nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Hatályos:2013-12-18 - 2014-03-31
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Táplánszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá  a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:1.§ (1) Táplánszentkereszt község Önkormányzata419.100 forint szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra /továbbiakban: támogatásra) jogosult


(2) E rendelet célja, hogy Táplánszentkereszt  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Táplánszentkereszt község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként  tűzifát biztosíthat

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény szerinti

     aa) aktív korúak ellátására,

     ab) időskorúak járadékára,

     ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában

           történő igénybevételére, továbbá

    ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él,

c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi

     nyugdíj összegének 350 %-át.


(2) Az a) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.


3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmeket 2014. január 15.  napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.


(3) A kérelmeket a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi  Bizottság bírálja el és határozattal dönt a szociális tűzifára való jogosultságról.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(5) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – el kell utasítani.


4. §  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  és 2014. március  31. napján hatályát veszti.

                        Ifj. Perl János sk.                                           Családi Anita sk.

                        Polgármester                                                          jegyző
A rendelet 2013. december 17-én kihirdetésre került.

Táplánszentkereszt, 2013. december 17.
                                                                                  Családi Anita sk.

                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet mellékletei
33.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!