nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-27 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestületének

1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.   pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Malomsok község 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

33617 E Ft

Költségvetési bevétellel

33617 E Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (3)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

 (6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,    éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát  feladatonként a 8.1.1 – 8.1.4. mellékletek szerint határozza meg.

(7)   Az Önkormányzat a kiadások között 11.159 E Ft tartalékot állapít meg.

(8)  Az összevont adatokat tartalmazó 2014.évi előirányzat – felhasználási tervet az 

       9. melléklet mutatja be. 


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   Az önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni............................................

...........................................

Hegyiné Böröcz Adél

Barczáné Majsa Klára

jegyző

polgármester
A  rendeletet kihirdettük:


Malomsok, 2014. február 27.


                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
az önkormányzat 2014.évi költésgvetésének mellékletei
1.05 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!