nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-30 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
a közműfejlesztési hozzájárulásról

Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén lévő valamennyi közművekkel érintett ingatlan tulajdonosára, akár természetes, akár jogi személy.

(2) A rendelet hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra, amelyek kiépítését Kulcs Községi Önkormányzat  (továbbiakban: Önkormányzat) saját elhatározásából, önállóan, vagy az érdekeltek együttműködésével valósítja vagy valósította meg.


Közműfejlesztési hozzájárulás

2. §  (1) Az Önkormányzat az általa megvalósított közműlétesítmény megvalósítási költségeinek egy részét e rendeletben meghatározott szabályok szerint a rácsatlakozókra és az utólagos csatlakozókra közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja.

 (2) A fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdonosai közműfejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni az Önkormányzat által korábban megvalósított víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozásért.


Közműfejlesztési hozzájárulás mértéke, megfizetésének szabályai

3. §  (1) A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke ivóvíz-hálózatra való rákötés esetén 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint ingatlanonként.

(2) A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése magánszemélyek esetében egy összegben, vagy legfeljebb 2 éves időtartamú részletfizetési lehetőséggel, havi részletekben történik.

(3) A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése jogi személyek esetében egy összegben történik. Jogi személy részére részletfizetési kedvezmény nem adható.

(4) A Polgármester a magánszemély kérelmére induló eljárásban a közműfejlesztési hozzájárulás havi részletekben történő megfizetését engedélyezi, ha a közműfejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének négyszeresét. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők havi keresetéről, juttatásairól szóló igazolást.

(5) Részletfizetési kedvezmény a kérelmezőnek kizárólag a tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozóan engedélyezhető.

(6)  A közműfejlesztési hozzájárulások befizetéséről, teljesítéséről a Kulcsi Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(7) Az ivóvíz-hálózatra történő rácsatlakozáshoz a Polgármester a hozzájáruló nyilatkozatot abban az esetben adja ki, ha a fejlesztéssel érintett érdekeltek a közműfejlesztési hozzájárulás díját az önkormányzat számára befizették, vagy annak befizetését az első részlet befizetésével megkezdték.

(8) A részletfizetés feltételeit és a fizetési kötelezettség nem teljesítésének jogi következményeit az Önkormányzat és az igénybevevő között létrejött megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást a Polgármester írja alá. A megállapodás szövegét jelen rendelet melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések

4. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott víziközmű-hálózatra történő csatlakozás iránti kérelmek elbírálása esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 14/2009. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete a Kulcs Községi Önkormányzata által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásokról.


Kulcs, 2018. március 29.


Jobb Gyula    s. k.                                                                         Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                      jegyző
Záradék:

Jelen rendelet 2018. március 29. napján kihirdetésre került.Dr. Árva Helga s. k.

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!