nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2003. (IV. 14) számú RENDELETE
Hatályos:2017-02-09 -tól
GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2003. (IV. 14) számú RENDELETE
a köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztemető (továbbiakban: temető) fenntartásával, használatával és igénybevételével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


I.

Általános rendelkezések

1. §.


(1)       A rendelet meghatározza Gávavencsellő nagyközség közigazgatási területén fekvő temető fenntartásával, (üzemeltetésével) használatával és igénybevételével kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.


(2)       A temető területi elhelyezkedése: a gávavencsellői 783, 933, 1544, 1546, 1547/4, 1548, 1549, 1550 hrsz-u területek.


2. §.


(1)       A temető fenntartásáról Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, üzemeltetéséről (továbbiakban: üzemeltetés) az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel vállalkozás útján gondoskodik.


(2]      A sírnyitással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető számára kizárólagos jogot biztosit.II.

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges

egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

3. §.


(1)       A temető működéséhez szükséges infrastrukturális létesítmények, közműhálózatok: úthálózat, ivóvízhálózat, elektromos energiahálózat kiépített. A rendeltetésszerű használathoz szükséges épületek: hűtőház, ravatalozó (zárt, nyitott), boncoló helyiség, illemhelyek biztosítottak.


(2)       A sírhelyek kialakítása során a temető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú zöldfelületek, élő sövény karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell kezelni.


III.

Temetés

4. §.


(1)      Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó.


(2)     A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temető üzemeltetője határozza meg. A temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat messzemenően figyelembe kell venni, együttműködve a szertartást végző személyekkel.


(3)      A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig hűtőben kell elhelyezni. A temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalra helyezettek koporsói nyitva tarthatók.


(4)       Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetőleg a gyászszertartás előtt történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban kell ravatalozni, de kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg kell akadályozni. 


IV

A temető használatának és igénybevételének szabályai

5. §.


(1) Gépjárművel a temetőbe behajtani tilos, kivéve

            - temetések esetét,

            - halottak napját,

            - sírköves munkák végzését,

            - halott szállítását,

            - szemétszállítást,

            - sírjel helyreállítást,

            - mozgásában korlátozott személy szállítását (kérésére),

            - kertészeti munkák végzését.


(2)       Kutyát - vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével - vagy más állatot a temetőbe bevinni nem szabad. A temetőben a legeltetés tilos.


(3)       A temetőben keletkező valamennyi szemét összegyűjtéséről és elszállításáról a temető üzemeltetője gondoskodik.


(4)       A temetőben gyertyát gyújtani, égetni fokozott körültekintéssel lehet. A gyertyát gyújtó tűz okozása esetén anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.


(5)       Tilos a temető területén mindennemű olyan magatartás, amely a kegyeletet és közízlést sérti.


(6)       12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a felügyeletére köteles személy felelős.


(7)       A temetőt látogatók a temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcserép, váza, sírlámpa stb.) helyezhetnek el.


(8)       A sírokon, a sírboltokon elhelyezett tárgyakért a temető üzemeltetője anyagi felelősséggel nem tartozik.6. §.


(1)       A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. A bejelentéseket (végzendő munka, kezdésének, várható befejezésének időpontja, stb.) nyilván kell tartani.


(2)       A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett a sírhelyet megváltó személy vagy annak örököse (továbbiakban rendelkezésre jogosult) feladata.


(3)       Kegyeletet, közízlést sértő sírjel a temető területén nem helyezhető el.(4)       A sírokról bármely okból eltávolított fejfa, vagy fából készült sírkereszt – amennyiben muzeális értéket nem képvisel – a temető üzemeltetője által megsemmisítendő.


(5)       Sírjel maradványokat (fejfa, sírkő) a temető üzemeltetője felhívására a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles elszállítani. Amennyiben ezen felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget a sírhely felett rendelkezni jogosult, úgy a temető üzemeltetője a hátrahagyott sírjel maradványokat elszállítja, 6 hónapig megőrzi, ezután értékesíti, illetve azzal sajátjaként rendelkezhet. Erre a tényre a kötelezett figyelmét a felhívásban fel kell hívni.


7. §.


(1) A temetőt látogató közönség számára a temetőben panaszkönyvet kell tartani. Ha a panaszkönyvbe a temető üzemeltetőjének feladatait meghaladó bejegyzés kerül beírásra, így erről a temető fenntartóját kell értesíteni.


(2) A sírhelyekért, sírboltokért, továbbá az összes temető szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. Minden ármegállapításnál a temető üzemeltetője köteles az árjegyzékből történő felvilágosítást a hozzá fordulóknak biztosítani, és az abban foglaltakról tájékoztatást adni. 


8. §.


            A temető nyitva tartása

- nyári időszámítás esetén                  6.00 - 20.00 óráig

- téli időszámítás esetén                     7.00 - 17.30 óráig


V.

A temetési hely gazdálkodási szabályai

9. §.


A halottakat az elhalálozás ideje szerint, a sorrendben következő sírba kell elhelyezni, kivéve a kettős, az előre megváltott és a megüresedett sírhelyeket, valamint a rátemetést.


9/A. §


Szociális temetések céljára

1.a vencsellői településrészen lévő köztemetőben

a) az urnás temetések számára a IV. parcella nyugati oldalának első sora

b) a koporsós temetések számára a IV. parcella nyugati oldalának második sora


2.a gávai településrészen lévő 783. hrsz-u köztemetőben

a) a koporsós temetések számára a  temető Keleti oldalának első sora

b) az urnás temetések számára a temető Keleti oldalának második sora


temetési helyek szolgálnak.


10. §.


(1)       A temetési hely kijelölése az eltemettető kérésére történik.


(2)       A sírhelyet az eltemettető és a sírhely (sírgödör) kiásását végző üzemeltető szervezet együttes jelenlétében kell kijelölni.


(3)       A sírhely (sírgödör) átadása a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint történik. A feltételekről az eltemettetőt a temető üzemeltetője tájékoztatja.


11. §.


A temetési helyek nyilvántartással való beazonosíthatósága érdekében a sírhelytáblákat római számmal kell sorszámozni, ezen belül a sorokat és a sírokat is számozni kell.


12. §.


(1)       A sírhely sorokban a temetési helyek kijelölése folyamatos, meg nem váltott sírhelyek nem hagyhatók ki.


(2)       Az olyan betelt egyes és kettes sírhelyeknél, ahol a betemetéstől számított 25 éves porladási idő eltelt – ismételt megváltás mellett – a rendelkező kérésére a maradványok egy koporsóban exhumálhatók és a sírba visszahelyezhetők, a fennmaradó üres férőhelyek az ismételt díj megfizetése mellett a rendelkező kérésére betemethetők.


13.§.


(1)       A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama (használati idő)

a.) egyes, kettős sírhely esetén                      25 év

b.) sírbolt esetén:                                             60 év

c.)  urnasírhely esetén:                                    10 év


(2)       A temetési hely használati ideje újraváltható, melynek díja megegyezik a temetési hely megváltási díjával.


(3)       A temetési hely előre is megváltható, 50 éves életkor után.


(4)      A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartamának biztosítására temetési hely megváltási díjat (sírhelyhasználati díjat) kell fizetni az alábbiak szerint:


a./Egyes sírhely:                          3.000,- Ft

b./Kettes sírhely:                         6.000,- Ft

c./sírbolthely díja:                      20.000,- Ft

d./urnasírhely használati díja:         4.000,- Ft.Rátemetés, sírhelynyitás szabályai

14. §.


(1)       Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni.

Rátemetés vagy előre váltott üres sírba történő temetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sir) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő. Urnasírhelyben történő urnaelhelyezés esetén a használati idő időarányos részét 10 év figyelembevételével kell megállapítani.


(2)       Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Koporsók helyett koporsónként két urna is elhelyezhető külön díj felszámítása nélkül.


Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Sírboltba történő temetés esetén, ha a használati idő nem biztosított, azt újabb 60 évre meg kell váltani. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik.


(3)       Rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitásáról szóló rendelkezések betartása mellett a városi tisztiorvos adja meg. Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a később eltemetett halott részére 25 éves porladási idő biztosítható.


(4)     A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes kistérségi intézet engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.


(5)       A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.VI.

A sírhely méretezése, sírjel alkalmazása, kegyeleti tárgyak,

növényzet elhelyezése, sírgondozás

15. §.


(1)       A temetőben alkalmazott temetési helyek:

a.) sírhelyek:

- egyes sírhely

- kettős sírhely.

b.) sírbolt (kripta):

-felépítménnyel,

-felépítmény nélkül

-teljesen a talajba süllyesztve, a fedőlap felett növényzettel ültetés céljából max. 50 cm-es földréteggel.

-a fedőlapnak a föld felszínén látható építmény jellegű képzésével. A sírbolt   létesíthető fülkékre osztottan, vagy közös sírüreggel.

c.) 

d.) urnasírhely,


(2)       A temetési helyek méretei:

a.) egyes sírhely: 200 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély

b.) kettős sírhely: 200 cm hosszú, 240 cm széles, 200 cm mély

c.) a sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.

d.) 

e.) urnasírhely: 50 cm hosszú, 50 cm széles, 50 cm mély,


(3)       A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnasírboltok egymástól való távolsága 40 cm. A sírhely, sírbolt, urnasírhely sor egymástól való távolsága 100 cm.


(4)       4 sírhelysor alkot egy sírhelytáblát.


(5)       A sírhelytáblák közötti távolság 250 cm, melyek a közlekedési úthálózatot alkotják a temető területén.


(6)       A sírhantok maximális magassága 50 cm. A sírhant kialakítása nem kötelező.


16. §.


(1)       A sírjel (síremlék, kereszt, fejfa stb.) a temetési helynél nagyobb területet nem foglalhat el. A sírjel tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezést megelőzően be kell mutatni.


(2)       A sírbolt, urnasírbolt, urnasírhely építésügyi hatósági engedéllyel építhető a temetőnek erre a célra kijelölt helyén.


(3)       A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges.17. §.


(1)       A sírok, sírboltok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértő tárgyakat, eszközöket, virágokat szabad elhelyezni.


(2)       Ülőpad a temető működésének és forgalmának zavarása nélkül, a temetési hely méretén belül, a temető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés alapján helyezhető el.


18. §.


(1)       Élő fák vagy egyéb fás növények ültetéséhez a temető üzemeltetője ad engedélyt. A fás növények a síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzen.

Élő fa vagy egyéb fás növényzet kivágáshoz a temető fenntartójának engedélye szükséges, a de a temető teljes területén elsődleges szempont a favédelem.


(2)       A fa gondozása, nyesése, kivágása a fát ültető illetve a sírhely felett rendelkezni jogosult kötelessége.


(3)       A közterületnek, sírhelynek a fa lehullott lombozatától, letört ágaitól való megtakarítása az ültető, illetve annak a sírhely felett rendelkezni jogosultnak a kötelessége, amelyhez a fa tartozik.


(4)       A fa által okozott károk megtérítésére a rendelkezésre jogosult személy köteles.


19. §.


A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben a kötelességét nem teljesíti, és kétszeri felszólításra sem tesz eleget, a temető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére a sírhely gondozását elvégeztetheti.

Az előre megváltott sírhelyek rendben tartására is a fenti szabály érvényes. 


VII.

Létesítmények gazdálkodó szervezetek részéről történő igénybevételének díja

20. §


(1)       A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak:


                  a) Ravatalozó használati díj:                    7.000.- Ft/ alkalom ÁFA-val

                  b) Hűtőhasználati díj:                               2.000.- Ft/nap         ÁFA-val


(2)       A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (kőfaragó, síremlék készítő, kertészt, stb.) által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

350.- Ft/nap   ÁFA-val.21. §.


A 20. §.-ban meghatározott díjak beszedésére számla ellenében az üzemeltető jogosult.

-A 20. §. (1) bekezdésében meghatározott díjakat a halott átvételekor,

-a 20 §. (2) bekezdésében meghatározott díjat minden bemenetel előtt,

-amennyiben csak hűtést igényelnek a 20. §. (1) bekezdés b.) pontjában foglalt díjat legkésőbb a halott elszállításakor szedi be az üzemeltető. 


VIII.

Temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások rendje, feltételei

22. §.


A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozók tevékenységüket csak a temető nyitvatartási ideje alatt, az üzemeltető előzetes értesítésével, a mellékletben meghatározott díjak befizetését követően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott szabályok betartásával végezhetik.


23. §.


A temető üzemeltetője a temetőbe szállított halottat átveszi, ellenőrzi, hogy az elhunytról a halottvizsgálati bizonyítványt kiállították-e, nyilvántartásba veszi az átvétel időpontját, az elhunyt adatait, a hűtésének időtartamát, a temetkezési szolgáltató adatait.


24. §.


(1)       A ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit a temetés előtt 1 órával leltár szerint a temetkezési szolgáltatást végző rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a ravatalozó helyiséget a ravatalozás megtörténte után, de legalább a temetés időpontja előtt fél órával az elhunyt hozzátartozói rendelkezésére bocsátja.


(2)       A szolgáltató a temetést követően haladéktalanul, leltár szerint adja vissza a temető üzemeltetője részére a ravatalozó épületet és technikai berendezéseket.


25. §.


 (1)      A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozó legkésőbb a tevékenység befejezését követő 3 napon belül a sírjel-maradványok elszállításáról saját költségén gondoskodik. Az elszállítást a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni.


(2)       A vállalkozó a temető területén végzett tevékenysége során okozott kárért felelősséggel tartozik.Temetők ellenőrzése

26. §.


(1)       A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Gávavencsellő nagyközség jegyzője ellenőrzi.


IX.

A szabálysértési rendelkezések

27. §.X.

Záró rendelkezések

28. §.


(1)       Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidőben hatályát veszti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának 11/2000. (XI.4.) számú rendelete.


(2)       Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak alapján gondoskodik.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!