nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-01 - 2013-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdésében, a 20/C.§ (4) bekezdésében, a 29.§ (1) –(2) bekezdésében, 131.§ (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.1.§ A Rendelet preambuluma helyébe a következő szövegrész lép:


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (1) – (2) bekezdésében, valamint a 29.§ (1) –(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.2.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdésének b.) pontja törlésre kerül.


3.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdésének e.) pontja az alábbiak szerint módosul:


„időszakos orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségei (útiköltség)”


4.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ Természetbeni ellátások különösen – a megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének erejéig:


5.§ A Rendelet 7.§ (4) bekezdésének 2. tagmondata az alábbiak szerint módosul:


„a kérelem a gyermek étkeztetési térítési díjának (díjhátralék), tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul,”


6.§ A Rendelet 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályánál terjesztheti elő a kérelmező.”


7.§ A rendelet 12.§ (9) bekezdésének 2. mondata az alábbiak szerint módosul:


„Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételéről.”8.§ Ez a rendelet 2013. július 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!