nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-22 - 2020-05-08
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 1.257.461.193 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.461.300.940 Ft költségvetési kiadással és

c) 203.839.747 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 35.493.748 Ft a működési hiány és 168.345.999 Ft a felhalmozási hiány.


 (3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.


(2)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.


(3)   A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése


4.§


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.


(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.


(2)   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.


(3)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.


(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.


(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 14. melléklet szerint részletezi.


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (15. melléklet, 5. sorszám) felhasználását a bizottság hatáskörébe ruházza át.


(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


7.§


(1)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 16. – 31. mellékletek tartalmazzák.


(2)   Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai részletezését a 32. melléklet tartalmazza.


(3)   A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2020. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


8.§


(1)   Az önkormányzat a kiadások között 8.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg.


9.§


(1)   Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.


(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai


10.§


(1)   Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.


 (2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.


(3)   A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.


 (4)  Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.


(5)   A polgármester gazdasági eseményenként 1 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.


5. Hatályba léptető és záró rendelkezések


11 .§


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.


Tiszacsege, 2020. február 20.            Fekete Gergő                                                                                dr. Bobkó Péter

             polgármester                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelettáblák a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez
3.48 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!