nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 20/2015 (XII.23..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-09-30
Újcsanálos község képviselő testületének 20/2015 (XII.23..) önkormányzati rendelete
A térítési díjakról

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed Újcsanálos Község közigazgatási területén működő, a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézményekre (Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ, Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde), illetőleg az ezen intézmények által e rendeletben szabályozott körben nyújtott szolgáltatásokra, valamint az ezen szolgáltatásokat igénybe vevő személyekre.   1. §


(1)A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosított ellátások:

a) szociális étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) család- és gyermekjóléti szolgálat


(2) A Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde által nyújtott ellátások e rendelet vonatkozásában:

a) gyermekétkeztetés

b) bölcsődei ellátás


  1. §


(1) A jelen rendelet tárgyát képező ellátásokért térítési díjat kell fizetni.


(2) Nem kell személyi térítési díjat fizetni a

a) család- és gyermekjóléti szolgálat

b) házi segítségnyújtás

c) bölcsődei ellátás

szolgáltatások igénybevétele esetén.


A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja  1. §


Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

a) napi egyszeri meleg étel helyben fogyasztása esetén 415.-Ft/fő/nap

b) napi egyszeri meleg étel kiszállítása esetén 460.-Ft/fő/nap


  1. §


A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 926.- Ft/ óra.
A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díja


  1. §


A szociális étkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető határozza meg a következőképpen:

(1) napi egyszeri szociális étkezés helyben fogyasztás igénybevétele esetén: amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át nem éri el a személyi térítési díj 205.-Ft/fő/nap+ÁFA

b) amennyiben eléri vagy meghaladja 220-Ft/fő/nap+ÁFA.

(2) napi egyszeri szociális étkezés igénybevétele kiszállítással: amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át nem éri el a személyi térítési díj 225.-Ft/fő/nap+ÁFA.

b) amennyiben eléri vagy meghaladja 240.-Ft/fő/nap+ÁFA.A gyermekétkeztetés térítési díjai


  1. §(1) Óvodai gyermekétkeztetési térítési díj háromszori étkeztetés esetén: 248.-Ft/nap+ÁFA

(2) Bölcsődei gyermekétkeztetési térítési díj négyszeri étkeztetéssel: 248.-Ft/nap+ÁFA.3. Záró rendelkezések


  1. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 7/2009. (VIII.6.) számú önkormányzati rendelet.Csáki Lajos s.k.                                                                dr. Szabó Zoltán s.k.

                                polgármester                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!