nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-02 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2. §


(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Városi Óvoda

b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

c) Alapszolgáltatási Központ

d) Polgármesteri Hivatal.


(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő költségvetési szerv.3. §


[1][2][3][4]A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 698 593 eFt összegben, módosított előirányzat főösszegét 1 771 373 eFt összegben hagyja jóvá.


4. §


[5]

[6]

[7]

(1[8])[9][10] Az Önkormányzat összevont 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:


a) működési célú támogatások államháztartáson belülről    629 637 eFt,

     ebből önkormányzat működése  állami támogatása         587 237 eFt

b) működési célú átvett pénzeszköz bevétele                         17 611 eFt

ebből Európai Uniós forrásból                          17 611 eFt

c) közhatalmi bevétel                                                            388 500 eFt

d) önkormányzati/intézményi saját működési bevétel          147 087 eFt

e) központi költségvetési  támogatás felhalmozási célra       216 943 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                        110 089 eFt

f) felhalmozási bevételek                                                        12 550 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

   államháztartáson kívülről                                                         4 000 eFt.


(2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből

a) működési célú bevételek                                               1 182 835 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                            233 493 eFt.


(3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei

a) előző évi maradvány igénybevétele                                  355 045 eFt

b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével   0 eFt.


5. §[11]

[12]

[13](1)[14][15]

[16]Az Önkormányzat összevont 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) a működési költségvetés kiadásainak összege                               1 227 414 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                        467 838 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó összege                                           135 678 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                 500 945 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        18 773 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                     104 180 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                  4 607 eFt,

ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék                                      1 239 eFt,

ae) alpontból  céltartalék tulajdonosi döntéshez – önkormányzati

 tulajdonú cég vesztesége kiegyenlítésére                                              0 eFt.

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege                                    526 166 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege                                                  444 381 eFt,

bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás                            81 785 eFt,

c) a finanszírozási kiadások összege                                                         17 793 eFt.


(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból

a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási előirányzatai                       1 695 906 eFt,

b) az önként vállalt feladatok előirányzatai                                            75 467 eFt,

c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege   5 846 eFt.”


(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli szociális ellátások előirányzata 18 773 eFt összegben kerül meghatározásra.

(4) [17]


6. §


[18]

[19]

[20]

[21]

[22][23]

[24]Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 44 579 eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 292 673 eFt hiány,

melynek belső finanszírozását   355 045 eFt összegű  2014. évi maradvány igénybevétele  biztosítja.


7. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzata a rendelet 4.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra.


 (2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves módosított létszám-előirányzata az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő.


8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.


9. §


[25][26][27][28][29]Az Önkormányzat összevont, módosított 2015. évi költségvetésében - az egyéb működési célú előirányzatok között – 5 846 eFt összegű tartalékok előirányzatából- az általános működési célú tartalék módosított összege 4 607 eFt, a felhalmozási célú tartalék módosított összege 1 239 eFt.


10. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., 3.3.  és 3.4. számú mellékletei tartalmazzák.


(5) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.1. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 4.2. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 4.3 számú melléklete tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat 2015. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


11. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évben a Városi Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Városi Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 4 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


(2) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 100 000 Ft/hó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. § (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka egységesen 75 000 Ft.


(3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 40 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 8 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


(4) A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben, kedvezményes adózású Erzsébet étkezési utalvány juttatását biztosítja.


(5) A 2015. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő.


(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2015. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente két részletben, a félév utolsó napját követő 15. napig kerül kifizetésre-bankszámlára történő utalással.


(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül (K1101 rovat) –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdésében alapján –, annak legfeljebb 15 % -át meg nem haladó mértékben illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.


(7) A 2015. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre. Jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


(8)[30] A Képviselő-testület 2015. évben – az összevont önkormányzati szintű személyi juttatás módosított előirányzata évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhére- egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói - a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint- jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére:

a) Alapszolgáltatási Központ    1 000 eFt,

b) Polgármesteri Hivatal           5 800 eFt,

c) Városi Művelődési,

Sportközpont és Könyvtár        900 eFt,

d) Városi Óvoda                         6 000 eFt.


12. §


(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül.


(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:


a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani,  és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.


b)A polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott felhalmozási célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze erejéig a konkrét beruházási, felújítási előirányzat keret átcsoportosítására, összeghatárra való tekintet nélkül. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


13. §


(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre, Önkormányzatra megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3000 eFt összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.


(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítására tekintettel.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.


(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.


(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2015. évben első alkalommal július 31-ig, azt követően minden negyedévet követő 30 napon belül tájékoztatja.


(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.


(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.


14. §


(1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 6. számú melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


 (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


15. §


(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.


(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 000 Ft összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .


16. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.VI.23.-től

[2]

A rendelet szövegét a 32/2015 .(IX.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.IX.04-től

[3]

A rendelet szövegét a 40/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.X.29-től

[4]

A rendelet szövegét az 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.II.26-tól

[5]

A rendelet szövegét a 23/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.V.28.-től

[6]

A rendelet szövegét a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.VI.23.-től

[7]

A rendelet szövegét a 32/2015.(IX.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.IX.04.-től

[8]

A rendelet szövegét a 40/2015 (X.29) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.X.30-tól

[9]

A rendelet szövegét az 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.II.26-tól

[10]

A rendelet szövegét a 15./2016. (V. 26.)) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.V.27.-től

[11]

A rendelet szövegét a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015.VI.23.-től

[12]

A rendelet szövegét a 32/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015.IX.4-től

[13]

A rendelet szövegét a ..../2013 (...) önkormányzati rendelet ... §-a módosította. Hatályos: 2013. .....-től

[14]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.27-től

[15]

A rendelet szövegét az 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.II.26-tól

[16]

A rendelet szövegét a 15/2016. (V. 26.)) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.V.27.-től

[17]

Hatályon kívül helyezte a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2015.VI.223-től

[18]

A rendelet szövegét a 23/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015.V.28.-től

[19]

A rendelet szövegét a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. VI.23.-től

[20]

A rendelet szövegét a 32/2015 (IX.03.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. IX.04-től

[21]

A rendelet szövegét a 40/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015.X.30.-tól

[22]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.27.-től

[23]

A rendelet szövegét az 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. II.26-tól

[24]

A rendelet szövegét a .15/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.V. 27-től

[25]

A rendelet szövegét a 23/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015. V.28.-től

[26]

A rendelet szövegét a 25/2015 (VI.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015.VI.23.-től

[27]

A rendelet szövegét a 32/2015 (IX.03.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015 .IX.04-től

[28]

A rendelet szövegét a 40/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015. X.30-tól

[29]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI.27-től

[30]

Kiegészítette a 40/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.X.30-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
8. sz. melléklet
41.06 KB
9. sz. melléklet
56.82 KB
4.3. sz. melléklet
35.27 KB
4. sz. melléklet
53.58 KB
4-2. sz melléklet
52.93 KB
4-3. sz melléklet
54.87 KB
6. sz. melléklet
59.98 KB
1. sz. melléklet
56.06 KB
2. sz. melléklet
56.06 KB
2. sz. melléklet - 2
43.37 KB
3. sz. melléklet
65.17 KB
3. sz. melléklet - 2
70.61 KB
3.1. sz. melléklet
49.5 KB
3.2. sz. melléklet
48.26 KB
3.3. sz. melléklet
48.35 KB
3.4. sz. melléklet
48.45 KB
4.1. sz. melléklet
51.38 KB
4.1. sz. melléklet - 2
49.89 KB
4.1. sz. melléklet - 3
50.96 KB
4.2. sz. melléklet
45.15 KB
4.2. sz. melléklet - 2
46.79 KB
4.2. sz. melléklet - 3
46.31 KB
5. sz. melléklet
64.29 KB
7. sz. melléklet
61.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!