131

JPY alapú devizakölcsön szerződések száma (db)

 

 

 

010

OV132

JPY alapú devizakölcsön tartozás összege (millió Ft)

 

 

 

011

OV1321

Aktuális árfolyamon

 

 

 

012

OV1322

Végtörlesztési árfolyamon

 

 

 

013

OV141

Összesen: szerződések száma (db)

 

 

 

014

OV142

Összesen: tartozás összege (millió Ft)

 

 

 

015

OV1421

Aktuális árfolyamon

 

 

 

016

OV1422

Végtörlesztési árfolyamon

 

 

 

MNB azonosító: AL3

A deviza alapú kölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódó adatok

OV2

Kiváltó forinthitel adatok

Nagyságrend: millió Ft

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Száma (db)

Összege

Mód

1

2

3

a

b

z

001

OV21

Beérkezett kérelem

 

 

 

002

OV211

Eredetileg saját adós

 

 

 

003

OV212

Eredetileg más hitelező adósa

 

 

 

004

OV22

Folyósított kiváltó Ft hitel összesen

 

 

 

005

OV221

Eredetileg saját adós

 

 

 

006

OV222

Eredetileg más hitelező adósa

 

 

 

2. melléklet a 13/2011. (X. 3.) MNB rendelethez

MNB azonosító: AL3, AL4

Kitöltési előírások

A deviza alapú kölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódó adatok

A deviza alapú kölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő adatok

I. Általános előírások

1. A tábláknak az Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elektronikus adatbefogadási rendszerén történő beküldésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet 2. melléklet I. B. pontja, valamint a hivatkozott MNB rendelet 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

2. A táblákban a kiszürkített mezőbe adatot írni nem lehet.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

1. AL3 adatszolgáltatás

OV1 tábla: Deviza alapú kölcsönök végtörlesztési állomány adatai

A táblában a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 200/B. §-a szerinti végtörlesztési lehetőség (a továbbiakban: végtörlesztési lehetőség) megnyílásától kezdve a tárgyidőszak (a továbbiakban: tárgyhét) végéig az adatszolgáltatónál regisztrált írásbeli igénybejelentéseket, az igénybejelentés benyújtásának napján fennálló tartozás összegét, valamint a ténylegesen, azaz pénzügyileg is rendezett végtörlesztések számát és összegét kell szerepeltetni, devizanem szerinti bontásban.

Aktuális árfolyamnak a végtörlesztés időpontjában a számviteli politikában rögzített, az adatszolgáltató által a devizaeszközök és -források értékelésénél alkalmazott árfolyamot kell tekinteni.

Végtörlesztési árfolyamként a Hpt. 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott devizaárfolyamot (180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR, 200 HUF/100 JPY) szükséges figyelembe venni.

OV2 tábla: Kiváltó forinthitel adatok

A táblában kell szerepeltetni a végtörlesztési lehetőség megnyílásától kezdve a tárgyhét végéig beérkezett forinthitel igénylések számát és összegét, valamint a folyósítások számát és összegét a szerinti bontásban, hogy az igényelt, illetve a folyósított forinthitelt az adatszolgáltató a saját deviza alapú kölcsönének vagy más hitelező deviza alapú kölcsönének végtörlesztése céljából nyújtja, azaz az ügyfél eredetileg az adatszolgáltató saját adósa vagy más hitelező adósa.

2. AL4 adatszolgáltatás

01. tábla: Kiváltó devizahitel adatok

A táblában a deviza alapú kölcsönszerződések végtörlesztésére az adatszolgáltató által folyósított deviza alapú hitelek alakulására vonatkozó adatokat kell megadni. Az ezen táblában jelentett (devizában denominált) tételek esetén az átszámítás árfolyama a tárgyhét utolsó munkanapján jegyzett hivatalos MNB deviza-középárfolyam.

A táblában kell szerepeltetni a végtörlesztési lehetőség megnyílásától kezdve a tárgyhét végéig beérkezett devizahitel igénylések számát és összegét, valamint a folyósítások számát és összegét a szerinti bontásban, hogy az igényelt, illetve a folyósított devizahitelt az adatszolgáltató a saját devizakölcsönének vagy más hitelező devizakölcsönének végtörlesztése céljából nyújtja, azaz az ügyfél eredetileg az adatszolgáltató saját adósa vagy más hitelező adósa.

02. tábla: Külföldről származó források változásainak összetevői

A táblában a tárgyhéten lejárt, illetve visszafizetett, valamint a felvett külföldi forrásokra vonatkozó adatokat kell megadni, forint- és devizabontásban.

A tábla nem állományváltozás adatokat tartalmaz, azaz a tárgyhéten belüli összes növekedést és összes csökkenést is jelenteni kell.

A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama a tárgyhét utolsó munkanapján jegyzett hivatalos MNB deviza-középárfolyam. Rövid eredeti futamidőn az egy éven belüli eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. Hosszú eredeti futamidőn az egy éven túli eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. Rövid hátralévő futamidő alatt az értendő, hogy a visszafizetésig kevesebb, mint egy év van hátra.

Külföldi forrásnak minősül a külfölditől származó betét és hitel, valamint a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

A külföldi forrásként jelentendő tételek köre megegyezik az adatszolgáltató által a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet 1. melléklet I. pontjába foglalt táblázat

– 20. sorában meghatározott „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)” (azonosító kód: F01) adatszolgáltatás 1B tábla 449–485, 495–506, 545–576, 598–609, illetve

– 59. sorában meghatározott „Napi jelentés az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról” (azonosító kód: AL1) adatszolgáltatás 054 „Külföldről származó források”

sorában jelentendő tételekkel.

A külföld szektor meghatározását a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet 2. melléklet I. A. pontjában foglalt előírások szerint kell elvégezni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!