nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék község önkormányzata képviselő testületének 9/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-01 -tól
Sármellék község önkormányzata képviselő testületének 9/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairólSármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:I. fejezet

Általános szabályok


Általános rendelkezések


1.§


(1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályai azok, melyeket Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít.

(2) Nem alkalmazható e rendelet azon magatartásokra, amely magatartásokat magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


A rendelet hatálya


2.§


 (1) A rendelet hatálya kiterjed Sármellék Község Önkormányzatának közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Sármellék Község Önkormányzata közigazgatási területén tartózkodó, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

II. fejezet

Közösségi együttélés alapvető szabályai


Környezetvédelem


3.§


(1) Sármellék község közigazgatási területén tilos

a.) belterületen kerti hulladékot és avart égetni vasárnap és ünnepnapokon,

b.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni.

(2) Aki Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2009./VI. 22./ önkormányzati rendeletének 4.§-ában, 5.§-ában és 6. §-ában foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Sármellék község belterületén tilos motoros gépet használni vasárnap és ünnepnapokon.


Zöldterületek használatának szabályai


4.§


Sármellék község közigazgatási területén tilos

a.) a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) csonkítani, pusztítani, padokat, berendezéseket és egyéb felszerelési tárgyakat rongálni,

b.) járművel, kerékpárral a zöldterületek és zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain kívül közlekedni,

c.) járművel, kerékpárral a zöldterületre, közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre, vagy zöldterületnek kialakított felületre – a gyephézagos és gyeprácsos felületek kivételével - behajtani, továbbá ott parkolni.


Közterületek és közterület jellegű területek használata


5.§


(1) A közterületet használó köteles a játszóteret rendeltetésszerűen használni.

(2) Tilos az építési anyagot közterületen a gyalogos és járműforgalom akadályozásával elhelyezni.


Közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevétel


6.§


Tilos üzemképtelen, roncs vagy elhagyott járművet megállapodás nélkül közterületen tárolni.


A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása


7.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni

a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő  ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, továbbá az ingatlan rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

b.) az ingatlana előtti, melletti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről,

c.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá az ingatlana előtti árok tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

d.) az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élősövény visszavágásáról. 

(2) Ingatlantulajdonoson az ingatlan kezelőjét, használóját, bérlőjét is érteni kell.

(3) A vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi, üzlethelyiségek és más árusítóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni az üzletek előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.


Hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok


8.§


Sármellék község közigazgatási területén tilos lomtalanítással nem kezelhető hulladékot a közszolgáltatás igénybevétele céljából közterületen elhelyezni.


Az állatok tartása


9.§

                                     

(1) Az állattartó köteles  

a.) az állat oly módon tartására, hogy az más ingatlanára ne tudjon átjutni,

b.) ebet belterületi közterületen és a 0147 hrsz-ú mezőgazdasági úton pórázon tartani, illetve vezetni,

c.) harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosárral ellátni.

(2) Tilos

a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,

b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozni.


A köztemetők és temetkezés rendje


10.§


(1) Tilos

a.) az üzemeltető által kiadott engedély nélkül síremléket állítani,

b.) az üzemeltető engedélye nélkül síremléket áthelyezni, vagy eltávolítani, illetve kivinni a temető területéről,

c.) síremléket nem szilárd alapra, vagy nem a kegyeleti szokásoknak megfelelően elhelyezni,

d.) meglévő síremlék helyett az üzemeltető engedélye nélkül újat állítani,

e.) a temetőben – sírgondozást  kivéve – az üzemeltető engedélye nélkül munkát végezni,

f.) bármilyen hulladékot nem a kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezni,

g.) járművel a temetőben közlekedni (kivéve a mozgássérült, illetve temetkezési szolgáltatásban közreműködő személyt),

h.) a temetőben kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartást tanúsítani,

i.) a temetőben lévő növényzetet, úthálózatot, sírokat, síremlékeket, sírboltokat szennyezni, vagy rongálni.

(2) A temetési helyen történt építési, felújítási munkák során keletkezett és feleslegessé vált anyagokat a munkákat végző köteles legkésőbb a munkák befejezését követően azonnal elszállítani.

III. fejezet[1]

Jogkövetkezmények és eljárási szabályok


11.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az elkövetőre helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban helyszíni bírság és közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(4) A 12.§-ban meghatározott szankciók helyett, különösen a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás csekély voltára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.


12.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövetővel szemben természetes személyek esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövetővel szemben természetes személyek esetén ötezer forinttól ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Sármellék Község Önkormányzatának 74500262-11027418 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül.

(4) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az elkövető számára átadott készpénzfizetési utalványon vagy átutalással az (3) bekezdésben megjelölt pénzforgalmi számlára.


IV. fejezet

Záró rendelkezések


13.§


(1) Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2015. március 25.Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:

Sármellék, 2015. március 26.                                                                     Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző[1]

Módosította: 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet​

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!