nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 - 2017-09-02
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                           494,380 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      181,730  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              28,636 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                               25,969  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                2,066  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          117,989 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           103,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                       10,030  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,959 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        14,011 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét               3,268  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei           3,268 e Ft-ban,

      

       f) a kölcsönök összegét                                                                        2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                     300 e Ft-ban,

                  fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


      g) az előző évi pénzmaradvány összegét                                      146,446 e Ft-ban    


      h) felhalmozási bevételek                                                                 0 e Ft-ban                                     

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                                       494,380  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               358,706 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              48,396 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 10,677  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 112,626 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                 183,657 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 171,351 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                      10,500 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            3,350 e Ft-ban,

add) egyéb                                                                 6,398 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           124,942 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          121,942 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                3,000 e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                    3,000  e Ft-ban,

                                    bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         4,334 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                        3,334 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                                 301 e Ft-ban,

állapítja meg. ”

           


2. § A költségvetési rendelet 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                     76,997    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                        75,277    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                        0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                    221 e Ft-ban,


d) az előző évi pénzmaradvány összegét                                              1,499  e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                       76,977  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               76,897 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            51,479  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 10,486  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  14,932  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  100 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  100 e Ft-ban,

             állapítja meg.” 3. § A költségvetési rendelet 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       95,807   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           93,174  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    2,413   e Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradvány összegét                                                   220 e Ft-ban

            

            2.) Kiadási főösszegét                                                                           95,807 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    93,442 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 61,910  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    13,600  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      17,932 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   2,365 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  2,365 e Ft-ban,

            állapítja meg.”


4. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.


Jobb Gyula   s. k.                                                                                                  Dr. Árva Helga s. k.

 polgármester                                                                                                             jegyző


Záradék:
A rendelet 2017. augusztus 31. napján kihirdetésre került.


Dr. Árva Helga s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
89.5 KB
2. melléklet
88.5 KB
3. melléklet
71.5 KB
4. a melléklet
66.5 KB
4. b melléklet
55 KB
5. melléklet
54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!