nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-28 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 35. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a települési képviselők tiszteltdíjáról a következőket rendeli el:1. Tiszteletdíj


1. § (1) E rendelet hatálya Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének képviselőire terjed ki.


(2) Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek illetményéről, illetve tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 70. §-a és 80. § (2) bekezdése rendelkezik.2. § (1)[1] A települési képviselők az önkormányzati feladatok végrehajtásában való tevékenységük elismeréseként, bruttó 25.000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.


(2) A bizottsági tagságért, elnökségért külön díjazás a képviselőket nem illeti meg.3. § A tiszteletdíj havonta, utólag, a tárgyhót követő hónap 05. napjáig kerül utalásra a jogosult számlájára.4. § A tiszteltdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.5. § A képviselőt megillető tiszteletdíj mérséklésére illetve megvonására vonatkozó képviselőtestületi határozat végrehajtásáról a jegyző intézkedik.5/A. §[2],[3]2. Költségtérítés


6. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.


(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselőtestület képviseletében vagy a polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amely tevékenység ellátására a képviselőtestület, a polgármester vagy a bizottság írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza.


(3) A képviselő számára csak a Nikla Községi Önkormányzat nevére szóló a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlával igazolt költség téríthető meg. Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény kitöltésével igazolható.


(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt kell tekinteni, amely a feladat, tevékenység ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, és amelynek a képviselő általi viselése indokolatlan.7. § A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi és utalványozza a bemutatott számlák ellenőrzését követően.3. Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet, az 8/2006. (X.17.) önkormányzati rendelet és a 6/2010. (X.12.) önkormányzati rendelet.


(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nikla, 2015. február 11.      Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. február 12. napján kihirdetésre került.Nikla, 2015. február 12.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. január 25.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2020. április 28.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2020. május 27.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző


[1]

A 2/2017. (I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. február 01. napjától.

[2]

A 3/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.

Hatályos: 2020. május 01. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte az 5/2020. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2020. május 28. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
13.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!