nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya:

  1. §


A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda - Bölcsődére (továbbiakban: intézmény) terjed ki.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését:


92.395.826 Ft

összes bevétellel

72.788.509 Ft

összes kiadással

19.607.317

19.167.037

maradvánnyal

szabad maradvánnyal


hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önkánt vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú mellékelt szerint fogadja el.


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az Önkormányzat, mint a költségvetési szerv bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat, valamint az intézmény beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a 6/a. és 6/b. számú melléklet szerint kerül elfogadásra.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülre átadott pénzeszközeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Költségvetési létszámkeret


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Pénzmaradvány


5. §


Az Önkormányzat és intézménye 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványát és a maradvány elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Egyéb rendelkezések


6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye – 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleget a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 13/a., 13/b., 13/c. és 13/d. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak 2016. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. számú melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat 2016. december 31-i részesedéseinek állományát a 17. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati szintű pénzeszköz változásának levezetését 2016. évre a 18. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(9) Az Önkormányzatnak 2016. évben adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

(10) Az Önkormányzat 2016. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

(12) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint (20. számú melléklet) jóváhagyja.


Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

   Tuba Erik                                                                                                   Dr. Gál László

polgármester                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-19. sz. melléklet
480 KB
20. sz. melléklet
59.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!