nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-01 - 2011-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


„ 5.§ (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ad annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került. A rendelet alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek tekinthető különösen:

  1. betegség, kórházi kezelés időszaka
  2. gyógyszerköltség
  3. a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
  4. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása
  5. időszakos illetve rendszeres orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségei (útiköltség)
  6. egyéb szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló, dokumentumokkal igazolt élethelyzet.


(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.


(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét az (1) bekezdés e.) pontjában foglaltak esetében az utazási távolsággal arányosan kell  megállapítani, amelynek esetenkénti összege nem lehet kevesebb 1000, illetve nem lehet több 5000 Ft-nál.”2. §


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 8.§ (2) és (3) bekezdés helyében az alábbi rendelkezés lép:


„8. § (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelem mellé csatolni kell a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumokat, fiatal felnőtt esetében, ha közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben tanul, a fentieken kívül csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.


(3) Az ügyfél a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetését követő 8 napon belül köteles igazolni a támogatás gyermek érdekében történő felhasználását a megfelelő dokumentumok bemutatásával (orvosi igazolás, zárójelentés, menetjegyek, számlák stb.)”3. §


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 9.§ (1) és (3) bekezdés helyében az alábbi rendelkezés lép:


 „9. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a kiskorú különös veszélyeztetettsége esetén soron kívül, más esetben, a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül kerül kifizetésre a Polgármesteri Hivatal házipénztárából.


 (3) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a tandíjat, a kollégiumi díjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat, a tankönyv, tanszer árát, az útiköltség díját, a különbözetet  a kötelezettnek kell megfizetni.

Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mit a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint.”4. §


A rendelet 2011. október 1 napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!