nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 - 2014-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) preambuluma az alábbiak szerint módosul:


„A Jászapáti városban első személyi tulajdonú lakásukat építő vagy vásárló fiatalok támogatására Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:”


2. §


A Rendelet 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A Rendelet hatálya nem terjed ki azon személyek lakásvásárlásának támogatására, melyben a felek hozzátartozó kapcsolatban állnak egymással.”


3. §


A Rendelet 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:


„(6) A Rendelet hatálya az 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintnál nagyobb értékkel bíró ingatlanok vásárlására, építésére terjed ki.”


4. §


A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatás elbírálásánál figyelembe vehető jövedelemszámítási időszak a havonta mérhető jövedelemnél egy hónap, egyéb jövedelemnél egy év.”5. §


A Rendelet 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésére, melynek törlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:117. § (3) bekezdése irányadó.”6. §


A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„( 1) A támogatás iránti kérelemhez be kell csatolni:

  1. vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 120 napnál nem régebbi,
  2. építésnél: eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi,
  3. az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.),
  4. ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.

(2) A támogatás elbírálásához a Hatósági és Szervezési Osztály beszerzi:

  1. ha a kérelmezők állami támogatásban részesülnek, a lakásvásárláshoz elkészített Értékbizonyítvány másolatát,
  2. amennyiben a kérelmezők állami támogatásban nem részesülnek, a Műszaki Osztály igazolását arról, hogy a vásárolandó lakás lakhatásra alkalmas.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!