nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015(X.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2017-12-31
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015(X.30.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az adó mértéke


Az adó mértéke adótárgyanként: 8.000 Ft/év.


2. §

Adómentesség

Mentes az adó alól

  1. ) az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, 
  2. ) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
  3. ) a településen lakó azon adóalany, aki egyedülálló és 70 éven felüli, valamint azok a házastársak, akik tulajdonosként illetve haszonélvezőként élnek az ingatlanban, feltéve, hogy mindketten betöltötték 70 életévüket és rajtuk kívül több személy az ingatlant semmilyen jogcímen nem lakja és 2015. december 31. napján ezen jogcímen már részesültek adómentességben.


3. §

Záró rendelkezések 

 (1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014.(XII.31.) önkormányzati rendelet.


                        Kovács Gábor sk.                                                   Dr. Tóth Rita sk.

                           Polgármester                                                          Jegyző

  

Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2015. október 30. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2015. október 30.

                                                                                                             Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                                   Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!