nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(VI.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-01 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(VI.9.) önkormányzati rendelete
az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról.

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés 2. és 5. pontjában biztosított  feladatkörében eljárva Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Fogalmi meghatározások

1.  §


E rendelet alkalmazási szempontjából


a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra  (üdülés, pihenés, szállás stb.) céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.

b) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része.

c) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-, és síkosság mentesítése illetőleg pormentesítése.


2. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

2.  §


(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.


(2) A lakó - és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használati részének (folyosó, pince, padlás, kapualj, udvar, stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.


(3) A tulajdonos köteles gondoskodni:


a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,


b) a lakóház szélességében nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árkon keresztül az ingatlan megközelítéséhez szükséges bejárók alá átereszek elhelyezéséről, tisztántartásáról,


c) az ingatlanról a járda- és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő és szakszerű nyeséséről.


(4) Az állami és vegyes tulajdonú épületek előtti járdaszakasz tisztántartása a tulajdonosok, valamint a használók közös kötelezettsége, amit részleteiben megállapodásban rögzíthetnek.


(5) Szórakozóhelyek, vendéglátói pari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartása, mind nyitvatartási időben, mind azon túl, valamint a csapadékvíz elvezetése, szikkasztása, árok tisztántartása, az ingatlan megközelítéséhez szükséges átereszek elhelyezése és tisztántartása a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.


(6) Üzletek, vendéglátó egységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.


(7) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad dobni. A tartályok kihelyezése és rendszeres ürítése Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ feladata.


(8) Közterületen hirdető és reklámcélú plakátokat az önkormányzat engedélyével lehet elhelyezni.


(9) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.


(10) Az utcai vagy egyéb közterületeken működő árusok kötelesek az árusítóhely környékét állandóan tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról, vagy kihelyezett tartályba való elhelyezéséről gondoskodni.


(11) A központi parkban járművel (kerékpár, motoros jármű) közlekedni és füves területein sportolni tilos.


3.  §


(1) Szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban szeszesital fogyasztása tilos.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a szórakozóhely, vendéglátó ipari egység által vendéglátás céljára, közterület foglalási engedéllyel bérelt közterületrészre, valamint a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel létesítenek árusítóhelyet.


4.  §


(1) A közterületen elhullott állatok tetemeinek összegyűjtése, megsemmisítése az elhullott állat tulajdonosának a kötelezettsége. Ha az állattulajdonos ismeretlen az ártalmatlanná tételéről Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ saját költségén köteles gondoskodni.


(2) A közúton elhullott állatokat, melynek tulajdonosa nem állapítható meg, Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ szállíttatja el.


3. Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban


5.  §


(1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanok előtti közterületet rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokroktól megtisztítani, közlekedést akadályozó ágak lenyeséséről valamint a talajtakaró növényzet rendszeres ápolásáról, nyírásáról gondoskodni. /útpadkáig értendő/. A keletkező hulladékot 8 napon belül kötelesek elszállítani.


(2) Vállalkozók a kirakataikat kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet jellegének megfelelően árubemutatásra használni és ízlésesen berendezni.


(3) A közút szélétől számított 0,5 méteren belül növényt vagy tárgyat elhelyezni tilos.


(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről gondoskodni.


6.  §


(1) Az építési, karbantartási, javítási tevékenységből adódó szennyeződés eltávolításáért az építési engedély jogosultja a felelős.


(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell végezni, hogy por- és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson és a vízelvezetés biztosítva legyen.


(3) Építési és bontási anyagot közterületen tárolni e rendelet, és a közterület-használatról szóló 14/2007. (X.31.) rendelet, valamint a környezetvédelemről szóló 14/2010. (VII. 1.) rendelet szabályai szerint lehet.


(4) Az építési és bontási törmelék elhelyezése a közszolgáltató által fenntartott területen történhet. Az elhelyezés pontos helyét és feltételeit a közszolgáltatást végző köteles hirdetményen az érintettek tudomására hozni.


7.  §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlana előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt, saroképület használója az úttest középvonaláig az átjárókat is - szükség esetén naponta többször – a a környezetet nem veszélyeztető módon a síkosságtól mentesíteni.


(2) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutak és az ingatlanokhoz nem csatlakozó járdák síkosság-mentesítését Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ – szükség esetén naponta többször is – köteles elvégeztetni.


(3) A járdáról letakarított havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára a megfelelő szélességű terület, valamint a folyókák, vízelvezető rácsok és nyílt csapadékvíz árkok szabadon maradjanak.


(4) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az útburkolattól legalább 8 méter távolságban szabad elhelyezni),

c) kapubejárat elé, annak szélességében,

d) járdasziget és járda közé,

e) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelynél,

f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna, tűzcsap, stb.) és egyéb közérdekű létesítmény (közvilágító lámpaoszlop, hirdetőoszlop, stb.) köré,

g) fák tövében,

h) kijelölt gyalogos átkelőhelyen,

i) nyílt vízelvezető árokba


4. Zöldterületek fenntartása és kezelése


8.  §


(1) A városhoz tartozó erdőterületeken a kirándulók kötelesek megtartani az erdő, a vadállomány védelmére vonatkozó előírásokat, az erdő, a vadállomány őrzésével megbízott személy e körbe tartozó felhívását, valamint az erdőben elhelyezett figyelemfelhívó táblákon jelzetteket.


(2) Zöldterületen (parkokban) a kijelölt helyen kívül: tilos szemetet, hulladékot eldobni, lerakni és állatot legeltetni.


(3) Közterületen lévő virágokat, növényeket elvinni, letörni, megrongálni és élő fás szárú növényt hirdetés céljára használni tilos.


9. §


(1) A város területén lévő közhasználatú zöldterületek (parkok) építéséről, felújításáról, fenntartásáról, ápolásáról Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ gondoskodik.


(2) A város területén lévő gazdálkodó szervek, intézmények, valamint magánszemélyek területén lévő zöldterületek és növényzet ápolását és időszerű növényvédelmi munkálatokat saját maguk kötelesek elvégezni.


5. A közkifolyók védelme


10. §

(1) A közkifolyók vizét kizárólag a vezetékes vízzel nem rendelkezők háztartási szükségleteinek kielégítésére, valamint szomjoltás céljára lehet igénybe venni.


(2) Tilos a közkifolyók környékének beszennyezése, a közkifolyóknál járművek mosása, olyan tevékenység folytatása, amely a közkifolyók rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy gátolja.


6. Az állattartás köztisztasági szabályai


11. §


(1) A város belterületén állatokat tartani csak a közegészségügyi előírások megtartásával lehet, hogy az a szomszédok jogos érdekeit nem sértheti.


(2) A város belterületén állatokat csak vezetőkötélen, szállítórekeszben vagy magasított oldalfalú járművön lehet vezetni, illetve szállítani, kivétel a juhnyáj ki és behajtása.


(3) Belterületen állatot legeltetni felügyelet mellett engedéllyel szabad.


(4) Külterületen állatokat csak kipányvázva vagy biztonságos őrzés mellett szabad legeltetni úgy, hogy az más veteményesében, szőlőjében, gyümölcsösében kárt ne tehessen.


(5) Az állatok által a közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az állat sétáltatója, illetve tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.


7. A rendelet végrehajtásának ellenőrzése


12. §


A rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését a polgármester által megbízott személy végzi. A feladatot ellátó személy szabálysértés vagy közösségi együttélés szabályait sértő magatartás észlelése esetén köteles feljelentést tenni a szabálysértési hatóság illetve jegyző felé.


8. Záró rendelkezések

13. §


(1) A rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló 12/2007. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Mélykút, 2016. május 24.


                    Kovács Tamás.                                                           Vargáné dr. Egyed Ilona

                     polgármester                                                                            jegyzőZárdék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Mélykút, 2016. június 9.                                                                                                        Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                                     jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!