nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 - 2017-05-26
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§ Nyim Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 89.132.383 forintban állapítja meg.”


2.§ A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                    17.721.239 forint,

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   

                                                                                           42.261.172 forint,

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                 22.394.000 forint,

bb) felhalmozási célú támogatások                                             19.867.172 forint,

c) közhatalmi bevételek                                                              7.627.908 forint,

d) működési bevételek                                                             5.913.805 forint,

e) felhalmozási bevételek                                                                      0 forint,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     4.900.000 forint,

g) finanszírozási bevételek, amelyből                                            10.708.259 forint,

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                               10.708.259 forint,

(pénzmaradvány)                                                               

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                              0 ezer forint,

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     0 ezer forint,


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                               59.982.411 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                       29.149.972 forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                              0 forint.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                             64.356.211 forint,

b) felhalmozási bevételek                                                         24.767.172 forint.”


3.§ A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                             70.606.305 forint,

aa) személyi juttatások                                                                24.353.471 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          4.282.515 forint,

ac) dologi kiadások                                                                     23.023.611 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     3.897.821 forint,

ae) egyéb működési célú kiadások                                                    6.670.503 forint,

af) tartalék                                                                                  8.378.384 forint,

b) felhalmozási költségvetés                                                         17.873.518 forint,

ba) beruházások                                                                         15.635.255 forint,

bb) felújítások                                                                              2.238.263 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  0 forint,

c) finanszírozási kiadások, amelyből                                                    652.560 forint,

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                        652.560 forint,

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 ezer forint,

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                         0 forint,

      

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                    59.982.411 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                            29.149.972 forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                   0 ezer forint.”


  1. § A Rendelet 1-10. mellékleteinek helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.


5.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
           Pistár Péter                                                              Budainé Vajk Ildikó

           polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. május 26.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
136.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!