nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-28 - 2016-05-30
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§

(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi bevétele 49.749 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.

2.§ 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi kiadásait  48.309 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselőtestület a 2014.évi pénzmaradványt  1.440 e. forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2014. évi pénzmaradvány a 2015. évi

      bevételek között szerepel. 

4.§

       Az önkormányzat vagyona a 2014. évi mérleg alapján  219.041 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§   

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             

                                                                         6.§.                                        

     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok  község Önkormányzat és Szervei 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2013.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról


                                           

                                   

                                           Hegyiné Böröcz Adél                 Fintáné Dóra Mária

                                                     jegyző                                     polgármester       


Kihirdetve: Malomsok, 2015. május 27.                                                                             


   

Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                     jegyző


                                                                                                                     1.sz.melléklet

                                                                                                                      ezer forintbanMalomsok Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Bevétel jogcímei                                            Előirányzat         TELJESÍTÉS       %


Működési célú Kv-i Támogatások                 14.032                     14.032         100


Felhalmozási célú Támogatások                     13.711                    13.711          100


Közhatalmi bevételek                                       16.614                      13.181           79

                   

Működési bevételek                                               996                           995         100Finanszírozási bevételek                                    7.830                        7.830        100

-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.     7.399                        7.399        100

(2015.01.hó nettó finanszírozás)

      


MINDÖSSZESEN                                       53.183                      49.749         94                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.sz.melléklet

                                                                                                                                ezer forintban

Malomsok Önkormányzat

Bevételek jogcímenként

2014. 12.31.-én


Bevétel jogcíme                                                                    Összege                                


Működési célú Kv.-i támogatás                                            14.032

Felhalmozás célú támogatások                                              13.711 

Közhatalmi bevétel                                                                13.181


Intézményi működési bevételek                                                  995   


Finanszírozási bevételek (2015.01.hó nettó finansz.)                431


Pénzforgalmi bevételek                                                      42.350  


Pénzmaradvány igénybevétele                                                7.399   MINDÖSSZESEN                                                              49.749                                                                                                                      
3.sz.melléklet

ezer forintbanMalomsok Önkormányzat

Bevételek és Kiadások alakulása szakfeladatonként

2014. 12.31.-énSzakfeladat neve                                                        Bevétel                               Kiadás


Közutak, hidak üzemeltetése                                                                                   -

Zöldterület kezelés                                                                                                   -

Önkormányzati igazgatási tevék.                              21.575                                 7.569

Közvilágítás                                                                                                             834   

Város és községgazdálkodás                                       8.551                               16.405       

Háziorvosi alapellátás                                                                                               -

Család és nővédelmi ellátások                                                                                 -

Rendszeres szociális segély Szoc tv.37/1/a,b                655                                    728

Fogalkoztatást helyettesítő tám. Szoc.tv                      748                                     933

Lakásfenntartási tám. Szoc.tv                                       750                                 1.070

Átmeneti segély                                                                                                         98

Gyerekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátás           261                                    346  

Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatás                                                      440

Közfoglalkoztatottak                                                  2.880                                 2.880

Könyvtári szolgáltatások                                                618                                     787

Közművelődés-közösségi részvét fejlesztés                                                          1.364

Köztemető fenntartás                                                                                                128

Szociális étkeztetés                                                                                                  436

Civil szervezetek működési támogatásai                                                                  580

Önkorm.elszámolásai a kp.-i költségvetéssel   13.711                              13.711


M I N D Ö S S Z E S E N :                                        49.749                               48.309
4.sz.melléklet

ezer forintban


Malomsok Önkormányzat

Kiadások jogcímenként

2014.12. 31-én

Kiadás jogcíme                                             Ö n k o r m á n y z a t

                                                           előirányzat     teljesítés          %__________________


Személyi juttatás                                6.993              6.505               93


Járulékok                                            1.510              1.373               91


Dologi kiadások                                 7.849              6.945               88


Ellátottak pénzbeli juttatásai             3.698              3.695             100


Működ.célú tám. ÁH.belülre                471                 470             100


Működ.célú tám. ÁH.kívülre             2.285              2.283             100


Beruházások                                      27.039            27.038             100


Felújítás                                                -                      -                   -


MINDÖSSZESEN:                         49.845            48.309              975.sz.melléklet

ezer forintban


Malomsok Önkormányzat

Pénzmaradvány kimutatás

2014.12.31.-én


Megnevezés                                                                 Önkormányzat                             

             

Alaptevékenység kv.-i bevételei               (+)                        41.919

Alaptevékenység kv.-i kiadásai                 (-)                        48.309

Alaptevékenység kv.-i egyenlege                                         -6.390

Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+)                          7.830

Alaptevékenység maradványa                                                 1.440                      

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY                       1.440                              


                                                                          


6.sz.melléklet

ezer forintban


Malomsok Önkormányzat mérlege

2014. 12.31-én

                  ESZKÖZÖK                                                          FORRÁSOK


    I.  Immateriális javak                                      9.992

    II. Tárgyi eszközök                         205.619

A. BEFEKT.ESZKÖZÖK                    215.611       G. SAJÁT TŐKE                         219.041


  1. Készletek                                     -
  2. Értékpapírok                                            -

B. FORGÓESZKÖZÖK                               -


  1. Pénztárak                                      7
  2. Forintszámlák                                    1.433

C. PÉNZESZKÖZÖK                                         1.440


  1. Kv-i év esedékes követelés               3.433          I. Kv.-i év esedékes kötelezettségek        97
  2. Kv.-i évet követően esed.köv.      -                       II.Kv.-i évet követően esed.köt.                  431

D. KÖVETELÉSEK                              3.433           H. KÖTELEZETTSÉGEK                      528


E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ                              I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS

     OLDALI ELSZÁMOLÁSOK                  -               OLDALI ELSZÁMOLÁSOK                -F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS       -           K. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.            915


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN               220.484           FORRÁSOK ÖSSZESEN           220.484          

   

                   


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!