nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-13 - 2020-02-25
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                                      

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                      

2.§.

 (1) Az önkormányzat önálló címet alkot.


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.[1]


(1) A képviselő-testület a 2019. évi  költségvetési bevételeket  87 037 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről         71 022 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                               9 696 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  2 191 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                                    0 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      1 695 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi  költségvetésének kiadási összegét 98 936 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                 


Finanszírozási kiadás:                                                 902 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  9 146 ezer Ft

Felhalmozási célra                             3 655 ezer Ft (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros , 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza


                                                                        5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.


A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3.  melléklet tartalmazza.


7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.


8.§.

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.  9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.


10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.


11.§.

Az önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.


12.§.


Az önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13.§.Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10.  melléklet tartalmazza.


14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11.

melléklet tartalmazza.

II.


A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.


16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.


17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

                                                          

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával 2011. évi CXCV. törvény  200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 3 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.


20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.


21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.


(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
  2. a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
  3. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

     alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókja vezeti.


24.§.[2]


(1) A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.

(2) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2019. évre megállapított mértéke

      a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10 %-a.

(3) Béren kívüli juttatás mértéke 2019. évben 5 000 Ft/hó/fő Szép Kártya juttatás. A Caffetéria keret 200 000 Ft. Ruházati költségtérítés 15 000 Ft/év. Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.


III.


Záró rendelkezések


25.§.


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.Tornyiszentmiklós, 2019. február 26.
Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2019. február 28.

                           dr. Novák Anett

                                 jegyző[1]

A rendelet szövegét a 9/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019 szeptember 13.-tól

[2]

A rendelet szövegét a 6/2019 (III.21.) önkormányzati rendelet  módosította. Hatályos: 2019. március 22.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-11. melléklet
136.5 KB
módosított mellékletek
78.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!