nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, 40.§ (1) és (3) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében, 42.§-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §


(1) A rendelet hatálya Szepetnek község közigazgatási területén lévő működő temetőre és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre terjed ki, amelyekben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.


(2) Szepetnek Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) köztemető fenntartási kötelezettségét a szepetneki Római Katolikus Egyházközséggel (Szepetnek, Petőfi u. 94.) és a szepetneki Evangélikus Egyházköz Szepetnekkel (Szepetnek, Kossuth u. 18.), mint a szepetneki 260/1. és 260/3. hrsz-on nyilvántartott temető és ravatalozó tulajdonosaival kötött megállapodással teljesíti. A temető tulajdonosaival kötött megállapodás a jelen rendelet 1. számú függelékét képezi.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végzőkre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a temetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a temetőben tartózkodnak.2. §


(1) A temető fenntartása és üzemeltetése, az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak figyelembevételével a tulajdonosok feladata. A temetők üzemeltetésének részletes szabályait a temetőszabályzat tartalmazza.


(2) A szepetneki Római Katolikus Egyházközség és a szepetneki Evangélikus Egyházközség Szepetnek temetőszabályzata a jelen rendelet 1. mellékletét képezi.  
3. §


A temető használatának, létesítmények igénybevételének szabályait a jelen rendelet 1. mellékletében található temetőszabályzat tartalmazza.4. §


A temetési hely gazdálkodás szabályait, valamint a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját és megfizetésének módját a jelen rendelet 1. mellékletében található temetőszabályzat tartalmazza.


5. §


A sírhelyek méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésének és a sírgondozásnak a szabályait a 1. mellékletében található temetőszabályzat tartalmazza.6. §


(1) A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját a 1. mellékletében található temetőszabályzat tartalmazza.


(2) A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja a temető tulajdonosait illeti.7. §


A temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét az 1. mellékletében található temetőszabályzat tartalmazza.8. §


A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről a temetők tulajdonosai gondoskodnak az 1. melléklet szerinti temetőszabályzatban foglaltak szerint, a hulladék elszállíttatásáról és kezeléséről pedig az Önkormányzat gondoskodik.9. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szepetnek, 2015. szeptember 29.
Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2015. szeptember 30.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Temetőszabályzat
24.08 KB
Közszolgáltatási megállapodás
18.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!