nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (IX.29.) rendelete
Hatályos:2017-09-30 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (IX.29.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet célja

1.§


E rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzat - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) keretei között - átfogóan szabályozza az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, hogy ezzel segítséget nyújtson a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.


A rendelet hatálya

2.§


(1) A rendelet személyi hatálya Mezőkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat - a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


(2) A szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely szám legfeljebb 15 %-áig az ellátási területen kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek ellátása is biztosítható, feltéve, ha az ellátási területén az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi gyermek bölcsődei ellátása biztosított.


A gyermekjóléti ellátások formái

3.§


Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

- Gyermekek napközbeni ellátását mini bölcsődei formában a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde Mezőkeresztes, József A. u. 3. szám alatti és a Mezőkeresztes, Szentistváni u. 74. szám alatti feladat-ellátási helyen. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele és az ellátás megszűnésének esetei

4.§


A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét a Gyvt. 31. §-a, a megszüntetésének módját a Gyvt. 37/A§-a határozza meg.Gyermekek napközbeni ellátása

5. §


(1)  A mini bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.


(2) A kérelemhez csatolni kell:

a.) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

b.) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely körülmény fennállásáról szóló igazolást.


6. §


A mini bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti megállapodást köt.


7. §(1)  Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a mini bölcsődei ellátását, aki

 a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,

b)  szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.


(2)  A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján - az intézményvezető dönt.


8


(1)  Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati hatáskört a képviselő-testület az Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.9.§


(1) A mini bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig munkanapokon 7:00 órától 17:00 óráig.


(2) A bölcsőde nyári tanszüneti nyitvatartási rendjét - az intézményvezető javaslata alapján - a fenntartó minden évben külön határozatban az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.


Az ellátásokért fizetendő térítési díjak

10.§


(1) A gyermekétkeztetés térítési díjait és gondozási díjat a 2. melléklet tartalmazza.A térítési díj csökkentése, elengedés

11.§


(1)  Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


(2)  A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá a jelen rendelet alapján meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a térítési díjat el lehet engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(3)  Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti keresetkiesés.


(4) A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület az Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.


Záró rendelkezések

12.§


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                              Majoros János s.k.                                         Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                                polgármester                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23.57 KB
2. melléklet
12.34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!