nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-11 - 2016-04-22
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:


a) Bevételi főösszegét                                                                   316 290 ezer Ft-ban      

b) Kiadási főösszegét                                                                     276 678 ezer Ft-ban


állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét 39 613 e Ft-ban állapítja meg. 

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 19 346 e Ft, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 20 266 e Ft.   Az Önkormányzat a működési bevételek és kiadások egyenlegét 19 346 e Ft-ot, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 20 266 e Ft-ot, valamint az előző évi pénzmaradvány összegét 10 000 e Ft-ot a finanszírozási hiányra fordítja.


2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.


4.§ A helyi önkormányzat likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.


5.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.


6.§ A 2015. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.


7.§ Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az Európai Uniós forrással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.


9.§ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


10.§ A tervezett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


11.§ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.


13.§ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 15. melléklet tartalmazza.


15. § Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 16. melléklet tartalmazza.


16.§ A képviselő-testület a dologi kiadásokból 254 000 Ft-ban állapítja meg a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázati kiírásban előírt közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhető forráshoz szükséges önrész összegét. 


17. § Önkormányzati biztos kijelölésére a Képviselő-testület nem állapít meg az Áht 71. § (1) bekezdésében meghatározottaknál kisebb mértéket, vagy rövidebb időtartamot, lejáratot.


18. § A polgármester 500 000 Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról.


19. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő testület dönt.


20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos döntés a képviselő-testület hatásköre, azt nem ruházza át.


21. § A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2015. évben

a) Sárisápért Kitüntető Cím adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

b) Sárisápért Elismerő Oklevél adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

c) Tiszteletbeli Sárisápi Polgár elismerés adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

d) Önkormányzatbarát Vállalkozás elismerés adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

e) Polgármesteri Dicséret adományozása esetén 5 000 Ft-ig terjedő összegben állapítja meg.


22. § A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2015. évre 150 000 Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.


23. § (1) Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba.
                                


                    Kollár Károly                                                      Tóthné Putz Erika

                      polgármester                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
2.29 MB
3. melléklet
2.24 MB
4. melléklet
2.24 MB
5. melléklet
835.58 KB
6. melléklet
140.64 KB
7. melléklet
430.73 KB
8. melléklet
942.56 KB
9. melléklet
160.96 KB
10. melléklet
513.25 KB
11. melléklet
410.03 KB
12. melléklet
267.45 KB
13. melléklet
187.63 KB
14. melléklet
694.13 KB
15. melléklet
192.81 KB
16. melléklet
275.77 KB
1. melléklet
94.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!