nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-31 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A Képviselő-testület Sonkád Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési zárszámadását

a) 268 757 000 Ft bevétellel,

b) 238 946 000 Ft kiadással,

c)   25 362 000 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány. Felosztását a 11. mellékletben foglaltak szerinti hagyja jóvá.

 (3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 (4) A (3) bekezdés szerinti működési célú bevételek és kiadások részletezését a 2-4. mellékletek szerint hagyja jóvá.


2. §

Az Önkormányzat

a) működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,

b) felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 6. melléklet,

c) beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint

hagyja jóvá.


3. §


Az Önkormányzat

a) kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 9. melléklet szerint,

b) a körjegyzőség kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 10. melléklet szerint,

c) a többéves kihatással járó döntésekből származó követeléseket a 12. melléklet szerint,

d) adósságállomány alakulását 14. melléklet szerint,

e) a közvetett támogatások felhasználását a 15. melléklet szerint,

f) céljelleggel juttatott támogatások alakulását a 16. melléklet szerint,

g) az önkormányzat mérlegét eszközök és források szerinti bontásban a 17-18. mellékletek szerint,

h) a pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet szerint

hagyja jóvá.


4. §


  (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet.                

               Bandics Zsigmond s.k.                                                        Szabó István s.k.

                    Polgármester                                                                        JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
zárszámadás mellékletei
1.27 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!