nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (IX.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-11 - 2019-09-11
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (IX.10.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(XII.29.)  önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:1. §      A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. cím helyébe az alábbi cím lép:

            „.6. A településképi kötelezési eljárás, településkép-védelmi bírság”


2. §      A rendelet 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „ A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben.


3.§ A rendelet 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A polgármester a kötelezési eljárás során

a) felhívást bocsát ki, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a szabálysértés megszüntetésére, és

b) amennyiben az ügyfél az a) pont szerint megállapított határidő leteltéig nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, úgy a polgármester kötelező határozatot bocsát ki, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére kötelezi.

4. § A rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A településkép-védelmi bírság mértéke 5.000- 500.000,- Ft-ig terjed és a kötelezettség teljesítéséig ismételten kiszabható.


(2) A bírság összegének meghatározásánál a polgármester mérlegeli különösen:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.


(3) A bírság összegének meghatározásánál a polgármester mérlegeli különösen:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.”


5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
         

Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda  sk.

polgármester

                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!