nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről
2016-01-01
infinity
1

57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarországon székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerint intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzésére kötelezett hitelintézetre, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerint intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzésére kötelezett befektetési vállalkozásra (a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által a Bszt. 110/B. § (8) bekezdése alapján az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzése alól mentesített befektetési vállalkozásra.

2. § (1) Az intézmény a Hpt. 87. § (3) bekezdése, illetve a Bszt. 110. § (3) bekezdése szerinti, a tárgynegyedévre vonatkozó intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferrátát a tárgynegyedévre vonatkozóan

a) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott lényeges (jelentős) hitelkockázati tőkekövetelmények és

b) az e rendeletben és az egyes országok kijelölt hatóságai által megállapított anticiklikus tőkepufferráták

figyelembevételével számítja ki.

(2) Az intézmény a Hpt. 87. § (2) bekezdése, illetve a Bszt. 110. § (2) bekezdése szerinti, a tárgynegyedévre vonatkozó intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffert

a) az (1) bekezdés alapján számított intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta és

b) a tárgynegyedévre vonatkozó, a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott teljes kockázati kitettségérték

figyelembevételével számítja ki.

3. § A Bszt. 110/B. § (2) bekezdése alapján az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffert összevont alapon képzi.

4. § A Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 0 százalék.

5. § Azon harmadik országokban lévő féllel szembeni kitettségek esetében, amelyeknél ezen kitettségek szerinti harmadik országok kijelölt hatósága vagy e rendelet nem állapít meg eltérő anticiklikus tőkepufferrátát, 0 százalékos anticiklikus tőkepufferráta alkalmazandó.

6. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!