nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.)
Hatályos:2016-05-28 - 2020-12-31
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályok megállapítása, amely a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét biztosítja.


(2) A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti területek kivételével – Pusztamérges község belterületére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya Pusztamérges község közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2.§

(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlan használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyökér és egyéb növényi maradványok).


(2)  Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában – vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér – birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon avar, kerti települési szilárd hulladék keletkezik, birtokába kerül.


3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai


3.§

A község belterületén az ingatlantulajdonos birtokába kerülő avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.


4.§

(1) Az avar és kerti hulladék belterületi, nyílttéri égetése során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Az égetést csak a megfelelő tűzvédelmi előírások és nagykorú, cselekvőképes állampolgár felügyelete mellett szabad végezni. A tűz őrzéséről és veszély esetén eloltásáról az égetést végző köteles haladéktalanul intézkedni, melyhez szükséges feltételekről az égetést végző ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Az égetést telken belül kell végezni.(2) A füstképződés csökkentése érdekében csak és kizárólag előzetesen szikkasztott, szárított avart és növényi hulladékot szabad égetni olyan helyen és területen, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.


(3) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:


  1. a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
  2. a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt,
  3. szeles időben,
  4. ködös, párás és esős időben,
  5. közterületen,
  6. egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt,
  7. szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ideje alatt.


(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejeztével meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, földréteggel történő lefedéséről.


(5) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.


(6) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható.


(7) A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom rendelkezései alól e rendelet felmentést nem ad.5.§

Pusztamérges község belterületén az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését kizárólag minden hónap első pénteki napján, 6:00 és 18:00 óra közötti időben lehet végezni, az e rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak megtartásával.


Záró rendelkezések


6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Pusztamérges 2016. május 26.
                       Dr. Papp Sándor                                            Erdélyi-Nagy Renáta

                            polgármester                                                           aljegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 27.                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!