nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-18 - 2017-03-25
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
a Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete

a mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által biztosított jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.
  1. §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés módosítására az alábbiakat rendeli el:


/1/ Kiadási-bevételi előirányzatok módosításaa.) Többletbevétel terhére történő módosítások:


Bevételi előirányzat emelkedés:

ÖNKORMÁNYZATNÁL:

- műk.célú tám.ért.bev.EU-s programokra                                                   11 401,0 e Ft

- felhalmozási c. támog.ért.bev. EU-s programokra                                       4 706,0 e Ft

- műk.célú támog.ért.bev. közp.ktgvetési szervtől                                         6 308,0 e Ft

- műk.célú támog.ért.bevétel TB alaptól                                                           412,0 e Ft

- műk.célú pénzeszköz átv. non-profit szervtől                                                 200,0 e Ft

                       

Bevételi ei. növekedés összesen:                                                     23 027,0 e Ft


      Kiadási előirányzat emelkedések:                                                      

ÖNKORMÁNYZATNÁL:

- személyi kiadások ei. nő                                                                               5 739,0 e Ft

- járulékok kiadási ei. nő                                                                                    873,0 e Ft

- dologi kiadások ei. nő                                                                                  9 743,0 e Ft

- felhalmozási kiadási ei. nő                                                                           4 706,0 e Ft

- támog.ért.működési kiadás ei. nő                                                                    605,0 e Ft

- tartalékalap ei. nő                                                                                         1 361,0 e Ft


            Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                    23 027,0 e Ft
b.) Tartalékalap terhére történő módosítások:

Kiadási előirányzat csökkenés

ÖNKORMÁNYZATNÁL:

- tartalékalap ei. csökken                                                                               8 889,0 e Ft


Kiadási előirányzat csökkenés összesen:                                       8 889,0 e Ft


Kiadási előirányzat emelkedés:

ÖNKORMÁNYZATNÁL:

- dologi kiadások ei. nő                                                                                  2 532,0 e Ft

- felhalmozási kiadási ei. nő                                                                           4 155,0 e Ft

- természetbeni segélyek ei. nő                                                                          939,0 e Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás ei. nő                                                  1 263,0 e Ft


            Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                       8 889,0 e Ftc.) Kötött felhasználású támogatások ei módosítása:


            Bevételi előirányzat csökkenés:


ÖNKORMÁNYZATNÁL:

 - egyes jöv.pótló támog.kieg.ei. csökken                                                         332,0 e Ft


Bevételi előirányzat csökkenés összesen:                                          332,0 e Ft


            Kiadási előirányzat csökkenés:                  

                                            

POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL:

-  szoc.pol.juttatások ei csökken:                                                                      332,0 e Ft


            Kiadási előirányzat csökkenés összesen:                                           332,0 e Ft2. §/1/ A Képviselő-testület a 2013.IV. negyedévben engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében                        216 006,3 e Ft

                                                                                                                                                                                

                többlettámogatást állapít meg.


      A többlettámogatás miatti kiadási előirányzat változások:

                        

                         Óvoda költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei. növ.                         3 369,7 e Ft

                                   - járulékok ei. növ.                                      686,5 e Ft

                                                                                          

                         ESZI költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei. növ.                            335,8 e Ft

                                   - járulékok ei. növ.                                        90,7 e Ft


                         Könyvtár költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei. növ.                            178,1 e Ft

                                   - járulékok ei. növ.                                        48,1 e Ft


                         Polgármestrei Hivatal költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei. növ.                         1 036,4 e Ft

                                   - járulékok ei. növ.                                      279,8 e Ft          

                                   -gyermekvédelmi tám.ei. növ.                            4 959,0 e Ft

                        

                         Önkormányzat költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei..növ.                           805,0 e Ft

                                   - járulék kiadás ei. növ.                              217,4 e Ft

                                   - dologi kiadás ei. növ.                           2 519,4 e Ft

                                   - egyéb befiz.köt.ei. növ.                   197 222,0 e Ft

                                   - támog.ért.kiadás ei. növ.                         423,4 e Ft

                                   - term.beni segély kiadási ei. növ.           1 237,5 e Ft

                                   - tartalékalap ei. növ.                              2 597,5 e Ft                      

                                                                                          

      Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                      216 006,3 e Ft3. §


/1/ Az elrendelt előirányzat módosítások a 2013. évi költségvetésben átvezetendők.


/2/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mezőkeresztes, 2014. március 13.Dr. Dózsa György s.k.                                                                      Dr. Pelládi Ildikó s.k.

      polgármester                                                                                            jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!