nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2015-11-24
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) b) és (3) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Eljárási rendelkezések


1. § (1) Az igényelt ellátási forma iránti kérelmeket a Sárisápi Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni.

(2) Az eljárás hivatalból is megindítható.


2. Hatásköri rendelkezések


2. § (1) A képviselő-testület a rendelet

e) 10. §-ban meghatározott szociális célú tűzifa támogatás

elbírálásának hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


3. § A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a Karitász és a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetői.


III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


8. Szociális célú tűzifa támogatás
IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások


9. Ellátások formái


11. § (1) Az önkormányzat a szociális rászorultak részére a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatást biztosítja:

a) a családsegítés

b) a szociális étkeztetés,

c) a házi segítségnyújtás,

d) a nappali ellátást

(2) Az ellátások igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjat az Sztv. 92.§ (1)  bekezdés b) pontja alapján Dorog Város Képviselő-testülete által alkotott rendelet határozza meg.


10. Családsegítés


12. § Sárisáp Község Önkormányzata a családsegítés feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.


11. Szociális étkeztetés


13. §  Sárisáp Község Önkormányzata a szociális étkeztetés feladatát társulásban látja el. A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.12. Házi segítségnyújtás


14. §  Sárisáp Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.


13. Nappali ellátás


15. § Sárisáp Község Önkormányzata a nappali ellátás feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.V. Fejezet

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


14. Ellátások formái16. § (1) Sárisáp Község Önkormányzata a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások nyújtásával biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

            a) a gyermekjóléti szolgáltatás

            b) a gyermekek napközbeni ellátása.


15. Gyermekjóléti szolgáltatás


17. § Sárisáp Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát társulásban látja el. A  Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.


16. Gyermekek napközbeni ellátása


18. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti ellátás keretében biztosítja

 a) az óvodában a gyermekek részére az étkeztetést, melynek

intézményi térítési díja nettó                                                        340 Ft/fő/nap

a.a) tízórai                                                                                   75 Ft/fő/nap 

a.b) ebéd                                                                                   205 Ft/fő/nap

a.c) uzsonna                                                                               60 Ft/fő/nap

 b) az általános iskolában a tanulók részére az étkeztetést, melynek

intézményi térítési díja nettó                                                        365 Ft/fő/nap

b.a) tízórai                                                                                   75 Ft/fő/nap

b.b) ebéd                                                                                   230 Ft/fő/nap

b.c) uzsonna                                                                                60 Ft/fő/nap


(2) A szociális alapellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjesztheti elő. A kérelmet, az alapellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2011. (VIII.11.) önkormányzati rendelete.Kollár Károly

Tittmann Jánosné

polgármester

a jegyző helyettesítésével megbízott

köztisztviselőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!