nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-27 - 2017-04-26
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
a város környezetvédelméről

Polgár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

22/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a város környezetvédelméről


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendeletet Polgár város közigazgatási területén kell alkalmazni minden olyan természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki, illetőleg amely a rendeletben foglalt tevékenységet folytat, a feladatok ellátása során a rendeletben megjelölt szervekkel jogviszonyt létesít, illetve aki a rendeletben előírt szabályokat megszegi.


2. Értelmező rendelkezések

2. §

(1)       E rendelet alkalmazásában ingatlan-tulajdonos alatt érteni kell az ingatlan kezelőjét, haszonélvezőjét is.


(2)       E rendelet alkalmazásában ingatlan használója alatt érteni kell az ingatlan bérlőjét is.


(3)       E rendelet alkalmazásában ingatlan tisztántartása alatt érteni kell az adott évszaknak, időjárásnak megfelelő tevékenységeket, seprés, locsolás, lemosás, kaszálás, gaztalanítás, fűnyírás, hulladék-eltávolítás, síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás. 


(4)       E rendelet alkalmazásában zöldterületnek minősül a település területének kertészetileg rendezett része, a zöldterületek, ha azokon fásítás, parkosítás vagy ezekkel kapcsolatos előkészítő munka megkezdődött, továbbá az utcai fák, zöldsávok, virágtartók. Kiemelt jelentőségű zöldterületek a Templomkert, a Barankovics téri parkok, a játszótér és a Kálvária-domb.II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A közterületek tisztántartása

3. §


(1)       A város belterületén lévő sétányoknak, közparkoknak, játszótér járdáinak, az utak kiépített úttesteinek tisztántartásáról Polgár Város Önkormányzata Városgondnoksága útján gondoskodik.

(2)       A város belterületén lévő nyílt vízelvezető főgyűjtők, átereszek, zárt csapadékvíz-csatornák karbantartásáról, felújításáról Polgár Város Önkormányzata Városgondnoksága útján gondoskodik.4. §

(1)       Az egyes ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, beépítetlen területek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni.

(2)       Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni az ingatlan határvonalaitól az úttestig terjedő teljes terület, valamint az ingatlan határvonalai melletti nyílt árkok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(3)       A tulajdonos és használó köteles télen a havat, a jeget, az ingatlan mentén lévő járófelületről letakarítani, a síkossá vált gyalogutat síkosság mentesíteni. Szerves anyagot, illetve káros vegyi anyagokat erre a célra felhasználni tilos.

(4)       A szórakoztató-, vendéglátó- és egyéb árusító helyek üzemeltetői az üzletek előtti területet, az utcai árusok az általuk használt területet és annak környezetét a használat által érintett mértékben, de legalább öt méteres körzetben kötelesek tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.


5. §

(1)       Hulladékot közterületen tárolni, állati hullát, maradványt közterületen lerakni, konténerbe, kukába beletenni, folyékony hulladékot csapadékvíz elvezető csatornába kiönteni, kiengedni vagy belevezetni tilos.

(2)       Tilos eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a közcsatorna víznyelő aknájába szórni, önteni, bevezetni.

(3)       Tilos az ingatlan előtti vízelvezető árokba a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó bármilyen eszközt, tárgyat, anyagot elhelyezni.6. §

(1)       A közterületen napközben – nem közterület-használatnak minősülő módon – tartózkodó, parkoló autó, közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt fogatolt kocsi, tehergépkocsi, nyerges vontató, autóbusz üzembentartója köteles tartózkodási helyét tisztántartani, a tartózkodása alatt keletkezett hulladék és egyéb anyag elszállításáról, takarításáról gondoskodni, különös tekintettel az elfolyó, elcsepegő üzemanyagokra és olajra.

(2)       Tilos a közterületen közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt (1) bekezdésben felsorolt járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása, kivéve menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítása esetén.


7. §

(1)       A közterületek, sportolásra szolgáló területek, a közösség számára nyitva álló helyiségek, közintézmények szennyezése tilos, a keletkezett hulladékot az erre kijelölt szemétgyűjtő tartályokba kell elhelyezni.

(2)       A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő tartályok beszerzéséről, kihelyezéséről, ürítéséről, tisztán- és karbantartásáról Polgár Város Önkormányzata Városgondnoksága útján gondoskodik.


4. Az ivóvízzel kapcsolatos követelmények

8.  §

(1)       Az ivóvizet szolgáltató közkutak környezetét tisztán kell tartani és védeni a szennyeződéstől. A közkutak környezetében mosakodni, mosni, mosogatni, állatokat rendszeresen itatni tilos.

(2)       Meg kell akadályozni az elcsurgó víznek a kútba való visszafolyását. Mind a mélyfúrású, mind az ejektoros rendszerű közkutaknál biztosítani kell a kifolyó víz elvezetését.

(3)       A fogyasztásra alkalmatlan, szennyezett, fertőzött vizet szolgáltató kutat „nem ivóvíz” feliratú táblával kell megjelölni. Az ilyen feliratú táblával megjelölt kút vizét ivásra, főzésre, élelmiszerek mosására, mosogatásra felhasználni tilos.


(4)       Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásáról, a mélyfúrású közkutak fenntartásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról, lezárásáról a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt., mint szolgáltató gondoskodik.


5. Csapadékvíz és szennyvíz elvezetése

9. §

(1)       Az épület tulajdonosa, használója az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőszerkezetéről az esővíz, és a hólé a járdára ne csurogjon.

(2)       A városi csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait  hulladék lerakásával szennyezni tilos.


6. Irányított égetés szabályai

10. §

Polgár város külterületén a szabadtéri égetés csak a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján és engedélyével végezhető.


7. Belterületi szabadtéri égetés szabályai

11. §

(1)       A város belterületén tartózkodni kell minden olyan tevékenységtől, amely a levegő tisztaságát veszélyezteti.

(2)       A város belterületén a kertek takarításából származó száraz növényi hulladék szabadtéri elégetése az alábbi időpontban végezhető:

a)         március 16-tól április 1-ig,

b)         október 15-től november 10-ig.


(3)       A szabadtéri égetés végzésekor folyamatos figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok betartására. Az égetés végén, illetve erős füstképződéskor gondoskodni kell a tűz eloltásáról (vízzel vagy földdel).


(4)       A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül a hulladék szabadtéri égetése tilos, valamint az országos tűzgyújtási tilalom időszakában, melynek figyelmen kívül hagyása tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.


 (5)      A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése        külön engedély nélkül végezhető. Ezzel együtt, vagy külön tilos elégetni a gumi, a műanyag, a festék és kátrányos eredetű hulladékot.


8. Parkok, zöldterületek védelme

12. §

(1)       A közhasználatú zöldterületeket, parkokat, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja.

(2)       Rendeltetésellenes használatnak minősül, ezáltal tilos

a) a növényzet, a szobrok, az utca bútorok (padok, virágtartók, védőkorlátok, szemetes tárolók és egyéb felszerelési tárgyak) rongálása, eltávolítása,

            b) a parkokban, zöldterületeken járművel közlekedni, parkolni,

            c) a kijelölt helyeken kívül máshol tüzet rakni,

            d) a parkokban, zöldterületeken legeltetni.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 18/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet.


Polgár, 2015. június 25.

Tóth József                                                               dr. Váliné Antal Mária 

polgármester                                                                         jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént:

Polgár, 2015. június 26-án.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!