nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2012. (III. 30.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
2012-04-01
2012-04-02
2

5/2012. (III. 30.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. március 31-én lép hatályba, és 2012. április 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. melléklet 1–3. és 5. pontja, valamint a 2. melléklet 1., 2. és 4. pontja 2012. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2012. (III. 30.) MNB rendelethez3

1.    Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sorában az E21 azonosító kódú adatszolgáltatás megnevezését és a teljesítésre kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mező helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Megnevezés)

(Az adatszolgáltatók köre)

 

„A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban”

„bankok, szakosított hitelintézetek, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézetek, az ezen típusú EGT fióktelepek”

2.    Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 16. sorában az E60 azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mező helyébe a következő mező lép:

 

(Az adatszolgáltatók köre)

 

 

 

„bankok, szakosított hitelintézetek, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézetek és befektetési vállalkozások, az ezen típusú EGT fióktelepek, ÁKK Zrt.”

3.    Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 19. sorában az E64 azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mező helyébe a következő mező lép:

 

(Az adatszolgáltatók köre)

 

„bankok, szakosított hitelintézetek, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézetek és befektetési vállalkozások, az ezen típusú EGT fióktelepek, ÁKK Zrt.”

4.

5.    Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 62. sorában az L10 azonosító kódú adatszolgáltatás megnevezését és teljesítési határidejét meghatározó mező helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Megnevezés)

(Az adatszolgáltatás

 

határideje)

 

„Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai”

„tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap”

2. melléklet az 5/2012. (III. 30.) MNB rendelethez4

1.    Az R. 2. melléklet II. pontjában az E21 azonosító kódú adatszolgáltatás tábláiban az „MNB azonosító: E21” szövegrész alatti cím megjelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban”

2.    Az R. 2. melléklet II. pontjában az E20, E21 és E45 adatszolgáltatásra vonatkozó közös kitöltési előírások címének megjelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kitöltési előírások

A befektetési vállalkozások saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett

(rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban”

3.

4. Az R. 2. melléklet II. pontjában az L10 azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezés lép:

 

"MNB azonosító: L10

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

01. tábla: Felvett vállalati hitelek

Referenciaadat-
szolgáltatóra
vonatkozó
információ

Adósra vonatkozó információ

Szerződésre vonatkozó információ

Eseményre vonatkozó információ

Szerződéses összeg törlesztésére vonatkozó
információk

Előtörlesztésre vonatkozó információk

Fennálló tőketartozásra
vonatkozó információk

Adósra vonatkozó kiegészítő adatok

Referenciaadat-
szolgáltató
törzsszáma

Vállalkozás
torzított
azonosítója

Szerződés
torzított
azonosítója

Szerződés
főtipusa

Szerződés
altípusa

Szerződéskötés
dátuma

Szerződés
lejáratának
dátuma

Szerződés
összege

Szerződés
devizaneme

Szerződés
státusza

Szerződés
állapota

Teljesítés
állapota

Szerződés
megszűnésének
dátuma

Szerződés
megszűnésének
módja

Maradvány-
összeg

Késedelem
kezdetének
dátuma

Késedelmes
összeg

Késedelem
megszűnésének
dátuma

Késedelem
megszűnésének
módja

Átvételre

vonatkozó
megjegyzés

Törlesztő
részlet
összege

Törlesztő
részlet
devizaneme

Törlesztés
módja

Előtörlesztés
ténye

Előtörlesztés
ideje

Előtörlesztett
összeg

Előtörlesztés
devizaneme

Előtörlesztés
után fennálló
tőketartozás
összege

Előtörlesztés után
fennálló
tőketartozás
devizaneme

Fennálló
tőketartozás
összeg

Fennálló
tőketartozás
devizaneme

Alapítás
éve

Gazdasági
forma

Szakágazat(TEÁOR) kód

Székhely-
megye

Vállalatméret
létszám
szerit

Vállalatméret
árbevétel
szerit

Külföldi
tulajdon
részaránya

Export
árbevétel
részaránya

Export
import
aktivitás

aa

ba

bb

bc

bd

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

da

db

dc

dd

de

ea

eb

ec

fa

fb

fc

fd

fe

ff

ga

gb

ha

hb

hc

hd

he

hf

hg

hh

hi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. . tábla: Felvett háztartási hitelek

Referenciaadat
szolgáltatóra
vonatkozó
információ

Adósra vonatkozó információ

Szerződésre vonatkozó információ

Eseményre vonatkozó információ

Szerződéses összeg törlesztésére vonatkozó információk

Előtörlesztésre vonatkozó információk

Fennálló tőketartozásra vonatkozó
információk

Referenciaadat-
szolgáltató
törzsszáma

A
természetes
személy
torzított
azonosítója

Születés éve

Lakóhely -
Kistérség

Ügyféli
minőség

A szerződés
típusa

A szerződés
torzított
azonosítója

A szerződés
megkötésének
időpontja

A szerződés
lejáratának
időpontja

A szerződés
megszűnésének időpontja

A szerződés
összege

A szerződés
devizaneme

A késedelem
kezdetének
időpontja

A késedelem
kezdeti
időpontjában
lejárt és meg nem
fizetett tartozás
összege

A lejárt és meg
nem fizetett
tartozás
megszűnésének
módja

A lejárt és meg
nem fizetett
tartozás
megszűnésének
időpontja

A követelés
másik
referenciaadat-
szolgáltató
részére történő
átruházására
utaló
megjegyzés

Törlesztő
részlet összege

Törlesztő részlet
devizaneme

Törlesztés
módja

Törlesztés
gyakorisága

Előtörlesztés
ténye

Előtörlesztés
ideje

Előtörlesztett
összeg

Előtörlesztés
devizaneme

Előtörlesztés
után fennálló
tőketartozás
összege

Előtörlesztés
után fennálló
tőketartozás
devizaneme

Fennálló
tőketartozás
összege

Fennálló
tőketartozás
devizaneme

aa

ba

bb

bc

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

da

db

dc

dd

de

ea

eb

ec

ed

fa

fb

fc

fd

fe

ff

ga

gb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNB azonosító: L10

Kitöltési előírások

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

I. Általános előírások

1. A központi hitelinformációs rendszer vállalkozásokra, illetve természetes személyekre vonatkozó adatbázisainak szerkezetét, tartalmát érintő módosításokról – ide nem értve a szerződések adatbázisba történő felvitelét és onnan való törlésüket – az adatszolgáltató a módosítást követő 10 munkanapon belül levélben tájékoztatja az MNB-t.

2. Az adatszolgáltatás tábláit azonosító nélküli, csv formátumú file-ban kell megküldeni.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

1. A 01. és 02. táblában a referenciaadat-szolgáltató azonosítójaként az érintett referenciaadat-szolgáltató KSH-törzsszámát (adószám első nyolc karaktere) szükséges megadni.

2. A 01. és 02. táblában a szerződések adatait az adatszolgáltató által torzított azonosítóval jelölt személyenként, ezen belül pedig a szintén az adatszolgáltató által megadott torzított egyedi azonosítóval jelölt szerződésenként kell szerepeltetni. Az adatszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az egyes tárgyidőszakokra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítése során az adott személyhez, illetve adott szerződéshez minden esetben ugyanazon, a megküldött adatok érintett személlyel való kapcsolatának megállapítására semmilyen módon nem alkalmas azonosítók kapcsolódjanak.

A kistérséget a lakcím alapján, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti kistérségi lehatárolásnak megfelelően kell megállapítani.

3. A 01. táblában az adósra vonatkozó kiegészítő adatoknál az MNB által az adatszolgáltató részére megküldött, egyedi azonosításra nem alkalmas értékeket, valamint kategóriakódokat szükséges megadni.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!