nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 - 2020-06-05
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (VII.18.) önkormányzati rendelete
súlykorlátozás alá eső közutak behajtási rendjéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.A rendelet hatálya


1.     § 
(1)    A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra terjed ki.
(2)    A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(3)    A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó járművek vezetőire.


2.Súlykorlátozási tilalom


2.     § A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag Gyöngyöstarján Község Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni.


3.Az engedély kiadásának feltételei


3.     § 
(1)    A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. 
(2)    A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, e rendelet 2. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.
(3)    Behajtási engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni.
(4)    A behajtási engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők lehetnek:
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
c) a jármű behajtásához közérdek fűződik,
d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.
(5)    A (4) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell.
(6)    A (5) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet előkészítő ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja.
(7)    A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közérdek fennállását – lehetőség szerint – okirattal akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek.
(8)    Azon járművek esetén, melyek tulajdonosa / üzembentartója a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműadót Gyöngyöstarjánban fizeti meg, a behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjármű tulajdonosának / üzembentartójának a gépjárműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs. Ennek ellenőrzése a forgalmi rendszám alapján történik.
(9)    A jegyző a rendelet 3. melléklete szerinti behajtási engedélyt állítja ki.


4.     § 
(1)    A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,
c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám esetleg helyrajzi számát,
d) a kérelemben meg kell jelölni az 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását,
e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,
f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni.
g) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.
(2)    Amennyiben a f) és g) pontban foglalt adatok nem ismertek, de a kérelmező nyilatkozata alapján a jármű meghaladja a súlykorlátozással meghatározott össztömeget, az engedély rendszám megjelölése nélkül is kiadható, ebben az esetben a korlátozással érintett útszakszra behajtást közvetlenül megelőzően a kérelmező tölti ki a hatósági jelzésre vonatkozó adatokat. A kitöltetlen engedély érvénytelen.


4.Az engedély érvényességi ideje


5.     § 
(1)    Az engedély a kérelemben megjelölt nap 0 órától 24 óráig érvényes.
(2)    Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.


5.Az engedély díja


6.     § A behajtási engedély kiállítása díjmentes.


6.Az engedély felülvizsgálata és visszavonása


7.     § Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.


7.Az engedély használata


8.     § 
(1)    Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.
(2)    Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.
(3)    Az engedélyről – bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.


8.Záró rendelkezések


9.     § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


10.     § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(2)    A képviselő-testület a következő hatásköreit a jegyzőre ruházza át:]
„d) kiadja a súlykorlátozás alá eső közutakra a behajtási engedélyt.”1.    melléklet a 13/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Községben elrendelt súlykorlátozások

a) Fajzati út teljes szakasza: 10 t.
b) Hatház utca teljes szakasza: 5 t.
c) István utca Dobó István utca és Fajzati utca közötti szakasza: 10 t.
d) Petőfi utca teljes szakasza: 10 t.
e) Tűzoltó utca teljes szakasza: 10 t.
f) Rózsa utca teljes szakasza: 10 t.
g) Damjanich utca teljes szakasza: 10 t.
h) Szabadság utca teljes szakasza: 10 t.
i) Nefelejcs utca teljes szakasza: 10 t.
j) Szabadhegyi utca teljes szakasza: 10 t.
k) József Attila utca teljes szakasza: 10 t.
l) Hóvirág utca teljes szakasza: 10 t.


2. melléklet a 13/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással érintett közutak használatához


Az igénylő neve:


Az igénylő telefonszáma:


Gazdasági társaságok esetén:

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Székhely:


Lakcím:

Cégjegyzékszám:


Születési hely, idő:

Adószám:


Személyi igazolvány szám:

Képviselő:

Egyéni vállalkozói

nyilvántartási szám:

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


A megközelítendő ingatlan pontos címe – ennek hiányában helyrajzi száma:

………………………………………………………………………………………………….

A behajtási engedély érvényességének kérelmezett időtartama:


.…....év ..…….hó ……nap 0 órától 24 óráig

A gépjármű forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/ azonosítója:

ooo-ooo*

hatósági jelzés nélküli engedély kiállítását kérem*

A jármű megengedett legnagyobb össztömege: ………………………. t


A behajtási engedély kiadását a rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján kérem:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


Mellékletek:Gyöngyöstarján, ……...év …………………..hó ……napján

……………………….……………

kérelmező aláírása

*megfelelő rész aláhúzandó3. melléklet a 13/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖSTARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

Ügyintézés helye:

3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Tel: 37/372-025  Fax: 37/372-018


Szám: …………../………../GYT.

Tárgy: Behajtási engedély


BEHAJTÁSI ENGEDÉLY


Igénybe vevő neve


Igénybe vevő címe / székhelye


A gépjármű*

saját tulajdon / nem saját tulajdon

Területi érvényesség

Gyöngyöstarján,

Időbeli érvényesség

oooo.oo.oo 0-24 óra

Forgalmi rendszám

ooo-ooo

MegjegyzésA forgalmi rendszám nélküli behajtási engedély érvénytelen!

* aláhúzással jelölni

Kiállítás helye, ideje: Gyöngyöstarján, ………. év ………. hó ………… nap

jegyző, P.H.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!