nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019 (III.12..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-13 -tól
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019 (III.12..) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról


Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

A rendelet hatálya


(1) E rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén belül az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.

(2) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.2. §

A közterület-használati engedély


(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély szükséges.

(2) A polgármester engedélye szükséges:


a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés, üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) Árusító és egyéb pavilon /pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon/ elhelyezésére,

c) alkalmi és mozgóárúsításra,

d) idényjellegű árusításra (pl.: fenyőfa, dinnye, zöldség-gyümölcs, virág, stb.)

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) )  kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos  

és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi elhelyezése céljára,

g) közterületen végzett szolgáltatásokra,

h) Tüzelő, egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére,

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.


(3) A Képviselő-testület engedélye szükséges szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.


(4) Nem kell közterület-használati engedély:


 1. Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére, amennyiben az a 24  órát nem haladja meg és a közlekedést  nem akadályozza.

b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb

     időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.

c) közmű- és egyéb vezetékek /elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb./ halasztást nem

     tűrő hibaelhárítása esetén.

d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a

     gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.

e)  rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei  

    elhelyezéséhez

d) az önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási, kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények esetén.


(5)  Nem engedélyezhető és tilos a közterület- használat:


 1. tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
 2. sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális), valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
 3. 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú – tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – közterületen történő tárolására,
 4. a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
 5. eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény


a) közparkban

b) középületek falain

c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon /pl. buszváró, pad/, kivéve

     villanyoszlop

d) emlékműveken

e) szobrokon.


3. §

Az engedélyező hatóság


(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz e rendelet 4. paragrafusában előírtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester, a 2.§ (3) bekezdésben szabályozott esetben pedig a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.


(3) Közterület-használati engedély

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig adható meg.


(4) A meghatározott időtartamra kiadott engedély kérelemre meghosszabbítható.

(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.

(6) A polgármester által a közterület használattal kapcsolatos határozat ellen benyújtott 

     fellebbezést a képviselő-testület bírálja el.4. §

Az engedély iránti kérelem


(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:


a) a kérelmező nevét, személyi igazolványa számát,

b) állandó lakóhely, székhely címét,

c) közterület-használat célját, időtartamát,

d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-ben/, az engedélyhez használt utca-

     berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus, stb./,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, településrendezési tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági szabályokat.


(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell írni:


Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás előtti feltakarítását.


5. §

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása


(1) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.


(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.


(3) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a közerkölcsöt ne sértse.6. §

A közterület-használati díj


 1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díjak összegét a Képviselő-testület ár-és díjtételekről szóló határozata alapján kell megállapítani.


(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén hirdetési felületét kell számításba venni.


 1. A használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, nap és hónap egésznek számít. 


(4) A közterület-használati díj beszedését az Önkormányzati Hivatal Jászboldogházi Kirendeltsége végzi.


(5) Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


7.§

Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól –kérelemre- részben vagy egészben felmentést adhat:

 1. jótékony, közcélú vagy sport rendezvény esetében,
 2. ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el.


                                                                                                 8. §

A közterület jogellenes használata

(1) Jogellenes a közterület-használat

a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén,

b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól - meghatározott céltól, időtartamtól, terület mértéktől, feltételtől, stb. - eltérő használat esetén,

c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.


(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:

a) ha az igénybevételre jogosult a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének – felszólítás ellenére - határidőre nem tett eleget,

b) ha az igénybevételre jogosult a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használja, és az eltérő használatot az erre vonatkozó külön felhívás ellenére sem szünteti meg.


(3) Aki a közterületet jogosulatlanul – azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén -, a polgármester és a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselője felhívására köteles 3 napon belül közterületi használata iránti kérelmet benyújtani.

(4) A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterület-használati díjat köteles fizetni.


(5) A közterület-használat jogszerűségét, a közterület-használati engedélyben foglaltak betartását a polgármester és a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselői (a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult) jogosultak ellenőrizni.

9. §

(1) Az ellenőrzésre jogosult a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül, egyébként írásban - az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben – határidő tűzésével felhívja a közterületen hagyott, vagy közterületen engedély és jogosultság nélkül tárolt dolog haladéktalan eltávolítására, a közterület szabálytalan igénybevételének megszüntetésére. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e határidő elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó költségére a közterület tulajdonosa jogosult eltávolítani.

(2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, az abban foglalt határidőre nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa a közterületre szabálytalanul helyezett dolgot elszállítja vagy – arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével - elszállíttatja.

(3) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a következő előírások betartásával:


a)  ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban -  ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton - értesíteni kell a tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,


 b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás,  

tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,


c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a dolgot értékesítheti,


d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.


10. §

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéseA közterület engedély nélküli használatára vonatkozó jogkövetkezményeket a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.11. §


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Jászboldogháza, 2019. március 11.                        Szűcs Lajos                                                         Dr. Dinai Zoltán

                       polgármester                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!