nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-22 - 2018-09-14
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 101 383 213 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- a beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a finanszírozási kiadásokat

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

51 925 570 Ft-ban;


7 750 000 Ft-ban;

44 175 570 Ft-ban;

35 375 180 Ft-ban;

666 433 Ft-ban;

22 811 307 Ft-ban;

28 453 482 Ft-ban;


5 505 244 Ft-ban;


946 868 Ft-ban;

15 127 970 Ft-ban;

2 642 000 Ft-ban;

4 376 400 Ft-ban;

800 000 Ft-ban;

19 932 728 Ft-ban

állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -22 811 307 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő-testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
136.39 KB
2. melléklet
147.79 KB
3. melléklet
120.63 KB
4. melléklet
114.56 KB
5. melléklet
100.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!