nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-19 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosításáról

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosításáról


Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló  2011.évi CXCV. tv. 34. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A Rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


       " 3. §.(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

        

Bevételi és kiadási főösszegét                                                        78.906  e Ft-ban                   

Ezen belül:

A Rendelet 3 §.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


ebből:


ebből:


költségvetési létszámkeret                                                                                  1 fő

(2) A költségvetési hiány összege: 0 e Ft, melyből 


működési jellegű:  0 e Ft

fejlesztési jellegű:   0 e Ft


Nincs tervezett hiány.(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.2. §.

A Rendelet 2-3. számú melléklete helyére jelen rendelet 2-3. számú melléklete lép.3.§.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     Karancsberény, 2014. február 17.

   Csabainé Freistág Erzsébet                                                               Lantos Ibolya

             polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve.
2014. február 18.
Lantos Ibolya

      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!