nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-21 - 2018-11-30
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I . Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Felsőpáhok közigazgatatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítanak.

(2) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.


2. Eljárási szabályok


2. §


(1) A rendeletben foglaltak betartását az Önkormányzati Hivatal jegyzője ellenőrzi.

(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


3. §


(1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben természetes személyek esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét. A közigazgatási bírság mértékét a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles átutalási postautalványon vagy banki utalással Felsőpáhok község Önkormányzat pénzforgalmi számlájára (bírságbevételi számla).


II . Fejezet


TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK


 3. Jelképek használatával összefüggő magatartások


4. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Felsőpáhok jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy a felhasználásra vonatkozó engedélyben előírt feltételektől eltérően vagy a község közösségét sértő módon használja.4.Zajvédelemmel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki


5. §


a) hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységet, közösségi létesítményt a zajvédelmi előírások megsértésével létesít,


b) éjszakai időszakban (22.00-06.00 óra között) kéziszerszám gépesített változatát, vagy motoros fűnyírót üzemeltet.


5. A közterületek rendjével összefüggő magatartások


6. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja,

b) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,

c) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül azt a jegyzőnek nem jelenti be,

d) a közterület rendeltetéstől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

e) közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket és anyagokat helyez el

f) üzemképtelen járművét közterületen tárolja,


7. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve

a) érvényes szerződéssel, illetve tulajdonosi hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari egységek előkertjeinek területén a nyitvatartási időben,

b) az önkormányzat engedélyével, hozzájárulásával szervezett rendezvény területén, a rendezvény ideje alatt,

c) esküvői menetben,

d) december 31- én 18.00. óra és  január 1. 6.00. óra közötti időszakban.


6. Környezetvédelemmel, valamint a településtisztasággal kapcsolatos magatartások


8. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki

a) ingatlanát vagy környékét oly módon használja, hogy az a településképet rontja, különösen, ha az a lakókörnyezet zavarásával valósul meg,

b) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán – a termőföldként nyilvántartott és használt ingatlanok kivételével-  a nem kultúrnövények magassága ne haladja meg a 30 cm-t

c) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti közterületen, járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

d) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,

e) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást; átereszt nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,

g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.

h) szennyvizet utcai csapadékelvezető, szikkasztó árokba vezet, önt,

i) gépkocsit tiltott helyen, illetve módon mos,

j) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

k) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,

l) építményt, kerítést, járdát vagy közutat, élő fát bármilyen felirattal vagy egyéb módon megrongál,

m) a gondozott települési zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,

n) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik,

o) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez.

p.) közterületen található fát – annak tulajdonosa hozzájárulása nélkül – kivág, megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja.


9. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) a település közigazgatási területén a megszüntetett hulladéklerakó helyekre, szeméttelepre bármilyen hulladékot kiszállít,

b) közterületen illegális módon hulladékot helyez el,

c) szemetet felhalmoz,

d) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony anyagot, továbbá a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

f) közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

g) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

h) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi önkormányzati  rendeletben foglaltak szerint végzi,

i) veszélyes hulladékot, különösen műanyag- vagy gumiszármazékot nyílt téren vagy fűtési céllal eléget.


7. Közegészségügyi szabályok megszegésével kapcsolatos magatartások


10. §


Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a tulajdonát képező, illetve általa használt ingatlanban az alapvető higiéniai és közegészségügyi szabályok megszegésével ott állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személyeket elszállásol, különösen, ha ez a lakókörnyezet egyéb zavarásával is társul.


8. Állattartással kapcsolatos magatartások


11. §


Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,

b) úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput,

c) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,

d) ebet közterületre póráz nélkül kivisz,

e) az ebtartással anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti,

f) állatot beenged, illetve bevisz – a vakvezető kutya, kivételével -

fa) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,

fb) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe

fc) az olyan parkba, zöldterületre, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét.

g) aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be.


9. Temető rendjével kapcsolatos magatartások


12. §


Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a) a temetőbe vakvezető kutya kivételével kutyát bevisz,

b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőben építési vagy bontási munkát kezd, építőanyagot szállít be vagy el,

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak,

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben éget,

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti,

f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálja.


10. Záró rendelkezések


13. §

  Az   önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(XI.10.) Önkormányzati rendelet kiegészül a következő 5/a §-sal:


5/a § A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a következő hatásköreit:


  1. az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások megsértésével kapcsolatos eljárás lefolytatása


14. §


(1) E rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Felsőpáhok, 2017. július 18.
Prótár Richárd Krisztián                                dr. Prótár Henrietta              

          polgármester                                                        jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. július 20.-án  megtörtént.
Felsőpáhok, 2017. július 20.


dr. Prótár Henrietta

             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!