nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-17 -tól
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bihardancsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.


2. § [1][2][3]

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
130 729 E Ft

Költségvetési bevétellel

130 729 E Ft

Költségvetési kiadással

          0 E Ft

106 135 E Ft

  24 594 E Ft

    Költségvetési egyenleggel

-ebből   működési

                   felhalmozási


állapítja meg.a)A felhalmozási célú bevételt                                               24 594 ezer Ft-ban

               ebből   aa) 2016.évi pénzmaradvány                           7 002 ezer Ft-ban

                   ab)Beruházásra átvett pénzeszköz                    16 792 ezer Ft-ban

                   ac)Felhalmozási célú támogatás                            750 ezer Ft-ban

                   ad)Ingatlan értékesités                                            50 ezer Ft-ban


b)A felhalmozási célú kiadást                                                24 594 ezer Ft-ban

             ebből  ba)Beruházási célra                                         21 125 ezer Ft-ban

                        bb)Felújítási célra                                              1 750 ezer Ft-ban                         

                          bc) Hitel visszafizetés, törlesztés                        1 719 ezer Ft-ban                         

               

c) Működési célú bevétel                                                      106 135 ezer Ft-ban

              ebből   ca) Önkorm.működési támogatása                  28 115 ezer Ft-ban

                          cb) Működési célú átvett pe.                           52 517 ezer Ft-ban

                          cc )Közhatalmi bevétel                                        850  ezer Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          cd) Pénzmaradvány                                           8 014 ezer Ft-ban             

                ce)Egyéb működési bevételek                         15 665 ezer Ft-ban

                cf) Államháztartáson belüli megelől.                   974 ezer Ft-ban

d)Működési célú kiadást                                                          106 135 ezer Ft-ban

              ebből da) személyi juttatásokat                                   46 791 ezer Ft-ban

                       db)munkaadókat terhelő jár.                                 6 327 ezer Ft-ban

                       dc)dologi kiadásokat                                           39 333 ezer Ft-ban

                       dd)önkorm. által folyósított támogatás                 7 264 ezer Ft-ban

                       de)pénzeszköz átadást, egyéb támogatás              4 639 ezer Ft-ban

            df)áll. házt.megelől.visszafizetése                        1 781 ezer Ft-ban


állapítja meg.  (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 2.1 és a 2.2. melléklet tartalmazza.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.2., 2.3.,2.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű   bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. és a 3.2. melléklet részletezi.

 (5) A működési hiány belső finanszírozására és a szállítói tartozások kiegyenlítése  érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának összegéből 7 335 ezer Ft-t  igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év  költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. §

A költségvetés részletezése


 (1) Az önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet  részletezi.

    

(2)       Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.   

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként szintén a 7. melléklet  részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati kormányzati funkciónkénti megoszlását,  1. tájékoztató tábla  határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 7 150  ezer Ft tartalékot tervez, melyet általános tartalékként állapít meg.


4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai


 (1)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.  A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert    tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..5. §

Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról  a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivételével a Képviselő-testület dönt.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100. ezer Ft összeghatárig  átruházza a polgármesterre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(3)A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

( 4) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5)   A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. §

A gazdálkodás szabályai


A közös hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2)Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. §

Záró és vegyes rendelkezések(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet kihirdetésével hatályát veszti.[1]

Módosította: 13/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2017. szeptember 15.

[2]

Módosította: 19/2017.(XI. 13.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2017. november 14.

[3]

Módosította: 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2018. április 17.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2_2017. önkormányzati rendelet melléklete
763.92 KB
13_2017. önkormányzati rendelet mellékletei
564.97 KB
19_2017. önkormányzati rendelet mellékletei
628.04 KB
5_2018. önkormányzati rendelet melléklete
759.51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!