nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.)
Hatályos:2016-12-01 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.)
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) b) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) a) pontjában, 132. § (4) d) pontjában, 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § E rendelet célja, hogy a települési támogatások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályait megállapítva rendelkezzen az ellátások jogosultsági feltételeiről, az ellátások mértékéről és igénybe vételük módjáról.  1. Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


2. § E rendelet hatálya kiterjed Kelevíz Község Önkormányzata illetékességi területén élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §- ában meghatározott személyekre és a Kelevíz Község Önkormányzat által megállapítható, szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokra és szociális szolgáltatásokra.3. §[1] E rendelet hatálya azon szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében, amely vonatkozásában a Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodást és a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulási megállapodást a tag önkormányzat aláírta, kiterjed az adott települési önkormányzat közigazgatási területére is.2. Értelmező rendelkezések


4. § Az e rendeletben használt fogalmak meghatározása tekintetében az Szt. 4. §-ában használt értelmező rendelkezések az irányadók.II. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások


3. Eljárási rendelkezések


5. § (1) A települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozó, szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.


(2) A kérelemhez mellékelni kell az e rendeletben meghatározott mellékleteket.


(3) A benyújtott kérelmek döntésre előkészítése a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a feladata.6. § Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az Szt- ben és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.7. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját, illetve családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és azokat igazolni. A jövedelemről és vagyonról az e rendelet 1. mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkozni, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatban foglaltak igazolását jelentő dokumentumokat.


(2) A jövedelem igazolására munkabér esetén a munkáltató igazolása, esetlegesen bérpapír, egyéb esetben bankszámla kivonat, a Nyugdíjfolyósító által kibocsátott értesítő, gyermektartásdíj esetén a kötelezett okiratba foglalt nyilatkozata vagy bankszámla kivonat szükséges.


(3) Vagyoni igazolásként 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, adó- és értékbizonyítvány, hagyatékátadó végzés, valamint az ingó vagy ingatlan vagyonhoz fűződő jogot bizonyító (létesítő) okirat kérhető.


(4) A jogosultság megállapítása során figyelembe veendő jövedelmet az Szt. 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani.


(5) Az e fejezetben meghatározott ellátások döntésre előkészítése során - szükség esetén- a rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú környezettanulmányt kell készíteni.


(6) A pénzbeli ellátásokat elsősorban a jogosult bankszámla számára történő átutalással kell teljesíteni.


(7) Az e rendeletben meghatározott, rendszeres települési támogatások jogosultsági feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról a jogosult 15 napon belül köteles értesíteni Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő- testületét (a továbbiakban: képviselő- testület) akként, hogy a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnak arról postai úton értesítést küld vagy a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot tesz.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal köteles a jogosult jogosultságát felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményeképpen az ellátás folyósítását megszüntetni vagy a változás alapján a jogosultságot módosítani.4. Települési támogatás


8. § (1) Egyszeri települési támogatásban részesülhet az:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át,

b) egyedülálló vagy egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt egyszeri települési támogatás összege – rászorultsághoz igazodva – legalább 1.000 Ft, maximum 10.000 Ft lehet. A támogatást ugyanazon kérelmező részére a képviselőtestület évente maximum 2 alkalommal állapíthatja meg.


(3) Az e §-ban megállapított egyszeri települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, de nem nyújtható kölcsön formájában.


(4) A támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.5. Gyermek nevelést elősegítő támogatás


9. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt gyermek nevelését elősegítő települési támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.


(2) A gyermek nevelését elősegítő települési támogatás egyszeri mértéke a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg, éves mértéke nem lehet több 30.000 Ft-nál. A gyermeknevelés céljából juttatott települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, de nem nyújtható kölcsön formájában.


(3) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatás


10. § (1) A képviselőtestület a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatást biztosít.


(2) Az ösztöndíj támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása.


(3) Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen is tartózkodik. Amennyiben a támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi félévtől megszűnik. Ugyancsak megszűnik a folyósítás, azon időszakra, amíg felfüggeszti a tanulmányait, vagy évet ismétel.


(4) Az ösztöndíj támogatás összege egyedi mérlegelés alapján havi 3.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet.


(5) Az ösztöndíj támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.7. Tanévkezdési támogatás


11. § (1) A képviselőtestület minden tanévet megelőzően – a költségvetési keretétől függően – a felsőfokú oktatási intézményben tanulók és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével – tanévkezdési támogatást állapíthat meg, amely egyszeri pénzbeli támogatás lehet. A támogatás mértékét a képviselőtestület állapítja meg.


(2) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyon helyzettől független.8. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése és az adatkezelés


12. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Sztv. 17. § - 24. §-ai az irányadóak.9. Aktív korúak ellátásához kapcsolódó rendelkezés


13. § (1) Az aktív korúak ellátására az a személy jogosult, aki gondoskodik

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról.


(2) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző tájékoztatja a járási hivatalt a kötelezettség megszegéséről.


(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a járási hivatal felszólítása ellenére sem tesz eleget, a jegyző e tényről tájékoztatja a járási hivatalt.10. Rendkívüli települési támogatás


14. § (1) A képviselő- testület az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti személynek rendkívüli települési támogatást nyújt.


(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi jövedelemhatár nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 150%- ánál.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb módon a képviselő- testület indokolt esetben eltérhet.15. § (1) A vissza nem térítendő formában, esetenként nyújtott rendkívüli települési támogatás mértékét az eset összes körülményét vizsgálva –szükség esetén a környezet- tanulmány során tapasztaltakat is figyelembe véve- kell megállapítani, de nem lehet több 50.000,-Ft-nál.


(2) A halálesethez kapcsolódóan felmerült költségek csökkentésére nyújtott rendkívüli települési támogatás mértéke jövedelemtől függetlenül, annak a településen lakóhellyel rendelkező temetésre kötelezett személynek, illetve annak a településen lakóhellyel rendelkező temettetést végzőnek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik.


(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege 15.000 Ft.


(4)  Nem állapítható meg a temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatás, ha:

a)  az igénylő a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részül,

b) köztemetés esetén.


(5) A temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(6) A kérelemhez csatolni kell:

a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát,

b) a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla fénymásolatát.


(7) A támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.16. § (1) A képviselő- testület évente egy alkalommal, legfeljebb kérelmezőnként 100.000.- Ft mértékben az rendkívüli települési támogatást kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja.


(2) A kamatmentes kölcsön formában nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítható:

a) elemi kár esetén vagy

b) temetési költségek fedezésére.


(3) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában a 14. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén is csak abban az esetben állapítható meg, ha:

a)  kérelmező rendelkezik olyan jövedelemforrással, ami biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére, és

b) korábbi szociális kölcsön tartozását végrehajtási eljárás nélkül kifizette.


(4) A kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 12 hónap.


(5) A képviselő- testület a kölcsön nyújtásáról a kérelmezővel - és szükséges esetén az adóstárssal- kölcsönszerződést köt, amely tartalmazza a kölcsön felhasználásának célját, összegét, a visszafizetés feltételeit, és a késedelmes fizetés esetén a végrehajtás módját.17. § (1) Az elhunyt személy temetési költségeinek fedezésére vissza nem térítendő és kamatmentes kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás egyidejűleg nem állapítható meg.


(2) Nem állapítható meg az elhunyt személy temetési költségeire rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek sem, aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés alapján köteles az eltemettetésről gondoskodni.18. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.


(2) A rendkívüli települési támogatás felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a támogatást megállapító határozatban kell megjelölni.11. Köztemetés


19. § A képviselő- testület a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a kötelezett kérelmére felmentést adhat:

a)váratlan és hirtelen haláleset esetén,

b)ha a kötelezett nem rendelkezik értékesíthető ingatlan-tulajdonnal vagy vagyontárggyal, vagy

c)ha a temetés költségeinek viselése a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné.  1.  Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások


20. §[2] A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést önállóan, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást Mesztegnyő Községi Önkormányzat útján, a házi segítségnyújtást Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján, a közösségi alapellátást és a támogató szolgáltatást a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján biztosítja.21. §[3] (1) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK) Vezetőjéhez, illetve a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjéhez kell benyújtani.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a döntés előkészítése a SZESZK vezetőjének, illetve a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének a feladata. A jogviszony keletkezéséről, és az ellátás iránti kérelemről az illetékes intézmény vezetője dönt. A kérelem elbírálásáról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével - a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés és a falugondnoki szolgáltatás kivételével- írásban az Szt. 94/C. § (3) bekezdés szerinti megállapodást köt. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt írásban értesíteni kell.


(3) A szociális szolgáltatás megszűnésére az Szt.100.§ - 102. § szakaszait kell alkalmazni.12. Falugondnoki szolgáltatás


22. § A falugondnoki szolgáltatás szabályai vonatkozásában az Sztv. 60. §-ában foglaltak az irányadók.13. Étkeztetés


23. §[4] [5] (1) A szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetést kell biztosítani.


(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) életkor miatt azt a személyt, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.


(3) Az ellátás iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.


(4) A (1) bekezdésben foglalt ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult kezdeményezésére,

c) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást,

d) az Sztv. 102. §-ában meghatározott esetben.


(5) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás megállapításáról, illetve annak megszüntetéséről a polgármester dönt.


(6) A térítési díjak számításának módját és mértékét külön rendelet tartalmazza.24. §[6]


14. Házi segítségnyújtás


25. §[7] A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


26. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 50%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult. 


(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára a fenntartó mérsékelheti, vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét el nem érő jövedelem esetén.16. Támogató szolgáltatás


27. § (1) A támogató szolgáltatás igénybevételéért megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára a fenntartó tovább mérsékelheti, vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség, öregségi nyugdíjminimumot el nem érő jövedelem esetén.


(2) A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.17. Nappali ellátás


28. §[8]


  

18. Gyermekjóléti szolgáltatás


29. §[9] A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.19. Családsegítés


30. §[10] A családsegítésre vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.20. Közösségi alapellátás


31. § A közösségi alapellátást a képviselő-testület a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján biztosítja.  1. Vegyes rendelkezések


32. § Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátás esetében az Szt. 17. § (1)- (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.IV. Záró rendelkezések


33. § (1) Jelen rendelet 2015. március 1- jén lép hatályba és a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátásokról szóló 9/2003.(IX.15.) önkormányzati rendelete és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2008(I. 24.) önkormányzati rendelete.


(3) A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és e törvény végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
                 Vargáné Balatincz Krisztina                                  Károlyné Csobod Hajnalka

                            polgármester                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet 2015. február 27. kihirdetésre került.


Kelevíz, 2015. február 27.


                                                                                                            Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Kelevíz, 2015. december 30.

                                         

                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                aljegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbelevíz, 2016. november 30.

                                         

                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


[1]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[2]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[3]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[4]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[5]

A 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. december 01. napjától.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[7]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[8]

Hatályon kívül helyezte 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[9]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.

[10]

A 12/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. január 01. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.86 KB
2. melléklet
21.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!