nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 - 2017-02-17
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:1. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélye alapján biztosítja a hulladékgyűjtő udvar használatát (Marcali és Vése településeken), ahol a veszélyes és nem veszélyes lakossági eredetű hulladékok – a vegyes hulladékok kivételével – a Közszolgáltató részére az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint leadhatók.”2. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 10. § (13) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(13) Tilos a települési hulladékot égetni, vagy a település területén lévő gyűjtőszigeteken kívüli, illetve a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő udvaron kívüli helyre szállítani.”3. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:


„(10) A rendezett díjfizetésű ingatlanhasználó a veszélyes, vagy lom hulladékát a Közszolgáltató által meghatározott feltételek szerint a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban is leadhatja. Az igénybe vehető hulladékgyűjtő udvarok (Marcali és Vése településeken) nyitvatartási rendjéről és az átvétel feltételeiről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.”4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. február 14.
                        Fábos István                                                               Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                    jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!