nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-08-16 - 2018-05-07
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I.    Fejezet
Általános rendelkezések


1.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata mezei őrszolgálatot működtet.
(2)    A mezei őrszolgálat feladatait 2 fő közalkalmazott látja el.


II.    Fejezet
Mezőőri járulék


2.     § 
(1)    Mezőőri járulékot Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban nyilvántartott ingatlan után kell fizetni.
(2)    [3] A mezőőri járulékot az köteles megfizetni, aki a naptári év első napján Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő föld használója, ha nem ismert, tulajdonosa. A mezőőri járulék megállapítása szempontjából a fizetésre kötelezett használatában vagy tulajdonában álló földterület méretétől függetlenül egybeszámítandó.
(3)    Több használó vagy több tulajdonos esetén a mezőőri járulékot a használók vagy tulajdonosok együttes nyilatkozatával megjelölt személy fizeti meg.
(4)    A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a fizetésre kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik.


3.     § A mezőőri járulék megfizetéséről a jegyző első alkalommal és az ingatlant érintő változás esetén határozatot hoz, egyébként a járulékfizetési kötelezettségéről évente egy alkalommal értesíti.


4.     § A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása történhet:
a) az 1. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott önbevallással,
b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján.


5.     § [2] A mezőőri járulék mértéke 1250 Ft/ha/év.


5/A. § [4]

(1)    A jegyző az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján tárgyév október 15-ig határozatot hoz a mezőőri járulék fizetési kötelezettségről.

(2)     A határidőre meg nem fizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni, mértékére és számítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény késedelmi kamatról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)     Amennyiben a tárgyévben az előző évi bevalláshoz képest a fizetésre kötelezett és a mezőőri járulék alapját képező ingatlanok adataiban tárgyévben változás nem következett be és ezt a jegyző részére a fizetésre kötelezett tárgyév július 15. napjáig tárgyévi bevallás benyújtásával nem jelenti be, október 15. napjáig a jegyző a fizetési kötelezettségről értesítést küld a fizetésre kötelezett részére. Az értesítés mellőzhető, amennyiben a fizetésre kötelezett a mezőőri járulékot július 15-ig az önkormányzat részére megfizeti.

(4)     A mezőőri járulékot a fizetésre kötelezett az önkormányzat 62000026-11035628 számú mezőőri járulék számlájára köteles teljesíteni.


6.     § Bevallást nem kell tennie és a mezőőri járulék fizetése alól mentesül, akinek tárgyévben a fizetendő mezőőri járuléka az 1000 Ft-ot nem haladja meg.


III.    Fejezet
Hatályba léptető rendelkezések


7.     § A rendelet 2014. augusztus 20-án lép hatályba.


[1]    8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2014. július 11.
[2]    A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.
[3]    A 20/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.

[4]    A 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. augusztus 16-án.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
51.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!