nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-07 -tól
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete
A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól

Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (2) bekezdésében,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C. §, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 (1) Becske Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a becskei lakóhellyel, ennek hiányában bejelentetett tartózkodási hellyel rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(2) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az alábbi időszakban biztosítja:

a)  nyári szünet időtartamára eső 43 munkanapon,

b) az őszi, téli, tavaszi szünetben az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c) az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon.


2. §


(1) A 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet 7. mellékletében foglalt nyilatkozatot a szülő, törvényes képviselő legkésőbb az adott szünet első munkanapját megelőző 8 napon belül köteles benyújtani.

(2) Amennyiben a szülő, törvényes képviselő határidőben nem nyújtja be a 2.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot, az önkormányzat részére a szünidei étkezést nem biztosítja.


3. §


(1) Az önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést biztosít.

(2) Az étel átvétele és ottfogyasztása a Becske, Ady Endre út 1. sz. alatt, 11.30 -12.30 óra közötti időszakban biztosított.

4. §


 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!